Besluitenlijst 13 september 2022

De besluiten

1. Besluitenlijst 6 september  2022

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Inkoop energie gemeentelijke organisatie (RO-BUR)

Besluit:

 1. Een elektriciteit platform op te zetten met de gemeenten Ede en Wageningen voor het rechtstreeks in- en verkoop van energie op de elektriciteitsmarkt door ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst elektriciteitsplatform;
 2. Een tijdelijke overeenkomst op te zetten met EnergieWEB en ValleiEnergie voor de inkoop en afname van energie door ondertekening van de Overeenkomst EnergieWEB en ValleiEnergie;
 3. Mandaat te geven aan Wethouder van Daalen tot ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst elektriciteitsplatform en overeenkomst tussen EnergieWEB en ValleiEnergie;

3. Jaarrapportage 2021 evaluatie exploitatieovereenkomst met Optisport Barneveld B.V. (V&I BEE)

Besluit:

 1. Instemmen met de rapportage 2021 Beheer en exploitatie maatschappelijke accommodaties, Gemeente Barneveld voor de evaluatie van de exploitatieovereenkomst met Optisport Barneveld B.V.
 2. Bijlage 7 & 8 van de rapportage aanmerken als niet-openbaar op grond van artikel 10, tweede lid g van de WOO.
 3. Dit besluit en de bijlagen ter kennisname te versturen aan de raad via rubriek B, ingekomen stukken.

4. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan “Kerkweg-Hoevedorp” in Kootwijkerbroek (RO-WIJ)

Besluit: 

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

5. Rechtmatigheidsverantwoording

Besluit:

Kennis nemen over de wijzigingen door invoering van de rechtmatigheidsverantwoording.

6. Vaststellen bestemmingsplan Stroeërweg III

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen.

7. Vaststellen bestuursopdracht en kaders tijdelijke crisisnoodopvang asielzoekers

Besluit:

Gevraagde beslissing:

 1. Kennis te nemen van bijgevoegde bestuursopdracht realiseren van een crisisnoodopvang voor asielzoekers.
 2. Instemmen met het uitzetten van deze bestuursopdracht in de ambtelijke organisatie en het waar nodigvrijmaken van personeel hiervoor
 3. Instemmen met het tijdelijk afwijken van het inkoopbeleid i.v.m. de snelle realisatie van dit project i.v.m.de landelijke asielcrisis.
 4. Instemmen dat kosten die te maken hebben met dit project voorgeschoten kunnen worden zonder dathiervoor toestemming van het college nodig is en de ambtelijk opdrachtgever hiervoor mandaat te geven.
 5. Instemmen met het inzetten van EHBO-ondersteuning op de locatie zolang als nodig is, omdat demedische zorg, welke valt onder de verantwoordelijkheid van COA, niet op de locatie zelf georganiseerd (kan) worden.

8. Voorstel over principetoezegging Achterveldseweg 12 Barneveld (RO-San)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om het agrarische bouwvlak te wijzigen en te vergroten op het perceel Achterveldseweg 12 in Barneveld;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien;
 3. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren, mits de aanvrager hiermee instemt.

9. Voorstel over principetoezegging functieverandering, Garderbroekerweg 15 in Voorthuizen (RO-MER)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om functieverandering mogelijk te maken aan de Garderbroekerweg 15 in Voorthuizen;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te wijzigen.

10. Voorstel over vaststelling wijzigingsplan “Eikenlaan I” van het bestemmingsplan “Garderen” in Garderen (RO-Sta)

 1. In te stemmen met de Nota zienswijzen (bijlage 1);
 2. Het wijzigingsplan “Eikenlaan I” van het bestemmingsplan “Garderen” met planidentificatie NL.IMRO.0203.1694-0002 niet vast te stellen;
 3. Een ontwerpbestemmingsplan op te stellen en in procedure te brengen teneinde de ontwikkeling alsnog mogelijk te maken.

11. Schriftelijke vragen Pro98 protestvlaggen (B&D/Klein)

Besluit:

Instemmen met beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie Pro98 betreffende protestvlaggen in de openbare ruimte.