Besluitenlijst 12 april 2022

De besluiten

1. Besluitenlijst 5 april 2022

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Beantwoording vragen VVD over carpoolplaats Mercuriusweg

Besluit:

In te stemmen met het schriftelijke antwoord aan VVD conform bijgevoegde conceptbrief.

3. Collegevoorstel afwijken inkoopprocedure logopedische screening in het basisonderwijs en Taalklassen (SOC-Top)

Besluit:

 1. In te stemmen met het eenmalig afwijken van de gebruikelijke inkoopprocedure voor logopedische screening in het basisonderwijs/Taalklassen voor de schooljaren 2022/2023 en 2023/2024.
 2. In te stemmen met een enkelvoudig onderhandse aanbestedingsprocedure voor de inkoop van logopedische screening in het basisonderwijs/Taalklassen voor de schooljaren 2022/2023 en 2023/2024.

4. Project 100 OFP - Inrichting Waterberging Esvelderbeek

Besluit:

In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 83.002,29 uit het Ontwikkelingsfonds Platteland ten behoeve van project 100 Inrichting Waterberging Esvelderbeek.

5. Voorstel over vaststelling bestemmingsplan Veluweweg XVI in Kootwijkerbroek (RO-Spe)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

6. Voorstel over principetoezegging Oude Bijschoterweg, ten oosten van nummer 1 in Voorthuizen (RO-Sta)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om een woning mogelijk te maken aan de Oude Bijschoterweg, ten oosten van nummer 1 in Voorthuizen;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien.

7. Raadsvoorstel Zienswijze Ontwerpbegroting 2023-2026 Valleihopper  SOC-Noo

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023-2026 Valleihopper.
 2. Het raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2023-2026 Valleihopper aan de gemeenteraad aan te bieden.
 3. De gemeenteraad voor te stellen geen wensen en bedenkingen ter kennis te brengen aan het bestuur van GR Bedrijfsvoeringorganisatie (BVO) Valleihopper.

8. Addendum samenwerkingsconvenant Werkgeversservicepunt Regio FoodValley (SOC-Ker)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde Addendum bij Samenwerkingsconvenant Werkgeversservicepunt Regio FoodValley

9. Valuatie Uitvoeringsplanning 2021 Gemeentelijk Rioleringsplan (V&I-Pee

Besluit:

 1. Het kennis nemen van de evaluatie uitvoeringsplanning 2021
 2. De gemeenteraad te informeren door uw besluit ter kennisname aan te bieden via rubriek B

10. Wijziging Doelgroepenverordening sociale woningbouw en middenhuur gemeente Barneveld 2021

Besluit:

 1. In te stemmen met het wijzigingsvoorstel ‘Verordening doelgroepen sociale woningbouw en middenhuur gemeente Barneveld 2021’.

11. Aanvullend krediet rouwcentrum De Plantage

Besluit:

 1. Bijgaand raadsvoorstel aanvullend krediet rouwcentrum De Plantage aanbieden aan de raad.
 2. Instemmen met de tariefswijziging voor het rouwcentrum De Plantage conform overzicht onder 2.2.

12. Voortgangsrapportage Ontwikkelingsfonds Platteland 2021

Besluit:

 1. In te stemmen met de voortgangsrapportage Ontwikkelingsfonds Platteland 2021.
 2. De voortgangsrapportage Ontwikkelingsfonds Platteland 2021 ter kennisname aan te bieden aan de raad

13. Vervanging werktuigdrager en maaimachine t.b.v. onderhoud gras(sport)velden en overige werkzaamheden - uit B&W 12 april, opnieuw agenderen

Besluit:

Gevraagde beslissing:

 1. Instemmen met de aankoop van een tractor van het merk John Deere en een Major cirkelmaaier ter vervanging van de huidige werktuigdrager (Multihog) en Ramsomes kooimaaier.
 2. Instemmen met de aankoop van een wiedeg t.b.v. het losmaken van ontkiemend onkruid in het gras.
 3. De huidige werktuigdrager en kooimaaier verkopen.
 4. Voor de aankoop van de tractor, cirkelmaaier en wiedeg een krediet beschikbaar te stellen van € 195.000