Besluitenlijst 15 juni 2021

De besluiten

1. Besluitenlijst 8 juni 2021

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Bestuursovereenkomst en resultaten MIRT verkenning A1-A30 (V&I-Hek)

Besluit

Kennis nemen van de getekende bestuursovereenkomst A1-A30 en de resultaten van de MIRT verkenning A1-A30.

3. 14e rapportage faseren en doseren woningbouw Barneveld

Besluit

 1. In te stemmen met het gestelde in de 14e rapportage ‘Faseren en doseren woningbouw in gemeente Barneveld’.
 2. Deze rapportage ter kennisname aan de raad aan te bieden (rubriek B).

4. Voorstel over principetoezegging verleggen woonbestemming Bosbergerweg 9 in Stroe (RO-Dek)

Besluit

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om het verleggen van de woonbestemming en daarmee uitbreiding van de woning aan de westzijde mogelijk te maken aan de Bosbergerweg 9 in Stroe;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te wijzigen;
 3. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren, mits de aanvrager hiermee instemt.

5. Algemene Ledenvergadering VNG 16 juni 2021

Besluit

 1. Kennis te nemen van de agenda en de ingediende moties met betrekking tot de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op 16 juni 2021;
 2. Akkoord te gaan met de stemvoorstellen met betrekking tot de agendapunten en de moties;
 3. Gemeentesecretaris W. Wieringa te mandateren om namens de gemeente Barneveld over de voorstellen te stemmen.

6. Uitvoeringskrediet verplaatsing Flying Bikes en MTB

Besluit

 1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en deze ter besluitvorming te        verzenden aan de gemeenteraad ter behandeling in haar vergadering van 7 juli of 6 oktober 2021.
 2. Zo spoedig als mogelijk een overeenkomst tussen gemeente en de beide sportverenigingen tegemoet te zien waarin de verdere voorwaarden waaronder de lumpsumbijdrage van maximaal € 700.000 wordt uitgekeerd, zijn opgenomen.

7. Voorstel over vaststelling bestemmingsplan "Postweg V, partiële herziening Buitengebied 2012", Barneveld (RO-WIJ)

Besluit

 1. het bestemmingsplan “Postweg V, partiële herziening Buitengebied 2012” met planidentificatie NL.IMRO.0203.1640-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen;
 2. gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
 3. voor het bestemmingsplan “Postweg V, partiële herziening Buitengebied 2012”.

8. Voorstel over principetoezegging functieverandering Plaggenweg 37 Kootwijkerbroek (RO-Eid)

Besluit

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om functieverandering van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ om de realisatie van 2 nieuwe woningen mogelijk te maken aan de Plaggenweg 37 in Kootwijkerbroek;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te wijzigen.

9. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan “Valkseweg XXIII, partiële herziening Buitengebied 2012” Barneveld (RO-BOU)

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

10. Memo voor raad betreffende toekomst Kleindierenmarkt

Besluit

 1. Kennisnemen van de inhoud van bijgaand informatief memo voor de gemeenteraad inzake de toekomst van de Kleindierenmarkt.
 2. Het memo onder embargo ter kennisgeving brengen van de gemeenteraad, waarbij het embargo geldt tot de datum van verzending van het persbericht.

11. Beantwoording schriftelijke vragen drugs/lachgas (B&D Klein)

Besluit

In te stemmen met beantwoording schriftelijke vragen op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad van de SGP fractie, de ChristenUnie fractie en de fractie van Lokaal Belang betreffende drugsbeleid/lachgas.

12. Collegevoorstel plan van aanpak herindeling Barneveld Scherpenzeel

Besluit

 1. het plan van aanpak herindeling Barneveld-Scherpenzeel in principe vaststellen;
 2. de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de onderdelen 2.1 (gemeenteraden en klankbordgroep) en 2.9 (organogram);
 3. de gemeenteraad budget vragen voor de uitvoering van het plan.

13. Informeren raad uitkomsten Meicirculaire 2021

Besluit

 1. Vaststellen memo uitkomsten Meicirculaire 2021;
 2. De raad hierover te informeren.

14. Collegevoorstel implementatie gebiedsgericht werken

Besluit

 1. Kennis te nemen van de notitie "Gebiedsgericht werken gemeente Barneveld" welke als bijlage bij dit voorstel is gevoegd en waarin de uitwerking ten behoeve van de implementatie van gebiedsgericht werken in de organisatie is opgenomen.
 2. Kennis te nemen van de implementatie van de uitwerkingsopgaven 1 tot en met 6 en 9 uit de notitie door het managementteam.
 3. De uitwerkingsopgave 7 en 8 uit de notitie als volgt uit te werken: A) binnen het college de portefeuille "Gebiedsgericht werken toe te wijzen aan wethouder V.d. Burgwal en B) de volgende gebiedswethouders aan te wijzen: Gebiedswethouder Kootwijkerbroek : wethouder Wijnne, Gebiedswethouder Oldenbarneveld : wethouder Van Daalen, Gebiedswethouder De Glind: wethouder Dorrestijn, Gebiedswethouder Garderen: wethouder V.d. Burgwal.
 4. De dorpen Kootwijkerbroek, De Glind, Garderen en de wijk Oldenbarneveld (pilotgebieden) aan te wijzen als eerste gebieden binnen de gemeente Barneveld ten behoeve van de gebiedsgericht werken onder leiding van een gebiedsregisseur.
 5. Te besluiten om het gebiedsgericht werken 1 jaar na de start in de pilotgebieden te evalueren.
 6. Dit besluit ter kennisgeving aan de raad te sturen middels plaatsing in rubriek b van de lijst van inkomende en uitgaande stukken van de gemeenteraad.

15. Vaststelling Jaarverslaggeving 2020

Besluit

De raad voor te stellen:

 1. De jaarverslaggeving 2020 vast te stellen;
 2. De grondexploitatie per ultimo 31 december 2020 af te sluiten voor de projecten Briellaerd-Noord, Wildzoom, De Enk (Valkhof), en Herontwikkeling Achterveldseweg en het resultaat ervan vast te stellen op € 339.000 positief;
 3. Het verlies van de projecten Briellaerd-Noord en Herontwikkeling Wildzoom te dekken uit de reeds eerder gevormde beschikbare verliesvoorziening;
 4. Ultimo 2020 een grondexploitatie te openen voor de Kromme Akker Zuid;
 5. De te verwachten resultaten van de geactualiseerde grondexploitaties op eindwaarde vast te stellen (bijlage 2);
 6. De verlaging van de verliesvoorziening grondexploitaties met € 786.000 vast te stellen (naar een totaalbedrag ultimo 2020 van € 21.645.000);
 7. De in 2020 ontvangen bijdragen van ontwikkellocaties ad € 4,0 miljoen in de reserve bovenwijks te storten en een bedrag ad € 6,7 miljoen aan deze reserve te onttrekken;
 8. Een voorziening in te stellen voor de pensioenen wethouders en hieraan € 588.000 te doteren;
 9. De voorziening primair onderwijs vrij te laten vallen in het resultaat (€ 190.000);
 10. Het positieve resultaat over 2020 ad € 1.514.000 als volgt te bestemmen:
  • € 21.000 toe te voegen aan de reserve Stamkapitaal (=voormalige Nuon-reserve) (resultaat Briellaerd/Wildzoom)
  • € 225.000 te besteden aan een éénmalige duurzaamheidsbijdrage aan Woningstichting Barneveld voor de bouw van 45 BENG- woningen;
  • Een bestemmingsreserve te vormen ter dekking van de uitvoeringskosten Tozo (€ 517.000);
  • Een bestemmingsreserve te vormen ter dekking van de onderhoudskosten schoolgebouwen (€ 190.000);
  • Het resterende deel, € 561.000, toe te voegen aan de algemene reserve;
 11. Décharge te verlenen aan het college van Burgemeester en wethouders voor het gevoerde beleid.