Besluitenlijst 15 november 2022

1. Besluitenlijst 8 november 2022

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Taallessen aan vluchtelingen uit Oekraïne (SOC-Fral)

Besluit:

 1. In te stemmen met het, in samenwerking met Taalhuis, aanbieden van een non-formeel taaltraject van 12 weken aan vluchtelingen uit Oekraïne.
 2. In te stemmen met het aanbieden van een op het non-formeel taaltraject aansluitend formeel taaltraject van 20 weken aan vluchtelingen uit Oekraïne, met als doel het behalen van taalniveau A2.
 3. In te stemmen met het, in samenwerking met werkgevers, aanbieden van een formeel taaltraject van 20 weken aan vluchtelingen uit Oekraïne met als doel het behalen van taalniveau B1.
 4. In te stemmen met het ter kennisname aanbieden van dit voorstel aan de raad middels rubriek B.

 

3. Toelichting en afdoening moties warmtevisie (RO-Hab )

Besluit:

 1. In te stemmen met de raadsmemo afdoening 3 moties warmtevisie en toelichting uitvoeringsprogramma warmtetransitie, en deze aan te bieden aan de gemeenteraad.

 

4. Parapluherziening Cultuurhistorie-Archeologie (RO-MER)

Besluit:

 1. De 'Archeologische waarden- en verwachtingenkaart' van 2018 te implementeren in bestaande bestemmingsplannen;
 2. Hiervoor de geldende bestemmingsplannen middels een parapluherziening te herzien;
 3. In te stemmen met het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan "Parapluherziening Cultuurhistorie-Archeologie" (bijlage 1) en de voorbereidingsprocedure te starten.

5. Overeenkomst regeling uitstroom bijstandsgerechtigden (RUB) Menzis

Besluit:

 1. In te stemmen met ondertekening van de overeenkomst Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden met zorgverzekeraar Menzis.
 2. Wethouder P.J.T. van Daalen, op basis van artikel 171 lid 2 Gemeentewet, te machtigen de overeenkomst te ondertekenen namens de burgemeester.
 3. Dit besluit ter kennisgeving aan te bieden aan de raad (via rubriek B).

6. Oplegnota Jaarschijf 2023 bij Meerjarenbeleidsplan Politie 2019-2022

Besluit:

 1. Instemmen met het raadsvoorstel Oplegnota Jaarschijf 2023 bij Meerjarenbeleidsplan Politie 2019-2022 en deze met bijbehorende bijlagen aan de raad aan te bieden;
 2. De raad voor te stellen geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

7. Informerende brief ontwikkelingen Regio De Vallei

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de Informerende brief over ontwikkelingen Regio De Vallei;
 2. De Informerende brief over ontwikkelingen Regio De Vallei door te leiden naar de gemeenteraad.

8. Beantwoording vragen Geothermie en windenergie

Besluit:

 1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen van Pro '98 over geothermie en windenergie
 2. De raad informeren via rubriek B van de lijst met ingekomen stukken van de gemeenteraad

9. Activiteitenoverzicht 2023 woningcorporatie Mooiland

Besluit:

 1. In te stemmen met de voorgenomen activiteiten van Mooiland in 2023 in gemeente Barneveld.
 2. Het activiteitenoverzicht ter kennisneming aan de raad aan te bieden (rubriek B).

10. Aanvraag afwijken inkoopprocedure gedragswetenschappers (SOC-Hem)

Besluit:

Af te wijken van de in het inkoopbeleid voorgeschreven inkoopprocedure voor de inzet van de gedragswetenschappers voor het team jeugd door de opdracht middels een enkelvoudig onderhandse in plaats van een meervoudig onderhandse aanbesteding uit te zetten.

11. Verdeling Cultuurimpuls gemeente Barneveld 2022 (SOC-Vele)

Besluit:

 1. In te stemmen met de subsidieverdeling Cultuurimpuls conform bijlage 1;
 2. In te stemmen met het toevoegen van het restant budget 'sociaal en mentaal welzijn in coronatijd' van €27.320 aan het beschikbare budget Cultuurimpuls 2022;
 3. De persoonsnamen die vermeld zijn in de bijlage op grond van artikel 5.1, tweede lid, onderdeel e van de Wet open overheid (Woo) als niet-openbaar verklaren”;
 4. Dit besluit ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad via rubriek B.

12. Raadsmemo voortgang asielzoekerscentrum

Besluit:

 1. In te stemmen met bijgevoegde raadsmemo over de voortgang asielzoekerscentrum en deze via rubriek B ter kennisname aan de raad te sturen.

13. CIV-WIL Apeldoornsestraat Voorthuizen

Besluit:

In te stemmen met de beantwoording aan Lokaal Belang zoals omschreven in bijgevoegde brief.

14. Raadsmemo toegankelijkheid farmaceutische en huisartsenzorg buiten kantoortijden (SL-Kra)

Besluit:

In te stemmen met bijgaande memo en deze naar de gemeenteraad te sturen

15. Gemeentelijk energiebedrijf

Besluit:

 1. In te stemmen met de memo Gemeentelijk energiebedrijf
 2. De raad informeren via rubriek B van de lijst met ingekomen stukken van de gemeenteraad