Besluitenlijst 14 december 2021

De besluiten

1. Besluitenlijst 7 december 2021

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Voortzetting vrijwillig ANW-hiaatpensioen bij ASR per 1 januari 2022

Besluit:

 1. In te stemmen met het per 1 januari 2022 voor de duur van een jaar continueren van de ANW-hiaatverzekering bij ASR en verlenging per jaar opnieuw bezien;
 2. In te stemmen dat burgemeester volmacht verleent aan Algemeen directeur/gemeentesecretaris om de verlenging van de ANW-hiaatverzekering te realiseren aanvullende stukken te ondertekenen waarmee opdracht wordt verleend ter continuering van de verzekering voor medewerkers die gebruik (willen) maken van de vrijwillige ANW-hiaatverzekering;
 3. Zittende en nieuwe medewerkers conform de verzekeringsvoorwaarden opnieuw informeren over de mogelijkheid om een vrijwillige ANW-hiaatverzekering af te sluiten.

3. Uitvoeringsplanning 2022 Gemeentelijk Rioleringsplan (V&I-Pee)

Besluit:

 1. De uitvoeringsplanning 2022 vast te stellen.
 2. Om een uitvoeringskrediet van € 3.042.001 beschikbaar te stellen.
 3. Dit krediet ten laste te brengen van de voorziening van het Gemeentelijk Rioleringsplan.
 4. De gemeenteraad te informeren door uw besluit ter kennisname aan te bieden via rubriek B.
 5. Bijlage 1 niet openbaar te maken.

4. Straatnaamgeving Oostbroek

Besluit:

 1. Aan de nieuwe openbare ruimten in Kootwijkerbroek de volgende namen toe te kennen;
  - Beekhoek
  - De Kleine Munt
  - Molenkamp

5. Beantwoording Schriftelijke vragen SGP (B&D Klein)

Besluit:

Instemmen met beantwoording van de schriftelijke vragen van de SGP fractie betreffende de ophokplicht pluimvee en communicatie.

6. BDV-Jeu: Afwijking inkoopprocedure Microsoft licenties

Besluit:

Akkoord te gaan met de afwijking inkoopprocedure voor het afsluiten van een overeenkomst met Microsoft voor de duur van 4,5 jaar bestaande uit een step-up naar M365 E5 licenties vanaf de huidige M365 E3 licenties voor de periode tot 01-07-2022 en vanaf 01-07-2022 een verlenging van de huidige overeenkomst met 4 jaren.

7. Activiteiten woningcorporatie Mooiland 2022 in gemeente Barneveld

Besluit:

 1. In te stemmen met de voorgenomen activiteiten van Mooiland in 2022 in gemeente Barneveld.
 2. Het activiteitenoverzicht ter kennisneming aan de raad aan te bieden (rubriek B).

8. Aansprakelijkheidsverzekering

Besluit:

Het afsluiten van een nieuwe aansprakelijkheidsverzekering tegen reeds bekende condities per 1-1-2022 voor een periode van 1 jaar met de mogelijkheid om de overeenkomst nog tweemaal te verlengen met 1 jaar.

9. Aanpassing drempelbedragen Inkoopbeleid

Besluit:

De tabel drempelbedragen uit hoofdstuk 4 van het Inkoopbeleid gemeente Barneveld per 1 januari 2022 aan te passen aan de nieuwe Europese drempelbedragen voor werken (€ 5.382.000) en leveringen/diensten (€ 215.000).

10. Voorstel over het voorontwerp van bestemmingsplan ‘Het Wulperveld’ in Stroe (RO-Kui)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om 115 woningen mogelijk te maken aan de noordwestzijde van de kern Stroe;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien;
 3. In te stemmen met het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Het Wulperveld’ dat voorziet in de voorgenomen ontwikkeling en hiervoor een inspraakprocedure met een inzagetermijn van twee weken op te starten;
 4. Het voorontwerp in het kader van het vooroverleg te verspreiden onder betrokken instanties;
 5. Dit besluit ter kennisname aanbieden aan de raad via Rubriek B, ingekomen stukken.

11. Voorstel over delegatie, advies en participatieplicht Omgevingswet (RO-Pat)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen.

12. Plan van aanpak Omgevingsvisie RO- Val

Besluit:

 1. Het Plan van Aanpak Omgevingsvisie Barneveld 2040 vaststellen.
 2. De raad informeren middels bijgevoegd raadsmemo.

13. Resultaat aanbesteding huishoudelijk bioafval

Besluit:

Het college besluit om:

 • Kennisnemen van het resultaat van de aanbesteding van huishoudelijk bioafval door regio De Vallei;
 • In te stemmen met het aangaan van de overeenkomst voor de verwerking van GFT+  E Afval, ten behoeve van Regio De Vallei en deze te laten ondertekenen door burgemeester J.J. Luteijn;
 • De informatiebrief van het Dagelijks Bestuur van Regio de Vallei gericht aan het college van B&W ter kennisneming door leiden naar de gemeenteraad.

14. Bronveld en Hulp aan elkaar voorbereidingskrediet en projectopdracht (V&I-Bak)

Besluit:

 1. In te stemmen met de projectopdracht Buurthuis Bronveld en Hulp aan elkaar.
 2. Een voorbereidingskrediet van € 160.000,-- beschikbaar stellen.
 3. De kosten ten laste brengen van de hiervoor in de gemeentebegroting 2021 opgenomen beleidstoevoeging.
 4. Ter kennisname naar de raad.

15. Prestatieovereenkomst Wonen 2022 t/m 2025

Besluit:

 1. In te stemmen met bijgevoegde Prestatieovereenkomst Wonen 2022 t/m 2025, afgesloten tussen Woningstichting Barneveld, Huurdersvereniging Barneveld en gemeente Barneveld.
 2. Beslispunt burgemeester: wethouders Van Daalen en Wijnne te mandateren om de prestatieovereenkomst te ondertekenen.
 3. De Prestatieovereenkomst Wonen 2022 t/m 2025 ter kennisneming te sturen naar de gemeenteraad (rubriek B).

16. Verlenging van de pilot "time-out voor inwoners met GGZ-problemen"

Besluit:

 1. In te stemmen met de verlenging van de pilot "time-out voor inwoners met GGZ-problemen" voor de duur van 1 jaar tot 1 januari 2023 tegen gelijkblijvende voorwaarden, zoals vastgelegd in bijgevoegd convenant;
 2. In te stemmen met het in afwijking van de in het Inkoopbeleid voorgeschreven meervoudig onderhandse procedure de opdracht genoemd onder 1. enkelvoudig onderhands te gunnen aan GGz Centraal.

17. Programma en Overzicht Voorzieningen huisvesting onderwijs 2022

Besluit:

 1. Het programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2022 vast te stellen.
 2. Het voor het Programma bestemde krediet uit de beleidstoevoegingen 2022 ter hoogte van € 5.481.510 beschikbaar te stellen.
 3. Het programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2022 ter informatie aan de raad aan te bieden (rubriek B).

18. Hoevelakenseweg Terschuur

Besluit:

 1. Instemmen met de integrale vervolgaanpak voor herinrichting van de Hoevelakenseweg binnen de bebouwde kom van Terschuur;
 2. Instemmen met bijgevoegd (concept) Raadsvoorstel;

19. Aanpak verduurzaming vastgoedportefeuille

Besluit:

 1. In te stemmen met het uitvoeringsprogramma: “Robuuste aanpak verduurzaming van de Barneveldse vastgoedportefeuille” (eerste fase) op basis daarvan over te gaan tot:
 2. De uitvoering van verduurzamingsmaatregelen, betreffende 16 gemeentelijke gebouwen over een periode tussen 2022 en 2025.
 3. Het hiervoor benodigde krediet voor fase 1 ad € 2.598.000 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten (op de diverse beleidsproducten) worden gedekt binnen de begroting door verlaging van de energielasten met hetzelfde bedrag.
 4. Kennis te nemen van de budgettering over een periode van 2026 tot 2035. In 2025 zal middels een beleidstoevoeging gevraagd worden om na indexering budgetten ter beschikking te stellen voor uitvoering.
 5. In te stemmen met het delen van het proces om bestaand vastgoed te verduurzamen en af te koppelen van gas. Door hierover te communiceren en te inspireren via de website Duurzaam Barneveld en andere communicatiemogelijkheden van de gemeente. Met als doel het goede voorbeeld te geven en inwoners, ondernemers en andere partijen in onze gemeente te inspireren.