Besluitenlijst 14 juni 2022

1. Besluitenlijst 7 juni 2022 v.k.a.

2. Achterveldseweg (Landgoed Scherpenzeel - Oliemolen)

Besluit:

  1. Mee te werken aan het verzoek om de bestemming ‘Agrarisch’ te wijzigen in de bestemming ‘Natuur’ op de locatie Achterveldseweg (Landgoed Scherpenzeel – Oliemolen) in Barneveld;
  2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan “Buitengebied 2012” te wijzigen;
  3. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren, mits de aanvrager hiermee instemt.

3. Gevolgen uitvoering energietoeslag voor andere taken (SOC-Ker)

Besluit:

  1. Instemmen met bijgevoegde raadsmemo 'Gevolgen uitvoering energietoeslag voor andere taken',
  2. Dit raadsmemo ter kennisname aan de raad aanbieden (via Rubriek B).

4. Beleidsregel Landelijke toegang beschermd wonen Valleiregio 2022 regio 2022

Besluit:

Vast te stellen de ‘Beleidsregel landelijke toegankelijkheid beschermd wonen Valleiregio 2022’.

5. Jaarrekening 2021 STEV (FET)

Besluit:

  1. De raad voor te stellen bij het College van Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Eem-Vallei Educatief geen zienswijze over de jaarrekening 2021 naar voren te brengen.

6. Kaderbrief 2023

Besluit:

  1. De Kaderbrief 2023 vast te stellen en ter kennisname toe te zenden aan de raad.

7. Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley

Besluit:

  1. Kennis te nemen van de raadsinformatiebrief vanuit de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en de Regio Foodvalley;
  2. De raad bijgevoegde memo met lokale context omtrent de verstedelijkingsstrategie toe te zenden, te betrekken bij de behandeling van de raadsinformatiebrief in de raadscommissie Grondgebied d.d. 23 juni 2022

8. Beantwoorden raadsvragen VVD inzake wachttijden balie burgerzaken

Besluit:

Instemmen met de beantwoording van de vragen van de VVD