Besluitenlijst 10 januari 2023

De besluiten

1. Besluitenlijst 20 december 2022

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Voortgangsrapportage en jaarplan Programma Duurzaamheid (RO-Gun)

Besluit:

 1. Vaststellen van de voortgangsrapportage en het jaarplan 2023 van het Programma Duurzaamheid;
 2. Ter kennisname delen van de voortgangsrapportage en het jaarplan 2023 met de gemeenteraad via begeleidend raadsmemo.

3. Wijzigen Inkoopbeleid  (Ink Sch)

Besluit:

 1. In te stemmen met de door de raad aangenomen motie 10 van 11 november 2020.
 2. Het Inkoopbeleid op basis van genoemde motie op de volgende punten te wijzigen:
  a. Aanpassing onder hoofdstuk 4 Economische aspecten - Leveranciers - Lokale en regionale economie en MKB,        pagina 12: “Bij meervoudig onderhandse aanbestedingen worden indien mogelijk tenminste één lokale marktpartij, één marktpartij uit de regio FoodValley en één van buiten deze regio uitgenodigd.”
  In plaats van: ‘tenminste twee uit de regio FoodValley en één daar buiten’;
  b. Aanpassing onder hoofdstuk 4 Economische aspecten - Marktbenadering -Drempelbedragen en waardebepaling van een opdracht, pagina 13: “Bij enkelvoudig onderhandse aanbestedingen kiest de gemeente, indien mogelijk, een lokale leverancier, rekening houdend met het criterium ”maximaal toegevoegde maatschappelijke waarde”.
  In plaats van: ‘in beperkte mate toegepast‘ en ‘een potentiële leverancier’;
  c. Onder hoofdstuk 4 Economische aspecten - Marktbenadering - Drempelbedragen en waardebepaling van een opdracht, pagina 13: verhoging van het drempelbedrag tussen meervoudig onderhands aanbesteden en nationaal aanbesteden van werken van 1,5 miljoen euro naar 2 miljoen euro en van het drempelbedrag tussen enkelvoudig en meervoudig onderhands van specifieke en sociale dienstverlening van 50 duizend naar 75 duizend euro.
 3. De raad over deze beslissing te informeren.

4. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan “Eikenlaan II” in Garderen (RO-Sta)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

5. Eerste tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme 2030

Besluit:

 1. In te stemmen met de eerste tweejaarlijkse tussentijdse evaluatie van het Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme 2030
 2. In te stemmen met plaatsing van deze tussentijdse evaluatie op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad (rubriek B).

6. Voorstel tot wijziging APV

Besluit:

 • de raad voorstellen de wijzigingen van de Algemene plaatselijke verordening (APV), zoals verwoord in het bijgevoegde concept-raadsbesluit, vast te stellen.

7. Raadsinformatiebrief Woondeal regio Foodvalley

Besluit:

 1. Kennis te nemen van de raadsinformatiebrief van het Regiobestuur over de Woondeal regio Foodvalley;
 2. De raadsinformatiebrief ter kennisneming door te leiden naar de gemeenteraad.

8. Voorstel over vaststellen wijzigingsplan "Hoevelakenseweg XII" (RO-San)

Besluit:

 1. Het wijzigingsplan “Hoevelakenseweg XII” van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 met planidentificatie NL.IMRO.0203.1711-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen;
 2. Gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
 3. Voor het wijzigingsplan “Hoevelakenseweg XII” geen exploitatieplan vast te stellen.

9. OFP 104 Heggen Veenhuizerveld

Besluit:

 1. in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 10.493,40 voor het aanplanten van heggen in het Veenhuizerveld.

10. Beantwoording raadsvragen SGP fractie inzamelen van afval

Besluit:

In te stemmen met de beantwoording op de raadsvragen van de SGP fractie over het inzamelen van afval op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad.

11. Begroting 2023 STEV (SOC-FET)

Besluit:

 1. Bij het College van Bestuur van Stichting OPO Eem-Valleieducatief (STEV) geen zienswijze over de begroting 2023 naar voren te brengen
 2. Verzoek om dit rechtstreeks op de raadsagenda als hamerstuk te plaatsen

12. Voorstel over principetoezegging functieverandering Agrarisch naar Bedrijf – Niet Agrarisch aan de Leemweg 37 in Zwartebroek (RO-Eid)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om een aannemer in grond- en sloopwerk, bestrating en loonwerk mogelijk te maken aan de Leemweg 37 in Zwartebroek;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te wijzigen;

13. Verkennend werkbezoek aan IGW Berlijn

Besluit:

 1. Toestemming te verlenen aan de portefeuillehouder Foodvalley voor een verkennend werkbezoek op 19 tot en met 21 januari 2023 aan de Gröne Woche in Berlijn;
 2. De raad te informeren over dit collegebesluit middels plaatsing in rubriek B van de lijst van inkomende en uitgaande stukken van de gemeenteraad.

14. Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

Besluit:

Betreft budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023

15. Normenkader 2023

Besluit:

 1. kennisnemen van het normenkader 2023

16. MIP Uitvoeringsplan investeringen 2023

Besluit:

 1. Instemmen met de voorgestelde definities en overige technische aanpassingen zoals beschreven in het hoofdstuk “Kanttekeningen”;
 2. Instemmen met een stelpost van € 100.000 euro voor niet in het uitvoeringsplan opgenomen bedrijfsmiddelen en hiervoor aan de raad mandaat te vragen voor toekenning door het college. Het college kan vervolgens het CT mandateren;
 3. Instemmen met het concept raadsvoorstel en besluit "Uitvoeringsplan investeringen 2023".

17. GVVP-maatregelenpakket 2023 en Verkeersveiligheidsmonitor 2022

Besluit:

 1. Instemmen met het GVVP maatregelenpakket 2023;
 2. Een incidenteel budget van € 265.000 beschikbaar te stellen vanuit restantbudgetten van voorgaande GVVP-maatregelenpakketten in de bestaande begroting;
 3. Kennis te nemen van de verkeersveiligheidsmonitor 2022;
 4. Het GVVP-maatregelenpakket en Verkeersveiligheidsmonitor ter kennisname aan te bieden aan de raad.