Besluitenlijst 15 december 2020

De besluiten

1. Besluitenlijst 8 december 2020

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Ruilovereenkomst clubruimten korfbalvereniging Spirit (RO-Bak)

Besluit

 1. In te stemmen met de ruilovereenkomst (nr. 1147280) tussen gemeente Barneveld en Chr. Korfbalvereniging Spirit;
 2. Voor de toegift van € 150.000 bij de ruil een krediet beschikbaar te stellen met een bijbehorende structurele last van € 4.200. Deze structurele last te dekken door verlaging van de structurele begrotingsruimte 2020;
 3. Op basis van artikel 55 lid 1 Gemeentewet, gelet op artikel 10 lid 2 sub g van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op bijlage 1. Ruilovereenkomst (nr. 1147280) tussen gemeente Barneveld en Chr. Korfbalvereniging Spirit.

3. Voorstel over principetoezegging uitbreiden bestemming ‘Bedrijf-Niet agrarisch’ en realiseren bedrijfsgebouw op de percelen Valkseweg 180 en 184 in Barneveld (RO-Geu)

Besluit

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om een uitbreiding van het bestemmingsvlak ‘Bedrijf - Niet Agrarisch’ en het bouwen van een bedrijfsgebouw mogelijk te maken aan de Valkseweg 180 en 184 in Barneveld;
 2. Het begrip ‘showterrein’ toevoegen aan het “bestemmingsplan Buitengebied 2012”;
 3. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien.

4. Voorstel over vaststelling wijzigingsplan Garderbroekerweg XXIV RO- Blo

Besluit

 1. Het wijzigingsplan Garderbroekerweg XXIV van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 met planidentificatie NL.IMRO.0203.1605-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm ongewijzigd vast te stellen;
 2. gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
 3. voor het wijzigingsplan Garderbroekerweg XXIV geen exploitatieplan vast te stellen.

5. Experiment innovatieve dienstverlening (met blockchain)

Besluit

 1. Kennisnemen van de businesscase en evaluatie innovatieve dienstverlening;
 2. Instemmen met het advies om het experiment geen vervolg te geven;
 3. Bevindingen uit de evaluatie van het experiment betrekken bij de HR-speerpunten, organisatieontwikkelingen en het programma Dienstverlening

6. GVVP Maatregelenpakket 2021

Besluit

 1. Instemmen met het GVVP maatregelenpakket 2021;
 2. Het benodigde krediet van € 800.000,- beschikbaar te stellen;
 3. De raad informeren over het maatregelenpakket door middel van bijgevoegde brief.

7. Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme 2030

Besluit

 1. Akkoord te gaan met het Uitvoeringsgprogramma Recreatie en Toerisme 2030 waarin concrete activiteiten benoemd worden ter uitvoering van de door de raad vastgestelde Visie Recreatie en Toerisme 2030; 
 2. Akkoord te gaan om voor de uitvoering hiervan in eerste instantie gebruik te maken van reeds aanwezige budgetten in de Programmabegroting;
 3. Akkoord te gaan om de volgende drie projecten te concretiseren qua inhoud, planning en financiën: a) het Right to Challenge waarbij de sector en inwoners uitgedaagd worden om met extra toeristische activiteiten te komen; b) de aanleg van ruiterroutes volgens de Veluwse normen en c) het inventariseren en aanleggen van een Veluwse Ontvangstlocatie binnen de gemeentegrenzen.
 4. Akkoord te gaan om het Uitvoeringsprogramma en dit collegebesluit ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad middels plaatsing op de lijst van inkomende en uitgaande stukken van de gemeenteraad.

8. Budgetbijstelling concernbudgetten en afdeling bedrijfsvoering

Besluit

 1. De voorgestelde financiële wijzigingen;
 2. Per saldo de begrote baten en lasten bij te stellen met € 362.000 (voordelig);
 3. Het saldo toe te voegen aan de incidentele begrotingsruimte 2020;
 4. Deze bedragen door de raad te laten autoriseren via de maandrapportage.

9. Liquidatie Permar 2020

Besluit

 1. Kennis te nemen van het resultaat van de liquidatie van Permar WS;
 2. als gevolg van de lagere kosten van de liquidatie van Permar de getroffen voorziening van de gemeente Barneveld met € 101.000 te laten vrijvallen;
 3. het bedrag toe te voegen aan de incidentele begrotingsruimte 2020;
 4. dit bedrag door de raad te laten autoriseren via de maandrapportage.

10. Onderzoek doorontwikkeling Museum Nairac (SOC-Vele)

Besluit

 1. In te stemmen met ondersteuning van een uit te voeren onderzoek door bureau XPEX ten behoeve van de toekomstbestendigheid van Museum Nairac;
 2. Het hiervoor benodigde bedrag ad € 6.500 te vergoeden uit het reeds begrote cultuurbudget 2020;
 3. De inhoud van dit besluit ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad (via rubriek B);
 4. Bijlage 2, op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en sub c van de Wet openbaarheid van bestuur, aan te merken als niet-openbaar voor onbepaalde tijd.

11. Raadsvoorstel gevolgen wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (vroegsignalering)

Besluit

1. De raad voor te stellen in te stemmen met aanpassing van de bestaande aanpak vroegsignalering op de onderdelen:

 • a. uitbreiding samenwerkingspartijen;
 • b. aansluiten bij landelijk convenant vroegsignalering;
 • c. meldingen categoriseren en prioriteren;
 • d. aansluiten bij de wettelijke doorlooptijden.

2. De raad voor te stellen de ''Verordening schuldhulpverlening Barneveld'' vast te stellen.

12. Schriftelijke vragen zebrapad Wolweg in Stroe

Besluit

In te stemmen met het schriftelijke antwoord aan LB conform bijgevoegde conceptbrief.

13. Voorstel betreffende Programma en Overzicht Voorzieningen huisvesting onderwijs 2021

Besluit

 1. Het programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2021 vast te stellen;
 2. Het voor het Programma bestemde krediet uit de beleidstoevoegingen 2021 ter hoogte van € 8.247.000 beschikbaar te stellen;
 3. Het voor het Programma bestemde krediet uit de incidentele beleidstoevoegingen 2021 ter hoogte van € 350.000 beschikbaar te stellen;
 4. Het programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2021 ter informatie aan de raad aan te bieden (rubriek B).

14. 7e actualisatie provinciale Omgevingsverordening (RO-Gij)

Besluit

Kennis te nemen van bijgevoegde memo over de 7e actualisatie van de provinciale Omgevingsverordening.

15. Deelname aan het schone lucht akkoord (RO-PH)

Besluit

De gemeente Barneveld meldt zich aan als deelnemer in het Schone Lucht Akkoord.

16. Leerplichtverslag 2019/2020 (SOC-FET)

Besluit

 1. Instemmen met het leerplichtverslag 2019/2020;
 2. Leerplichtverslag 2019/2020 ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad.

17. Samenwerkingsovereenkomst Werkkracht 2021-2023 (SOC-Olt)

Besluit

 1. de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst inclusief bijlagen vast te stellen;
 2. het afdelingshoofd Sociaal Domein te machtigen om ter nadere uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst, werkafspraken te maken;
 3. het afdelingshoofd Sociaal Domein te machtigen om binnen de kaders van de samenwerkingsovereenkomst en conform het gemeentelijke mandaat afspraken te maken met betrekking tot aanvullende dienstverlening.

18. Tijdelijke nadere regels verdeling Provinciale ondersteuning Covid-19 voor sportverenigingen

Besluit

 1. In te stemmen met de tijdelijke nadere regels ten behoeve van de verdeling van de beschikbare € 40.000,- aan provinciale steunmiddelen over de sportverenigingen in de gemeente Barneveld;
 2. De onderbesteding op het sportstimuleringsbudget 2020, geraamd op een bedrag van € 50.000,- mee te nemen naar 2021 en dit te laten autoriseren door de raad via de maandrapportage;
 3. Dit besluit ter kennisname naar de raad te sturen.

19. Toestaan overkappingen (vers/food) winkeliers in de coronaperiode rond de feestdagen

Besluit

In verband met de coronamaatregelen akkoord te gaan met het verlenen van toestemming voor het plaatsen van tijdelijke overkappingen voor (vers/food) winkels in de foodsector ten behoeve van het comfort voor wachtende klanten gedurende de extra drukte rond de feestdagen.

20. Beleidsregels briefadres (B&D-Wol)

Besluit

De Beleidsregels briefadres Brp gemeente Barneveld vaststellen.

21. Uitvoeringsprogramma OddV 2020 (Q3 en Q4) (RO-Hoe)

Besluit

 1. Het uitvoeringsprogramma 2020 voor Q3 en Q4 vast te stellen;
 2. Het uitvoeringsprogramma ter kennisneming naar de raad te sturen.

22. Gemeenschappelijke (Centrum)regeling meten en monitoren afvalwaterketen en grondwater Vallei en Veluwe (V&I-Bru)

Besluit

 1. in te stemmen met de gemeenschappelijke (Centrum)regeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater Vallei en Veluwe;
 2. deze (Centrum)regeling te gaan treffen;
 3. de Samenwerkingsovereenkomst Meten en Monitoren in de Afvalwaterketen en Grondwater Bestuurlijk Platform Water Vallei en Eem te beëindigen;
 4. dit voorstel ter kennisname voor te leggen aan de raad.

23. Evaluatie GRP projecten Rioolverbeterplan De Glind en OAS Garderen

Besluit

 1. Kennis nemen van de evaluatie uitgevoerde GRP projecten Rioolverbeterplan De Glind en OAS Garderen;
 2. Instemmen om het budget van OAS Garderen te verlagen met 875.000 en het budget Rioolverbeterplan de Glind te verhogen met 783.000 en deze te verrekenen binnen het GRP;
 3. De budgetwijziging via de maandrapportage ter autorisatie aan de raad voor te leggen.

24. Monitoringsdata voor gemeentelijke activiteiten

Besluit

 1. In te stemmen met het incidenteel beschikbaar stellen van het budget á €7.000,- genoemd in de structurele Beleidstoevoeging Gebiedsopgave Veluwe voor het verwerken van monitoringsdata, voortkomend uit flora en faunonderzoeken uitgevoerd door Arcadis, in de Nationale Database Flora en Fauna(NDFF) en het aanschaffen van monitoringsdata van St. Das en Boom.
 2. De raad over dit collegebesluit te informeren via de maandrapportage (rubriek B).

25. Nadere regel gemeentelijke begraafplaatsen Barneveld 2021 (BOR-hag)

Besluit

 1. In te stemmen met de nieuwe nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Barneveld, in werking tredend op 1 januari 2021;
 2. In te stemmen met het intrekken van de bestaande nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Barneveld per 1 januari 2021; 
 3. De raad te informeren via rubriek B van het overzicht van ingekomen en uitgaande stukken.

26. Tariefaanpassing Valleihopper i.v.m. Coronacrisis - SOC/Gli

Besluit

 1. Met terugwerkende kracht per 1 juli 2020 intrekken van de op 24 maart 2020 vastgestelde Compensatieregeling Valleihopper en later verlengde regeling;
 2. Aangaan van de bijgevoegde Addenda als aanvulling op de overeenkomsten met de Valleihopper: tijdelijke tarief afspraken vervoerders en callcenter van de Valleihopper van 1 juli 2020 t/m december 2020;
 3. De voorzitter van de Bestuurscommissie Basismobiliteit met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020 te machtigen om: de Addenda bij de overeenkomsten met de Valleihopper (tijdelijke tariefafspraken) zoals in de bijlagen opgenomen uit te voeren en ter uitwerking hiervan regels op te stellen;
 4. De voorzitter van de Bestuurscommissie Basismobiliteit met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020 volmacht te verlenen om de bijgevoegde Addenda te ondertekenen en afspraken te maken met de vervoerders en het callcenter van de Valleihopper om de uitvoering van de Addenda in goede banen te leiden;
 5. De voorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling Regio FoodValley, te machtigen om uitvoering te geven aan de Addenda als in de bijlagen opgenomen;
 6. De voorzitter van de Bestuurscommissie basismobiliteit mandaat en volmacht te verlenen om de bijgevoegde Addenda na 31 december 2020 met maximaal vier maanden op dezelfde basis te verlengen tot uiterlijk 1 mei 2021.

27. Raadsvragen Agruniek (RO-hul)

Besluit

 1. kennis te nemen van bijgevoegde brieven aan CDA en Lokaal Belang;
 2. deze brieven vast te stellen als antwoorden op gestelde vragen;
 3. de brieven te versturen aan de betreffende raadsfracties.

28. Voortgangsmemo groene schoolpleinen

Besluit

 1. In te stemmen met bijgaande memo voor de raad;
 2. De memo ter informatie aan de raad aan te bieden (rubriek B).

29. Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan “Bosbergerweg I, partiële herziening Buitengebied 2012”, Stroe  (RO-Bui)

Besluit

 1. Onder voorbehoud dat er geen zienswijzen worden ingediend in te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

30. Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan “Dr. Willem Dreeslaan I, partiële herziening Barneveld-Zuidoost” Barneveld (RO-Bui)

Besluit

 1. Onder voorbehoud dat er geen zienswijzen worden ingediend in te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

31. COVID-19 Tijdelijke maatregelen theaters en podia van de provincie Gelderland

Besluit

 1. Kennis te nemen van de COVID-19 Tijdelijke maatregelen theaters en podia van de provincie Gelderland;
 2. In te stemmen met een subsidieaanvraag voor het Schaffelaartheater van € 100.000,-;
 3. Bij toekenning van de provincie, deze € 100.000,- toekennen aan Muziek Theater Barneveld BV ten behoeve van het Schaffelaartheater;
 4. Dit voorstel ter kennisname aanbieden aan de raad.

32. Collegevoorstel vrijgeven beleidstoevoeging Omgevingswet  V&I-Jan

Besluit

Gevraagde beslissing:

 1. Voor de verdere implementatie van de Omgevingswet een voorlopig budget beschikbaar te stellen van € 175.000,-- in de vorm van een incidenteel project;
 2. Als dekking hiervoor de in de begroting 2020 beschikbaar gestelde incidentele beleidstoevoeging van € 150.000,-- voor 2020 en € 25.000,-- voor 2021 in te zetten;
 3. Dit besluit te nemen vooruitlopend op de meer definitieve raming van de verdere kosten die zullen zijn gemoeid met de invoering van de Omgevingswet, welke raming wordt opgenomen in het Koersdocument Implementatie Omgevingswet Barneveld;
 4. Het besluit ter kennisname aan te bieden aan de raad via de lijst ingekomen stukken, rubriek B.

33. Thuiswerkregeling Barneveld (BDV-Fel)

Besluit

 1. In te stemmen met de thuiswerkregeling Barneveld en bijbehorende thuiswerkovereenkomst;
 2. In te stemmen met het voorstel ter beschikkingstelling ICT-middelen;
 3. Het ophogen van het bestaande krediet “Infoplan 2021” met € 500.000 voor ICT-middelen;
 4. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 170.747 te dekken uit de structurele begrotingsruimte 2021 e.v.;
 5. Het beschikbaar stellen van een nieuw krediet van € 300.000 voor Arbo-voorzieningen;
 6. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 60.000 te dekken uit de structurele begrotingsruimte 2021 e.v.;
 7. Het beschikbaar stellen van een extra incidenteel budget van € 40.000 voor het interventieteam vanuit de incidentele begrotingsruimte 2021;
 8. Af te wijken van financiële verordening van de Gemeente Barneveld voor de afschrijvingstermijn van inventaris van 10 jaar naar 5 jaar te brengen;
 9. De bedragen door de raad te laten autoriseren via de maandrapportage.