Besluitenlijst 16 maart 2021

De besluiten

1. Besluitenlijst 9 maart 2021

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Beschikbaar stellen budget uitbreiden rijwielstalling Barneveld Zuid (V&I-Wer)

Besluit

 1. een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 150.000 voor de uitbreiding Rijwielstalling Barneveld Zuid en de bijbehorende lasten te dekken uit de beleidstoevoeging 2021;
 2. de raad dit besluit te laten autoriseren via de maandrapportage.

3. SOC-MOL Samenwerkingsprotocol gemeenten Foodvalley en de Raad voor de Kinderbescherming

Besluit

Instemmen met het "Samenwerkingsprotocol gemeenten Foodvalley en de Raad voor de Kinderbescherming regio Gelderland".

4. Tussenrapportage Participatie in Barneveld (B&D-Kom)

Besluit

 1. Tussenrapportage Participatie in Barneveld vaststellen;
 2. Tussenrapportage ter kennisneming aan de raad brengen.

5. Voorstel over toekennen planschade voor Kallenbroekerweg 3 in Barneveld (Ro-Blo)

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde advies van SAOZ van 9 februari 2021 in de zaak Kallenbroekerweg 3, Barneveld;
 2. De tegemoetkoming in planschade inclusief additionele vergoedingen voor Kallenbroekerweg 3 in Barneveld toe te kennen;
 3. De toe te kennen planschade te verhalen op de verzoeker van de planologische maatregel.

6. Voorstel over toekennen planschade Van Dompselaerstraat 39 in Barneveld (RO-Blo)

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde advies van SAOZ van 16 december 2020 in de zaak Van Dompselaerstraat 39;
 2. De tegemoetkoming in planschade inclusief additionele vergoedingen voor Van Dompselaerstraat 39 in Barneveld toe te kennen;

7. Voorstel over toekennen planschade Van Dompselaerstraat 41 in Barneveld (RO-Blo)

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde advies van SAOZ van 16 december 2020 in de zaak Van Dompselaerstraat 41;
 2. De tegemoetkoming in planschade inclusief additionele vergoedingen voor Van Dompselaerstraat 41 in Barneveld toe te kennen.

8. Voorstel voor de vaststelling van de Parapluherziening Molenbiotopen (RO-Blo)

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

9. Voorstel over vaststelling wijzigingsplan “Kallenbroekerweg III” van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 in Barneveld (RO-Dek)

Besluit

 1. In te stemmen met de Staat van wijzigingen van het ontwerpwijzigingsplan (bijlage 1);
 2. Het wijzigingsplan "Kallenbroekerweg III" van het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" met planidentificatie NL.IMRO.0203.1622-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm gewijzigd vast te stellen;
 3. Gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
 4. Voor het wijzigingsplan "Kallenbroekerweg III" geen exploitatieplan vast te stellen.

10. Voorstel over toekennen planschade voor Kallenbroekerweg 1 in Barneveld (Ro-Blo)

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde advies van SAOZ van 9 februari 2021 in de zaak Kallenbroekerweg 1, Barneveld;
 2. De tegemoetkoming in planschade inclusief additionele vergoedingen voor Kallenbroekerweg 1 toe te kennen;
 3. De toe te kennen planschade te verhalen op de verzoeker van de planologische maatregel.

11. Reactie college op initiatiefvoorstel Pro'98 21-7 COVID-19 steunpakket eerste helft 2021 voor lokale cultuursector (SOC-Vele)

Besluit

 1. In te stemmen met bijgevoegd memo als reactie op het initiatiefvoorstel Pro'98 21-7 COVID-19 steunpakket eerste helft 2021 voor lokale cultuursector.
 2. Dit memo ter kennisgeving aan te bieden aan de raad.