Besluitenlijst 10 november 2020

De besluiten

1. Besluitenlijst 3 november 2020

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Kredietaanvraag t.b.v. planvorming huidige en nieuwe locatie Flying Bikes

Besluit

 1. Bijgaande raadsvoorstel ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad (in haar vergadering van 9 december a.s.);
 2. Intentie uit te spreken om bij de Kadernota 2022 financiële middelen te vinden voor de verplaatsing van Flying Bikes en MTB;
 3. Dit collegevoorstel inclusief bijlage als  niet-openbaar aan te merken.

3. Schriftelijke vragen Achterveldseweg

Besluit

In te stemmen met het schriftelijke antwoord aan VVD conform bijgevoegde conceptbrief.

4. Voorstel over principetoezegging realiseren extra woning in het kader van functieverandering op het perceel Bijschoterweg 10 in Voorthuizen (RO-Geu)

Besluit

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om de agrarische bedrijfsactiviteiten te beëindigen en een woning mogelijk te maken aan de Bijschoterweg 10 in Voorthuizen;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te wijzigen;
 3. De gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren, mits de aanvrager hiermee instemt.

5. Functieverandering van 'Agrarisch' naar 'Wonen' en de bouw van een woning aan de Achterveldseweg 39 in Achterveld (RO-Geu)

Besluit

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om functieverandering van een agrarisch bedrijf naar een woonbestemming en de bouw van een extra woning mogelijk te maken aan de Achterveldseweg 39 in Achterveld;
 2. Het begrip ‘paddock’ toevoegen aan de begrippen van het bestemmingsplan “Buitengebied 2012”;
 3. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te herzien.

6. Gebied op en rond Schaepsmarkt in Barneveld binnen (brom)fietsparkeerverbodszone (B&D-Ber)

Besluit

De voorgestelde wijziging van Bijlage Q (Besluit tot aanwijzing van het verbod om (brom)fietsen te plaatsen), behorende bij de Uitvoeringsbepalingen APV Barneveld, vaststellen.

7. Intentieverklaring uitvoeringsbudget 2021 Sport- en Beweegakkoord Barneveld

Besluit

 1. De portefeuillehouder Sport te mandateren voor de ondertekening van intentieverklaring voor het aanvragen van het uitvoeringsbudget voor 2021 voor het Sport- en Beweegakkoord Barneveld;
 2. Dit besluit ter kennisname naar de raad te sturen.

8. Collegevoorstel beantwoording vragen Lokaal Belang over voortgang van de nieuwe beleidsnota Openbare Verlichting

Besluit

Instemming met de beantwoording van de vragen van Lokaal Belang.

9. Collegevoorstel beantwoording van de vragen van Lokaal Belang over de afvalstoffenheffing 2021

Besluit

Instemming met de beantwoording van de vragen van Lokaal Belang over de afvalstoffenheffing 2021.

10. Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort, fase 1: urgentie en opgaven, en afwegingskader  (Ro-Gij)

Besluit

In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit

11. Reactie op open brief Scherpenzeel inzake Arhi-procedure

Besluit

 1. De bijgevoegde concept-brief vast te stellen als reactie op de open brief van de gemeente Scherpenzeel en deze te versturen aan het college van burgemeester en wethouders van Scherpenzeel;
 2. Een afschrift van de onder beslispunt 1 genoemde brief ter kennisgeving van de gemeenteraad te brengen middels plaatsing in rubriek B van de ingekomen en uitgaande stukken van de gemeenteraad van Barneveld.