Besluitenlijst 13 juli 2021

1. Besluitenlijst 6 juli 2021

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Voorstel over principetoezegging woon-zorgcomplex Essenerweg 156B in Kootwijkerbroek (RO-Dek)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om de realisatie van een woon-zorgcomplex voor mensen met dementie mogelijk te maken aan de Essenerweg 156 B in Kootwijkerbroek;
 2. In te stemmen met 2 hectare natuurontwikkeling als compensatie in het kader van maatwerk;
 3. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien;
 4. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren, mits de aanvrager hiermee instemt.

3. Reactie op vragen Lokaal Belang over de RES Foodvalley 1.0

Besluit:

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van fractie Lokaal Belang conform bijgevoegde brief.

4. Beleidsregels Bijzondere bijstand en minimaregelingen (SOC-Fral)

Besluit:

 1. in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Barneveld en het bijbehorende Normenblad.
 2. Vaststellen van de gewijzigde Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen en het bijbehorende Normenblad.
 3. De Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Barneveld en het Normenblad 2018, zoals vastgesteld op 1 februari 2018, en gewijzigd op 16 november 2018, per 1 september 2021 intrekken.

5. Wijziging exploitatie dorpshuis De Wardborg (V&I-Bak)

Besluit:

 1. In te stemmen met het aangaan van een huurovereenkomst en exploitatieovereenkomst (bijlage 1 en 2) met Stichting De Wardborg per 1 september 2021.
 2. Wethouder Dorrestijn te mandateren om de onder punt 1 genoemde documenten namens de burgemeester te ondertekenen.
 3. Te besluiten dat de bijlagen niet openbaar zijn op grond van artikel 10, tweede lid sub g van de Wob.
 4. De raad informeren.

6. Voorstel over bestemmingswijziging van ‘Agrarisch’ naar ‘Natuur’ op de locaties hoek Tolnegenweg-Apeldoornsestraat in Garderen en Kerkendelweg ten zuiden van de Driest in Kootwijk (RO-Sta)

Besluit:

 1. Mee te werken aan het verzoek om de bestemming ‘Agrarisch’ te wijzigen in de bestemming ‘Natuur’ op de locaties hoek Tolnegenweg-Apeldoornsestraat in Garderen en Kerkendelweg ten zuiden van de Driest in Kootwijk;
 2. hiervoor het geldende bestemmingsplan “Buitengebied 2012” te wijzigen en in te stemmen met de ter visie legging van het bijgevoegde ontwerpwijzigingsplan “Tolnegenweg-Kerkendelweg”;
 3. op voorhand het bijgevoegde ontwerpwijzigingsplan met planidentificatie NL.IMRO.0203.1643-0002 vast te stellen, voor het geval er geen zienswijzen worden ingediend en er geen ambtshalve redenen zijn om niet over te gaan tot vaststelling van het plan en/of om ambtshalve wijzigen aan te brengen. Als datum van vaststelling geldt dan de eerste dag na het einde van de terinzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan.

7. Evaluatie Maatschappelijk Cultuurfonds 2020 (SOC-Vele)

Besluit:

 1. In te stemmen met de bijgevoegde evaluatie Maatschappelijk Cultuurfonds 2020;
 2. Dit collegebesluit en bijlage ter kennisneming aan te bieden aan de gemeenteraad.

8. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan “Sleedoornweg II, partiële herziening Buitengebied 2012” in Garderen (RO-Sta)

Besluit:

Gevraagde beslissing:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

9. Stand van zaken uitvoering strategienota grondstoffen 2020-2024

Besluit:

 1. Kennis nemen van de memo stand van zaken uitvoering Strategienota Grondstoffen 2020-2024
 2. Aanbieden ter kennisname aan de raad

10. Vaststellen schaderegeling ingravingen kabels en leidingen

Besluit:

Vaststellen van de schaderegeling ingravingen kabels en leidingen

11. Voorstel over principetoezegging Hulstweg ongenummerd in Kootwijkerbroek (Ro-Blo)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om functieverandering mogelijk te maken aan de Hulstweg ong. in Kootwijkerbroek;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien;
 3. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren, mits de aanvrager hiermee instemt.

12. Voorstel over principetoezegging voor de bouw van een woning aan de Harderwijkerweg (tussen 4 en 4c) in Garderen (RO-Sta)

Besluit:

Gevraagde beslissing:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om de bouw van een woning aan de Harderwijkerweg (tussen 4 en 4c) in Garderen mogelijk te maken;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien;
 3. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren, mits de aanvrager hiermee instemt.

13. Voorstel over weigering verzoek om herziening bestemmingsplan Voorthuizen – West, Schoonengweg ongenummerd in Voorthuizen (RO-Sta)

Besluit:

In te stemmen met het raadsvoorstel en aan de raad voorleggen via de “Lijst van ingekomen stukken”, rubriek F.

14. Achtervangovereenkomst WSW / gemeente Barneveld

Besluit:

 1. In te stemmen met het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst met ingang van 1 augustus 2021 en deze uiterlijk in juli 2021 ondertekend terug te sturen aan het WSW.
 2. Kennis te nemen van het wijzigingsvoorstel voor bestaande achtervangovereenkomsten.
 3. Dit besluit ter kennisneming aan te bieden aan de gemeenteraad.

15. Afwijken gemeentelijke inkoopprocedure ten behoeve van EnergieWEB

Besluit:

 1. Na het huidige energiecontract met Engie over te stappen op een zelfleveringsmodel;
 2. Af te wijken van de gemeentelijke inkoopprocedure voor het voeren van een enkelvoudige onderhandse aanbesteding - in plaats van een meervoudig onderhandse procedure - inzake de opdracht voor dienstverlening ten behoeve van het zelfleveringsmodel.

16. Aanwijzen ambtenaar van de burgerlijke stand (B&D-Maa)

Besluit:

Gijsbertha Jannetje (Geja) den Hartog aanwijzen als ambtenaar van de burgerlijke stand voor de duur dat zij werkzaam is bij het team Publiekszaken van de Gemeente Barneveld.

17. Voorstel over principetoezegging voor de Putterweg 66 in Garderen (ro-blo)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om een tweede bedrijfswoning mogelijk te maken aan de Putterweg 66 in Garderen;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te wijzigen;
 3. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren, mits de aanvrager hiermee instemt.

18. Anticiperen op Verzamelwet hersteloperatie toeslagen (BV-Hor)

Besluit:

 1. Om de gemeentelijke vorderingen van ouders en diens toeslagpartner die gedupeerd zijn door de problemen rondom de kinderopvangtoeslag, en daardoor recht hebben op het forfaitaire bedrag van €30.000,-, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen, kwijt te schelden.
 2. Om de kwijtschelding ambtshalve te verlenen als het gaat om de publieke vorderingen die binnen de beoogde reikwijdte van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen vallen.
 3. Om goed te keuren dat de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen de kwijtschelding ambtshalve verleent als het gaat om de publieke vorderingen die binnen de beoogde reikwijdte van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen vallen.
 4. Om de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen kwijtschelding van een belastingaanslag aan een gedupeerde ouder te laten verlenen bij een voor bezwaar vatbare beschikking waarop Hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing is.
 5. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en is van kracht tot het moment dat de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in werking treedt.
 6. Te bepalen dat de gedupeerden van dit besluit op de hoogte worden gesteld door een beschikking.

19. Beantwoording schriftelijke vragen CDA inzake OZB en dorpshuizen (BDV-hor)

Besluit:

In te stemmen met het schriftelijk antwoord aan CDA conform bijgevoegde conceptbrief

20. Compensatieregeling dorpshuizen OZB verhoging (BV-Hor)

Besluit:

 1. in te stemmen met de tijdelijke subsidieregeling gedeeltelijke compensatie OZB dorpshuizen met eigen vastgoed voor de belastingjaren 2020 en 2021;
 2. met een budgetplafond van € 3.500,- per jaar;
 3. met de onttrekking van de lasten van € 7.000,- uit de algemene reserve 2021;
 4. de regeling in het 4e kwartaal van 2021 te evalueren;
 5. dit besluit ter autorisatie voor te stellen aan de raad via de maandrapportage

21. Definitieve rapportage visitatiecommissie VNG en bestuurlijke reactie (SOC-Ess)

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de eindrapportage visitatiecommissie VNG.
 2. In te stemmen met de bestuurlijke reactie.
 3. De eindrapportage visitatiecommissie VNG en de bestuurlijke reactie niet openbaar te maken tot het moment van publicatie van de definitieve rapportage (inclusief bestuurlijke reactie).
 4. De gemeenteraad (na publicatie) te informeren (rubriek B).

22. Europese openbare aanbesteding en gunning archeologisch onderzoeken Harselaar-zuid fase 1b (RO/EIJ)

Besluit:

 1. Instemmen met het voorlopige gunningsadvies en de gunning van de archeologische onderzoeken binnen het plangebied Harselaar-zuid fase 1b aan het bedrijf Archol BV;
 2. Instemmen met de uitvoering van de archeologische onderzoeken voor het bedrag van € 186.323,50;
  3. Instemmen met het niet openbaar maken van bijlage 1: Gunningsadvies en bijlage 2: Inschrijving Archol BV in verband met de concurrentiegevoeligheid van de gegevens (art. 10, eerste lid, onderdeel c, de Wet openbaarheid van bestuur).

23. Raadsvragen van de fractie van Lokaal Belang inzake bestemmingsplan "Kerkstraat-Rembrandtstraat" (plan Pastoriebos) in Voorthuizen (RO-Sta)

Besluit:

Gevraagde beslissing:

 1. De schriftelijke vragen te beantwoorden conform de conceptbeantwoording

24. Voorstel over principetoezegging realiseren tweede bedrijfswoning en vergroting bedrijfsbestemmingsvlak aan de Joostweg 12 in Kootwijkerbroek (RO-Kui)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om een tweede bedrijfswoning mogelijk te maken en het bedrijfsbestemmingsvlak te vergroten aan de Joostweg 12 in Kootwijkerbroek;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien;
 3. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren, mits de aanvrager hiermee instemt.