Besluitenlijst 11 oktober 2022

De besluiten

1. Besluitenlijst 4 oktober 2022

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Beschikbaar stellen 5e gemeentelijke opvanglocatie Oekraïne Gasthuisstraat 12a-20 Barneveld

Besluit:

In te stemmen met de voorgenomen tijdelijke inzet van locatie Gasthuisstraat 12a-20 in Barneveld als 5e Gemeentelijke Opvanglocatie ten behoeve van vluchtelingen uit Oekraïne.

3. Beslissing op bezwaarschriften eenrichtingsverkeer Bloemendaallaan (Ber/jz)

Besluit:

  1. kennisnemen van het bijgevoegde advies van de bezwaarcommissie;
  2. conform dat advies twee bezwaarschriften niet-ontvankelijk en twee bezwaarschriften ongegrond verklaren, alsmede het bestreden besluit in stand laten;
  3.  De bijlagen behorende bij dit collegevoorstel niet-openbaar verklaren op grond van artikel 5.1, tweede lid, onder e, van de Wet open overheid

4. Memo inklapbare fietspaaltjes tijdens het winterseizoen

Besluit: 

Instemmen met bijgevoegde memo over inklapbare fietspaaltjes tijdens het winterseizoen en deze aanbieden ter kennisname aan de raad.

5. Tweede wijziging Doelgroepenverordening Barneveld 2021

Besluit:

1. In te stemmen met het tweede wijzigingsvoorstel 'Verordening doelgroepen sociale woningbouw en middenhuur gemeente Barneveld 2021'.

6. Voortgang alcoholproject

Besluit:

  1. Kennis nemen van de memo over de voortgang van het alcoholproject
  2. Deze memo ter kennisname aan de gemeenteraad te doen toekomen.

7. Aankoop chippercombi en bestelwagen

Besluit:

Gevraagde beslissing:

  1. Instemmen met de aankoop van een Hissink City 7 Chippercombi.
  2. Instemmen met de aankoop van een bestelwagen MAN TGE.
  3. Voor de aankoop van de chippercombi en bestelwagen een krediet beschikbaar stellen van € 200.000 exclusief b.t.w.

8. Raadsvragen van de fractie van LB inzake de kap van vier bomen bij het perceel Wesselseweg 23 in Barneveld (RO-Hoe)

Besluit:

1. De schriftelijke vragen te beantwoorden conform de bijgevoegde brief.