Besluitenlijst 13 april 2021

De besluiten

1. Besluitenlijst 6 april 2021

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Voorstel over vaststelling wijzigingsplan “Kallenbroekerweg IV” van het bestemmingsplan “Buitengebied 2012” in Barneveld (RO-Wij)

Besluit

 1. Het wijzigingsplan “Kallenbroekerweg IV” van het bestemmingsplan “Buitengebied 2012” met planidentificatie NL.IMRO.0203.1627-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen;
 2. Gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
 3. Voor het wijzigingsplan “Kallenbroekerweg IV” geen exploitatieplan vast te stellen.

3. Voorstel over principetoezegging functieverandering Harskamperweg 16 in Kootwijkerbroek (RO-WIJ)

Besluit

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om een extra woning met toepassing van functieverandering mogelijk te maken aan de Harskamperweg 16 in Kootwijkerbroek;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te wijzigen.

4. Vervangingsinvesteringen Sport 2021

Besluit

 1. Krediet beschikbaar stellen ad. € 42.500 voor het renoveren van de natuurgrasveld 1 op sportpark 't Nieuwe Oost te Barneveld;
 2. Krediet beschikbaar stellen ad. € 66.600 voor het vervangen van hekwerken, veldinrichting en bestrating;
 3. De bijbehorende structurele begrotingslast conform de bedrijfsmiddelenlijst 2021 vast te stellen op € 8.700.

5. Uitstel ALV VNG Gelderland

Besluit

 1. In te stemmen met de Jaarstukken VNG Gelderland (Jaarverslag 2020, Financiële Verantwoording (waarin opgenomen de Begroting 2021 en de Jaarrekening 2020) en de Balans;
 2. In te stemmen met de benoeming van twee nieuwe bestuursleden (wethouder Marieke Frank (van Oost-Gelre) en wethouder Jeroen Joon van Apeldoorn);
 3. In te stemmen met het doen van een uitgave voor het onderzoek naar de Gelderse Veren (tot een maximum bedrag van € 60.000,-);
 4. Kennis te nemen van de nieuwe datum voor de Algemene Ledenvergadering VNG Gelderland op 6 september 2021.

6. Raadsvragen SGP kleine bedrijventerreinen

Besluit

 1. In te stemmen met beantwoording conform bijgevoegde brief.

7. Projecten 98 en 99 OFP

Besluit

 1. De raad voor te stellen in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 50.000,-- uit het Ontwikkelingsfonds Platteland ten behoeve van project 98 Vernieuwing kinderboerderij De Glind.
 2. De raad voor te stellen in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 67.500,-- uit het Ontwikkelingsfonds Platteland ten behoeve van project Bloemrijke akkerranden 2021-2023.

8. Evaluatie speelruimteplan 2020 BOR Sch

Besluit

De gemeenteraad informeren over de evaluatie uitvoering speelruimteplan 2019.

9. Doelgroepenverordening Barneveld 2021

Besluit

 1. De 'Verordening doelgroepen sociale woningbouw en middenhuur gemeente Barneveld 2021' vast te stellen.

10. Derde wijziging Verordening Starterslening gemeente Barneveld

Besluit

 1. Derde wijziging Verordening Starterslening gemeente Barneveld vast stellen.
 2. Financiële ruimte van revolverende gelden op de rekeningnummers van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) benutten, van waaruit de startersleningen worden verstrekt.

11. Beslissing op bezwaarschrift afwijzing subsidie Evenementenfonds (B&D-Ber)

Besluit

 1. Kennisnemen van het advies van de commissie bezwaarschriften;
 2. Overeenkomstig het bedoelde advies het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond verklaren, en het bestreden besluit -met toevoeging van motivering- in stand te laten; en
 3. De bijlagen bij dit college voorstel niet-openbaar verklaren op grond van artikel 10, tweede lid, onder e, van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

12. Antwoord op vragen van Lokaal Belang over fijnstof

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen van Lokaal Belang over fijnstof en houtstook.

13. Collegevoorstel tekstuele aanpassing zienswijze herindelingsontwerp

Besluit

Te besluiten om, naar aanleiding van de behandeling van het raadsvoorstel inzake het Herindelingsontwerp gemeente Barneveld - Scherpenzeel in de commissie bestuur van 6 april jl., de raad de suggestie te doen om de concept-zienswijze brief tekstueel te wijzigen in die zin dat de tekst onder "geen financiële consequenties inwoners Barneveld" wordt verduidelijkt.