Besluitenlijst 13 oktober 2020

De besluiten

1. Besluitenlijst 6 oktober 2020

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Aanwijzing veeschuur Klettersteeg 27 in Achterveld als gemeentelijk monument (RO-MER)

Besluit

Veeschuur aan te wijzen als gemeentelijk monument.

3. Belastingverordeningen 2021 (BV-Hor)

Besluit

Instemmen met de volgende voorstellen aan de gemeenteraad:
 

 1. de voorgestelde tariefswijzigingen voor het jaar 2021;
 2. het vaststellen van de (voorlopige) percentages van de onroerende-zaakbelastingen 2021;
 3. de verhoging van de kostenopslag voor het opleggen van een naheffingsaanslag en het vaststellen van de wijzigingsverordening parkeerbelasting;
 4. het vaststellen van de verordeningen onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing, de hondenbelasting, de forensenbelasting, de toeristenbelasting, de leges met de daarbij behorende tarieventabel, de lijkbezorgingsrechten met de daarbij behorende tarieventabel en de wijzigingsverordening bedrijveninvesteringszone de Briellaerd.

4. Beslissing op bezwaarschrift verkeersbesluit Oude Barnevelderweg (B&D-Koe)

Besluit

 1. het bezwaarschrift ongegrond verklaren en het bestreden besluit in stand laten;
 2. de bijlage als niet-openbaar aanmerken op grond van artikel 10, lid 2, onder e Wob.

5. Besluit benoeming voorzitter en andere externe leden adviescommissie bezwaarschriften (B&D-Berg)

Besluit

 1. mevrouw mr. I.P.C. van Wamel-Geene met ingang van 1 november 2020 benoemen tot voorzitter van de adviescommissie bezwaarschriften;
 2. de heer mr. G.A.A.M. Boot, de heer mr. drs. H. Maaijen en mevrouw mr. A. van Netten met ingang van 1 november 2020 te benoemen tot extern lid/plaatsvervangend voorzitter van de adviescommissie bezwaarschriften; en
 3. de raad via rubriek B te informeren over de benoemingen door middel van doorgeleiding van dit collegevoorstel.

6. Convenant Kansrijke Start gemeente Barneveld 2020 (SOC-GOU)

Besluit

 1. In te stemmen met het Convenant Kansrijke Start gemeente Barneveld;
 2. De wethouder P.J.T. van Daalen te mandateren voor ondertekening van het convenant namens het college van Burgemeester & Wethouders Barneveld;
 3. De te ontvangen 'impuls kansrijke start' vanuit het rijk ad € 15.000 per jaar toe te voegen aan het uitgaven budget voor preventief jeugdbeleid in de jaren 2020 tot en met 2022.

7. Informatieve memo tbv gemeenteraad over afronding handhavingstraject Wesselseweg 132 Kootwijkerbroek (B&D-Ber)

Besluit

 1. instemmen met de inhoud van de bijgevoegde concept-memo;
 2. de bedoelde memo doorgeleiden naar de gemeenteraad.

8. Project 94 OFP Landschapsregeling 2020-2024

Besluit

 1. in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 78.865,62 uit het Ontwikkelingsfonds Platteland ten behoeve van de gemeentelijke bijdrage aan de Landschapsregeling 2020-2024.

9. Regionaal Adaptatie Plan Vallei en Veluwe (V&I-Bru)

Besluit

 1. kennis te nemen van het Regionaal Adaptatie Plan Vallei en Veluwe (RAP);
 2. in te stemmen met de ambities en speerpunten (Hoofdstuk 2) en de aanpak (Hoofdstuk 3);
 3. het RAP ter kennisname voor te leggen aan de raad.

10. Reparatiebesluit MOOR

Besluit

Instemmen met het reparatiebesluit door met terugwerkende kracht in te stemmen met een afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de verlenging van de MOOR

11. Subsidie Pluimveemuseum

Besluit

 1. De raad voor te stellen eenmalig subsidiebedrag van € 200.000 beschikbaar te stellen voor dekking van de investeringskosten in vernieuwing van het museum

12. Toegankelijkheidsverklaring websites gemeente Barneveld

Besluit

 1. Kennisnemen van en instemmen met de toegankelijkheidsverklaringen voor de websites die in opdracht van de gemeente Barneveld tot stand zijn gekomen.
 2. Het afdelingshoofd Bestuur & dienstverlening mandateren om namens het college van burgemeester en wethouders de toegankelijkheidsverklaringen te ondertekenen.

13. Toekennen erepenning en zilveren speld

Besluit

 1. De heer A. (Aart) de Kruijf vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de gemeente Barneveld (en met het oog op zijn vertrek als wethouder) de “Erepenning Gemeente Barneveld” en de “Zilveren Speld Gemeente Barneveld” toe te kennen;
 2. De erepenning en de zilveren speld uit te reiken tijdens de extra raadsvergadering op donderdag 8 oktober 2020;
 3. Het besluit tot en met het moment van uitreiken als niet-openbaar te bestempelen.

14. Voorstel over aanvraag tegemoetkoming in planschade Kerkweg 14/14bis Kootwijkerbroek (RO-BOU)

Besluit

Gevraagde beslissing:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde advies van SAOZ van 3 september 2020 in de zaak Kerkweg 14/14 bis, Kootwijkerbroek;
 2. De tegemoetkoming in planschade inclusief additionele vergoedingen voor Kerkweg 14/14bis toe te kennen;
 3. De toe te kennen planschade te verhalen op de verzoeker van de planologische maatregel.

15. Voorstel over principetoezegging realiseren vijf woningen op de percelen Oud Milligenseweg 1 en Smidstraat 6-8 in Garderen (RO-WIJ)

Besluit

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om vijf woningen mogelijk te maken op de percelen Oud Milligenseweg 1 en Smidstraat 6-8 in Garderen;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien.

16. Wijziging Regeling adviescommissie bezwaarschriften (B&D-Ber)

Besluit

De bijgevoegde concept-wijziging van de 'Regeling adviescommissie bezwaarschriften college van burgemeester en wethouders en burgemeester gemeente Barneveld' vaststellen.

17. Resultaat Europese aanbesteding brandverzekering BDV-Hoo

Besluit

 1. Akkoord gaan met de uitkomst van de aanbesteding van de gemeentelijke brandverzekering via verzekeringsmakelaar Raetsheren van Orden voor de periode 2021 t/m 2023;
 2. De extra jaarlijkse premiekosten van € 110.000 vanaf 2021 te dekken uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling.

18. Voorstel over principetoezegging bouw van een woning aan Kallenbroekerweg 150 te Barneveld (R0-Dek)

Besluit

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om de bouw van een woning mogelijk te maken aan de Kallenbroekerweg 150 in Barneveld;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te wijzigen;
 3. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren, mits de aanvrager hiermee instemt.

19. Schriftelijke vragen LB herindeling Scherpenzeel

Besluit

 1. Kennis te nemen van de door Lokaal Belang gestelde schriftelijke vragen ex artikel 42 van de organisatieverordening inzake aangaande het proces rondom de bestuurlijke toekomst van de Scherpenzeel;
 2. De vragen te beantwoorden middels de bijgevoegde concept-brief.

20. 3e Coronamonitor gemeente Barneveld

Besluit

 1. De 3e coronamonitor ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad;
 2. Een stelpost 'Corona-steunpakket' opnemen voor 2020;
 3. De budgettaire wijzigingen uit deze 3e coronamonitor, per saldo +€ 1.593.000, budgettair neutraal verwerken via de stelpost 'Corona-steunpakket';
 4. Het saldo van de eerder gemaakte kosten uit de 1e en 2e coronamonitor ad -€ 859.000 weer toe te voegen aan de incidentele begrotingsruimte, zodat ook deze kosten budgettair neutraal verwerkt zijn;
 5. Het saldo van de eerder gemaakte kosten uit de 1e en 2e coronamonitor ad -€ 859.000 ten laste te brengen van de stelpost 'Corona-steunpakket';
 6. Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 bekijken wat er is benut uit de stelpost 'Corona-steunpakket en het saldo betrekken bij het verwerken van het jaarrekeningresultaat;
 7. De budgetwijzigingen van deze 3e coronamonitor via de maandrapportage ter autorisatie aan de raad voor te leggen.