Besluitenlijst 12 maart 2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 maart 2024 vergaderd over beleid en plannen. 

De besluiten

1. Besluitenlijst 5 maart 2024

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Begroting Regio Amersfoort 2024

Besluit:

 1. In te stemmen met de begroting 2024 van Regio Amersfoort
 2. In te stemmen met het overhevelen van het positieve resultaat van Regio Amersfoort over 2023 (€134.000,-) naar 2024 en dit geld o.a. in te zetten voor activiteiten op het gebied van mobiliteit die vanuit 2023 doorgeschoven zijn naar 2024.
 3. In te stemmen met een structurele verhoging van de bijdrage van gemeente Barneveld aan Regio Amersfoort van €20.944,- (verhoging van €50.749,- naar €74.286,. per jaar).
 4. Deze extra bijdrage te dekken uit de bestaande begroting vanuit de post 6007 Bestuurlijke Samenwerking.
 5. In te stemmen om richting regio aan te geven dat ons college niet bereid is om voor 2024 en 2025 een incidentele extra bijdrage aan de regio te doen voor extra actitiveiten op het gebied van ruimte/ landelijk gebied.

3. Intentieovereenkomst Netwerksamenwerking Gezondheidshuis Barneveld

Besluit:

 1. In te stemmen met de ondertekening van de intentieovereenkomst 'Netwerksamenwerking Gezondheidshuis Barneveld'
 2. Wethouder de Heer-Verheij te mandateren de intentieovereenkomst namens de gemeente Barneveld te ondertekenen.

4. Pro 98 vragen Lanen Oost de Burgt

Besluit:

 1. In te stemmen met de bijgevoegde concept brief ter beantwoording van de door de fractie van Pro 98 gestelde vragen.

5. Vaststellen partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2012, Binnenveld III

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen.

6. Beantwoording moties uitbreiding sportpark Norschoten

Besluit:

 1. Vaststellen van de bijgevoegde memo "Raadsmemo fietsoversteek Barnseweg"
 2. Aanpassen van de voorrangssituatie bij de fietsoversteek Barnseweg en de kosten voor deze aanpassing ten laste te brengen van het maatregelen pakket GVVP 2024.
 3. Aanbieden van de memo "Raadsmemo fietsoversteek Barnseweg" aan de raad ter afhandeling van de ingediende moties

7. Instemmen met de concept beantwoording van de vragenlijst onderwijsachterstandenbeleid 2023.

Besluit:

 1. Instemmen met de concept beantwoording van de vragenlijst onderwijsachterstandenbeleid 2023.

8. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan Valkseweg-Dr. Willem Dreeslaan in Barneveld (PBB-Sta)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen.

9. Tekenen gewijzigde GR Regio De Vallei

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de brief Ondertekenen gewijzigde GR RDV.

10. Collegevoorstel evaluatie jaarwisseling 2023/2024

Besluit:

 1. In te stemmen met de Raadsmemo evaluatie van de jaarwisseling 2023-2024.
 2. De raadsmemo 'evaluatie jaarwisseling 2023-2024 ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden via ingekomen stukken rubriek B.

11. Voorstel over verzoek nieuwe bedrijfswoning aan de Vinkekampweg 7A in Kootwijkerbroek (PBB-Kui)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om een bedrijfswoning mogelijk te maken aan de Vinkekampweg 7A in Kootwijkerbroek;
 2. In te stemmen met de bijgevoegde brief;
 3. Dit besluit ter kennisname aanbieden aan de raad via Rubriek B, ingekomen stukken.

12. Raadsinformatiebrief opvang & asiel

Besluit:

 1. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en het versturen van deze brief inclusief de bijlage naar de gemeenteraad.

14. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan "Rijksweg-Leemweg, partiële herziening Buitengebied 2012" in Terschuur (PBB-Cus)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

15. Vaststellen bestemmingsplan partiële herziening Buitengebied 2012, Koudhoornseweg IV

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen.

16. Beantwoording schriftelijke vragen ChristenUnie fractie fietsendiefstal

Besluit:

 1. Instemmen met het schriftelijke antwoord aan de fractie van de ChristenUnie conform bijgaande antwoordbrief

17. Beslissing op bezwaar Rondweg 6 in Barneveld (PBB-Mul)

Besluit:

 1. Het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften over te nemen;
 2. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren;
 3. Het bezwaar deels gegrond en deels ongegrond te verklaren;
 4. Het bestreden besluit te herroepen;
 5. Voor de motivering van de beslissing op bezwaar te verwijzen naar het uitgebrachte advies;
 6. Bezwaarde op de hoogte te stellen door middel van de bijgevoegde beschikking; en
 7. De bijlagen bij dit collegevoorstel op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet open overheid aan te merken als niet-openbaar.

18. Collegevoorstel Evaluatie re-integratie (2024)

Besluit:

 1. In te stemmen met bijgevoegd document "Evaluatie re-integratie instrumenten (2024)" en de hierin opgenomen conclusies.
 2. Het individueel maatwerktraject te continueren en door te ontwikkelen.
 3. De werkstage te continueren en door te ontwikkelen.
 4. De kansen rondom de inzet van loonkostensubsidie voor inwoners zonder doelgroepindicatie verder te verkennen.
 5. Het bijgevoegde document "Evaluatie re-integratie instrumenten (2024)" ter kennisname aan te bieden aan de raad (via rubriek B).

19. Toetsingskader landelijk gebied

Besluit:

 1. Instemmen met het voorliggende toetsingskader.
 2. Instemmen met het persbericht.
 3. Kennis nemen van het verslag van de tafelgesprekken 
 4. Het toetsingskader voor vaststelling voorleggen aan de Raad.

20. Vervangen dakbedekking rouwcentrum De Plantage

Besluit:

 1. Krediet van € 179.000 inclusief BTW beschikbaar stellen voor het vervangen van de dakbedekking van het oude pand rouwcentrum De Plantage.
 2. Het benodigde krediet valt binnen de hoogte van het investeringsplafond. De kapitaallast van € 11.000 structureel vanaf 2025 opnemen in de begroting.

21. Memo risicoanalyse onderwijsachterstandenbeleid 2022

Besluit:

 1. Instemmen met bijgevoegde memo risicoanalyse onderwijsachterstandenbeleid 2022 ter kennisname aan de raad

22. Voorstel voor de Europees Parlement verkiezing

Besluit:

 1. Besluit om centraal te tellen 7 juni 2024 en het vaststellen van de stembureaus.