Besluitenlijst 15 september 2020

De besluiten

1. Besluitenlijst 8 september 2020

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Beantwoording raadsvragen LB inzake lachgas (B&D/Ber)

Besluit
De door de fractie van Lokaal Belang  op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening Gemeenteraad gestelde raadsvragen over lachgas overeenkomstig de bijgevoegde (concept)brief beantwoorden.

3. Doorwerkingsonderzoek kwaliteit raadsvoorstellen rekenkamercommissie

Besluit
in te stemmen met de reactie op de aanbevelingen van de rekenkamercommissie, waaruit blijkt dat deze zijn opgepakt, maar dat de praktische uitvoering wat vertraging heeft opgelopen.

4. Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2020-2024

Besluit
De nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2020-2024 vast te stellen;

2. In te stemmen met de acties in de periode 2020-2024, genoemd in paragraaf 2 van de nota, zijnde:

 • Ia. een geactualiseerde notitie dynamische begrotingsmethodiek op te stellen, waarin een stringentere toepassing van de financiële beleidslijn m.b.t. de inzet van de incidentele- en structurele begrotingsruimte wordt opgenomen;
 • Ib. een kader voor het beoordelen van de financiële positie van de gemeente, zodat financiële kengetallen bij besluiten met een grote financiële impact en/of hoog risicoprofiel in samenhang worden afgewogen;
 • II. het bevorderen van een verhoogd risicobewustzijn binnen de organisatie, via de implementatie van de  ‘three lines of defence’.

3. De nota ter bespreking in de auditcommissie van 17 september a.s. te agenderen en vervolgens ter kennisname naar de gemeenteraad te zenden.

5. Schriftelijke vragen SGP fractie 06-08-2020

Besluit

 1. kennisnemen van de schriftelijke vragen van de SGP fractie inzake ZZP-ers;
 2. de vragen beantwoorden middels bijgevoegde conceptbrief.

6. Terrassen en ondersteuning horeca i.v.m. de corona crisis

Besluit

 1. De huidige maatregel om de horeca geen kosten in rekening te brengen voor de verlenging sluitingsuur, gebruik gemeentegrond voor terrassen en gevelzitplaatsen te verlengen t/m 31-01-2021;
 2. De tijdelijke verruiming van de terrassen te verlengen t/m 31-01-2021;
 3. Tijdelijke terrasoverkappingen zoveel mogelijk toe te staan tijdens de noodverordening  mits deze op eigen grond geplaatst worden en ze aan drie zijden open zijn.

7. Toezichtinformatie Kinderopvang 2019 - SOC-Kei

Besluit

 1. In te stemmen met de toezichtinformatie kinderopvang  Barneveld 2019;
 2. De toezichtinformatie kinderopvang 2019 aanbieden aan de gemeenteraad (ingekomen stukken rubriek B);
 3. De toezichtinformatie kinderopvang 2019 toesturen aan de Inspectie van het Onderwijs.

8. Verkeersplateaus Stationsweg

Besluit

 1. In te stemmen met het verwijderen van twee verkeersplateaus ter hoogte van de Vliegersvelderlaan en Van Breugelplantsoen;
 2. De budgettaire wijziging van € 64.000 nadelig te onttrekken aan de incidentele begrotingsruimte;
 3. De budgetwijziging via de maandrapportage ter autorisatie aan de raad voor te leggen.

9. Volmacht tbv indienen VSV aanvraag RMC regio (SOC-FET)

Besluit

Gevraagde beslissing:

 1. Kennis te nemen van de subsidieaanvraag regionaal VSV programma RMC subregio Eem;
 2. In te stemmen met het afgeven van een volmacht voor wethouder F. Koşer Kaya van de gemeente Amersfoort om de subsidieaanvraag regionaal VSV programma RMC subregio Eem namens de gemeente Barneveld te ondertekenen en te laten indienen bij het Ministerie van OCW.

10. Voorstel over aanpassing principetoezegging transformatie Oud Milligenseweg 54 in Garderen naar 9 (i.p.v. 8) woningen (RO-Sta)

Besluit

 1. In principe een 9e woning toe te staan bij de transformatie van het perceel aan de Oud Milligenseweg 54 in Garderen;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien.

11. Deelnemen aan Meld Misdaad Anoniem

Besluit

 1. In te stemmen met aansluiting bij Meld Misdaad Anoniem en de samenwerkingsovereenkomst tussen stichting Meld Misdaad Anoniem en onze gemeente vast te stellen;
 2. Deze beslissing op de besluitenlijst te plaatsen na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomstdoor de burgemeester, begin oktober 2020.

12. Voorstel over aanvraag tegemoetkoming in planschade Mozartlaan 12 Voorthuizen (RO-Goe)

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde advies van SAOZ van 28 juli 2020 (nr. 20200384) in de zaak Mozartlaan 12, Voorthuizen;
 2. De tegemoetkoming in planschade inclusief additionele vergoedingen toe te kennen;
 3. De bijlagen bij dit voorstel op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en sub e van de Wet openbaarheid van bestuur aan te merken als niet-openbaar.

13. Voorstel over vaststelling wijzigingsplan Molenweg-Irenelaan van het bestemmingsplan Voorthuizen-Oost in Voorthuizen (RO-Cus)

Besluit

 1. in te stemmen met de Nota Zienswijzen (bijlage 1);
 2. het wijzigingsplan “Molenweg-Irenelaan” met planidentificatie NL.IMRO.0203.1539-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen;
 3. gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
 4. voor het wijzigingsplan “Molenweg-Irenelaan” geen exploitatieplan vast te stellen.

14. Collegevoorstel Koninklijke Horeca Nederland

Besluit

 1. Kennis te nemen van het herhaalde verzoek van Koninklijke Horeca Nederland om Barneveldse horecabedrijven vrij te stellen van gemeentelijke lasten in verband met de Covid-19 crisis;
 2. Het verzoek te beantwoorden middels de bijgevoegde concept-brief;
 3. Dit voorstel alsmede de concept-beantwoordingsbrief ter kennis geving van de raad te brengen middels plaatsing op de lijst van inkomende en uitgaande stukken van de gemeenteraad.

15. Rapportage 2019 inzake concessie Optisport Barneveld B.V.

Besluit

 1. In te stemmen met de rapportage over 2019 inzake de concessie met Optisport Barneveld B.V.;
 2. Bijlagen 5 en 6 van de rapportage op grond van artikel 10, tweede lid sub b en g van de Wob aan te merken als niet-openbaar;
 3. Dit besluit en de bijlagen ter kennisname te versturen aan de raad via rubriek B, ingekomen stukken.

16. Voorstel over vaststelling wijzigingsplan Valkseweg XIX van het bestemmingsplan Barneveld-Centrum in Barneveld (RO-Cus)

Besluit

 1. In te stemmen met de Nota zienswijzen (bijlage 1);
 2. In te stemmen met de Staat van wijzigingen van het ontwerpwijzigingsplan (bijlage 2);
 3. Het wijzigingsplan Valkseweg XIX van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 met planidentificatie NL.IMRO.0203.1560-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm gewijzigd vast te stellen;
 4. Gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
 5. Voor het wijzigingsplan Valkseweg XIX geen exploitatieplan vast te stellen.

17. Voorstel verlenen omgevingsvergunning Churchillstraat 69-75 in Barneveld (RO-Kui)

Besluit

 1. In te stemmen met de Nota zienswijzen (bijlage 1);
 2. Omgevingsvergunning met kenmerk 2019W2757 te verlenen ten behoeve van het bouwen van 13 appartementen met bijgebouw en overdekt parkeerterrein op het perceel Churchillstraat 69-75 in Barneveld;
 3. Voor de omgevingsvergunning geen exploitatieplan vast te stellen.