Besluitenlijst 13 december 2022

De besluiten

1. Besluitenlijst 6 december 2022.

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Gebruikersaanslag zelfstandige percelen Oekraïners (BV-Ho)

Besluit:

 1. Voor de jaren 2022 en 2023 de gebruikersaanslagen samenstellen waar Oekraïners zelfstandig gehuisvest zijn;
 2. Vanuit humanitaire gronden hiervoor geen invorderingsmaatregelen te treffen.

3. Voorstel over principetoezegging Gelkenhorsterweg 4-6 (RO-Nie)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om een andere indeling met twee woningen mogelijk te maken aan de Gelkenhorsterweg 4 en 6 in Barneveld;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien;
 3. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren.

4. Dienstverleningsovereenkomst toezicht kinderopvang 2023 (Soc/Eij)

Besluit:

 1. In te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst toezicht kinderopvang 2023;
 2. De concerndirecteur te machtigen voor het ondertekenen van het DVO 2023.

5. Kaderbrief Regio De Vallei 2024

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de concept Kaderbrief Regio De Vallei 2024;
 2. Het voorliggende concept-raadsvoorstel en concept-raadsbesluit vast te stellen;
 3. De Kaderbrief 2024 gericht aan het college van B&W ter kennisneming door te leiden naar de gemeenteraad.

6. Voorstel over vaststelling wijzigingsplan “Oude Appelseweg I” van het bestemmingsplan “Voorthuizen-West” in Voorthuizen (RO-Sta)

Besluit:

 1. Het wijzigingsplan “Oude Appelseweg I” van het bestemmingsplan “Voorthuizen-West” met planidentificatie NL.IMRO.0203.1713-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen;
 2. Gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
 3. Voor het wijzigingsplan “Oude Appelseweg I” geen exploitatieplan vast te stellen.

7.  Aanwijzingsbesluiten heffings- en invorderingsambtenaar (BV-Hor)

Besluit:

 1. Het vaststellen van de aanwijzingsbesluiten heffings- en invorderingsambtenaar.

8. Herbenoeming externe leden bezwarencie

Besluit:

 1. Met ingang van 1 februari 2023 de heer mr. G.J. Vleerbos, mevrouw mr. S.E. Eissens-Eigenhuis en mevrouw mr. W.E.M. Timmerman te herbenoemen tot externe leden/plaatsvervangend voorzitters van de adviescommissie bezwaarschriften bij het college voor de periode van drie jaar.
 2. De raad via rubriek F van de Lijst van ingekomen stukken voor te stellen de heer mr. G.J. Vleerbos, mevrouw mr. S.E. Eissens-Eigenhuis en mevrouw mr. W.E.M. Timmerman per 1 februari 2022 te herbenoemen tot plaatsvervangend voorzitter bij de commissie behandeling bezwaarschriften bij de gemeenteraad voor de periode van drie jaar

9. Raadsvoorstel over vaststelling “bestemmingsplan Veluweweg XVII, partiële herziening Kootwijkerbroek-Stroe” in Kootwijkerbroek (RO-Bui)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

10. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan "Essenerweg XVII, partiële herziening Buitengebied 2012" (RO-Cus)

Besluit:

 1. Onder voorbehoud dat er geen zienswijzen meer worden ingediend in te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

11. Vervanging analoge archiefbescheiden

Besluit:

Vast te stellen het Besluit vervanging archiefbescheiden gemeente Barneveld 2022

12. Vervanging 10 jaar oude maai-laadcombinatie t.b.v. het maaien van bermen en het afvoeren van gras en blad

Besluit:

 1. Instemmen met de aankoop van een maai-laadcombinatie merk Panda;
 2. Instemmen met het aanbrengen van een lucht-remsysteem op 2 tractoren t.b.v. het kunnen gebruiken van de nieuwe maai-laadcombinatie;
 3. Instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet á €65.000,- ten behoeve van voornoemde aankoop en aanpassingen;
 4. Instemmen met de verkoop van huidige maai-laadcombinatie.

13. Beantwoording vragen CDA over communicatie projecten Terschuur-Zwartebroek

Besluit:

 1. In te stemmen met de beantwoording aan het CDA zoals opgenomen in bijgevoegde brief.