Besluitenlijst 16 januari 2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 januari 2024 vergaderd over beleid en plannen. 

De besluiten

Het college heeft de volgende besluiten genomen.

1. Besluitenlijst 9 januari 2024

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Beslissing op bezwaar Van Dompselaerstraat 58 in Barneveld (PBB-Mul)

Besluit:

 1. het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften over te nemen;
 2. het bezwaar ontvankelijk te verklaren;
 3. het bezwaar ongegrond te verklaren;
 4. het bestreden besluit met aanvullende motivering in stand te laten;
 5. de bij het uitgebrachte advies toegevoegde tekening van de bestaande situatie van 25 oktober 2023 deel uit te laten maken van de omgevingsvergunning in plaats van de bij de aanvraag ingediende tekening van de bestaande situatie;
 6. voor de motivering van de beslissing op bezwaar te verwijzen naar het uitgebrachte advies;
 7. bezwaarde door middel van bijgevoegde beschikking op de hoogte te stellen; en
 8. de bijlagen bij dit collegevoorstel op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet open overheid aan te merken als niet-openbaar.

3. Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Woudenberg

Besluit:

 1. In te stemmen met en ondertekenen van de dienstverleningsovereenkomst en verwerkersovereenkomst gemeente Barneveld en Woudenberg

4. Werkbezoek Berlijn IGW 2024

Besluit:

 1. Toestemming te verlenen aan de portefeuillehouder Foodvalley voor een werkbezoek op 18 tot en met 20 januari aan de GrĂ¼ne Woche in Berlijn;
 2. De raad te informeren over dit collegebesluit middels plaatsing in rubriek B van de lijst inkomende en uitgaande stukken van de gemeenteraad.

5. Voorstel over vaststelling wijzigingsplan Brinkerweg I in Kootwijkerbroek (PBB-Plu)

Besluit:

 1. Het wijzigingsplan Brinkerweg I van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 met planidentificatie NL.IMRO.0203.1755-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen;
 2. Gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
 3. Voor het wijzigingsplan Brinkerweg I geen exploitatieplan vast te stellen.

6. Begroting 2024 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem-Vallei Educatief (DF-SAM)

Besluit:

 1. De raad voor te stellen bij het College van Bestuur van Stichting OPO Eem-Vallei educatief (STEV) geen zienswijze over de begroting 2024 naar voren te brengen
 2. Verzoek om dit rechtstreeks op de raadsagenda als hamerstuk te plaatsen

7. 1e Wijziging Verordening onroerende-zaakbelastingen 2024 (DV-Hor)

Besluit:

Gevraagde beslissing:

De raad voorstellen om de definitieve percentages van onroerende-zaakbelastingen 2024 vast te stellen op;
a. Eigenaren woningen 0,0744 %;
b. Eigenaren niet-woningen 0,2080 %;
c. Gebruikers niet woningen 0,1641 %.

8. Voorstel over aanvraag tegemoetkoming in planschade Strausslaan 37 in Voorthuizen (PBB-Plu)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde advies van SAOZ van 7 november 2023 in de zaak Strausslaan 37, Voorthuizen;
 2. De aanvraag af te wijzen.

9. Memo raad inzake voorkeursrecht

Besluit:

 1. Bijgaande memo ter kennisgeving aan de raad aanbieden.

10. Beantwoorden schriftelijke vragen Pro '98 en Burger Initiatief over Doendenkers Barneveld

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de schriftelijke vragen van de fracties van Pro '98 en Burger Initiatief over Doendenkers Barneveld d.d. 9 januari 2024
 2. In te stemmen met de beantwoording van deze vragen conform bijgevoegde conceptbrief.
 3. Kennis te nemen van de brief van de initiatiefgroep Doendenkers Barneveld d.d. 10 januari 2024 en deze door te geleiden naar de raad.