Besluitenlijst 11 mei 2021

De besluiten

1. Besluitenlijst 29 april 2021

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Exploitatie ontmoetingscentrum De Eng Voorthuizen

Besluit

 1. Sebto BV, exploitant van het ontmoetingscentrum De Eng te Voorthuizen compenseren in het verlies van huurinkomsten over de periode november 2020 tot en met maart 2021;
 2. Een tegemoetkoming van € 20.000 betaalbaar stellen aan Sebto BV en dit ten laste brengen van de begrotingspost Dorpshuizen (FCL 6205);
 3. De bijlagen bij dit voorstel op grond van artikel 10 lid sub c. van de Wet Openbaarheid Bestuur als  niet-openbaar aanmerken.

3. Beantwoording vragen Lokaal belang inzake glasvezel

Besluit

In te stemmen met het schriftelijke antwoord aan Lokaal Belang conform bijgevoegde conceptbrief.

4. Consultatie regionale ruimtelijke trajecten (RO-Gij)

Besluit

In te stemmen met het voorleggen van bijgevoegde raadsmemo aan de raad.

5. Beantwoording vragen WPF Barneveld Noord Oost over snelheid

Besluit

 1. In te stemmen met de beantwoording aan het WPF conform bijgevoegde conceptbrief.

6. Voorstel over voorbereidingsprocedure van bestemmingsplan "Kromme Akker-Zuid II" in Voorthuizen (RO-Goe)

Besluit

 1. in te stemmen met de Nota inspraak en overleg "Kromme Akker-Zuid II";
 2. het bestemmingsplan aan te passen overeenkomstig de voornoemde nota;
 3. de voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan "Kromme Akker-Zuid II" te starten;
 4. gelijktijdig ter inzage te leggen het ontwerp van het bijbehorende beeldkwaliteitsplan.

7. Voorstel over verlenen omgevingsvergunning voor de Wencopperweg 52 in Barneveld (RO-Blo)

Besluit

 1. In te stemmen met de Nota zienswijzen (bijlage 1);
 2. Omgevingsvergunning met kenmerk 2018W1336 te verlenen ten behoeve van het bouwen van een snackbar;
 3. Voor de omgevingsvergunning geen exploitatieplan vast te stellen.

8. Stand van Zaken Energiecoöperaties

Besluit

 1. Kennis nemen van de memo 'Stand van zaken Energiecoöperaties'.
 2. De memo 'Stand van zaken Energiecoöperaties', ter kennisname sturen aan de raad.

9. Raadsvragen van de fractie van LB aangaande de werkzaamheden voor het bestemmingsplan Kromme Akker Zuid II (RO-Hoe)

Besluit

 1. De schriftelijke vragen te beantwoorden conform de bijgevoegde brief.

10. Raadsvragen van de fractie van het CDA inzake woningbouw nabij de Groen van Prinstererlaan (RO-Hoe)

Besluit

 1. De schriftelijke vragen te beantwoorden conform de bijgevoegde brief.

11. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan Dronkelaarseweg III, partiële herziening Buitengebied 2012 in Barneveld (RO-Dek)

Besluit

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

12. Privacybeleid gemeente Barneveld (B&D- Wol)

Besluit

Het beleidsstuk "Privacybeleid gemeente Barneveld 2021" vast te stellen door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft en op 1 juni 2021 inwerking laten treden.

13. Jaarrekening 2020 Muziek Theater Barneveld BV (V&I-Bak)

Besluit

 1. In te stemmen met de Jaarrekening 2020 van Muziek Theater Barneveld BV.
 2. De aan Muziek Theater Barneveld toegekende subsidie over 2020 vast te stellen.
 3. De Jaarrekening ter kennisneming te sturen naar de gemeenteraad (rubriek B).

14. Beantwoording raadsvragen CDA Patrijzenhof en RtoC

Besluit

Instemmen met de voorgestelde beantwoording.

15. Evaluatie niet aangekondigde demonstratie (B&D/Klein)

Besluit

Bijgaande memo ter informatie aan de gemeenteraad verstrekken.