Besluitenlijst 1 november 2022

De besluiten

1. Besluitenlijst 18 oktober 2022

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Collegevoorstel Gezonde Leefstijlakkoord Barneveld

Besluit:

 1. In te stemmen met het Gezonde Leefstijlakkoord Barneveld.
 2. De wethouder Sociaal Domein te mandateren dit akkoord namens het college te ondertekenen.
 3. In te stemmen met de aanvraag van uitvoeringsbudget á €30.000,- bij het Rijk.
 4. Dit besluit ter kennisname naar de raad te sturen, onder embargo tot de ondertekening van het akkoord.

3. Afwijken inkoopprocedure elementenonderhoud (LO-PEE)

Besluit:

Akkoord te gaan met het afwijken van de inkoopprocedure elementenonderhoud door ter overbrugging een enkelvoudig in plaats van een meervoudig onderhandse aanbesteding uit te voeren.

4. Exploitatieovereenkomst Landgoed Prinsenbosch – Hunnenweg Voorthuizen

Besluit: 

 1. In te stemmen met het aangaan van de bijgevoegde exploitatieovereenkomst.
 2. Op basis van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet, gelet op artikel 5.1 lid 1 sub c, lid 2 sub b en sub f van de Wet open overheid, geheimhouding op te leggen op de inhoud van de bijgevoegde exploitatie-overeenkomst, voor een termijn van 10 jaar na datum van het besluit van het college van burgemeester en wethouders tot geheimhouding.

5. Raadsvoorstel over vaststelling bestemmingsplan “Drieënhuizerweg VII, partiële herziening Buitengebied 2012” in Kootwijkerbroek. (RO-BOU)

Besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en aan de raad voor te leggen;
 2. De raad te verzoeken dit voorstel rechtstreeks als besluitstuk te agenderen in de volgende raadsvergadering.

6. Stand van zaken digitale toegankelijkheid

Besluit:

 1. Kennisnemen van en instemmen met de toegankelijkheidsverklaringen voor de websites en apps die in opdracht van de gemeente Barneveld tot stand zijn gekomen.
 2. De directeur in- en externe dienstverlening mandateren om namens het college van burgemeester en wethouders de toegankelijkheidsverklaringen te ondertekenen. Deze bevoegdheid na aanstelling mandateren aan de toegankelijkheidsfunctionaris.
 3. De raad informeren via Rubriek B van de lijst van ingekomen stukken.

7. Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023 (BV-Hor)

Besluit:

In te stemmen met:

 1. Het vaststellen van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023;
 2. De maximale verhoging van de vermogensnorm voor de verschillende categorieën huishoudens toe te passen met ingang van 2023;
 3. Het extra bedrag aan kwijtschelding van € 40.000,- te actualiseren in de 1e tussenrapportage

8. Verslag werkbezoek Brussel EWRC

Besluit:

 1. Kennis te nemen van het verslag werkbezoek Brussel 2022 inclusief de bijlagen;
 2. De raad te informeren over dit collegevoorstel middels plaatsing in rubriek B van de lijst van inkomende en uitgaande stukken van de gemeenteraad.

9. Verzoek gemeente Scherpenzeel om eenmalige verlenging samenwerkingsovereenkomst BGT (I&A-Sch)

Besluit:

In te stemmen met het verzoek van de gemeente Scherpenzeel om eenmalige verlenging van de samenwerkingsovereenkomst BGT

10. Voorstel over gewijzigd vaststellen van wijzigingsplan "Oude Zeumerseweg I"  (Ro-Blo)

Besluit:

 1. In te stemmen met de Staat van wijzigingen van het ontwerpwijzigingsplan (bijlage 1);
 2. Het wijzigingsplan Oude Zeumerseweg I van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 met planidentificatie NL.IMRO.0203.1707-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm gewijzigd vast te stellen;
 3. Gelijktijdig een verbeelding op papier vast te stellen;
 4. Voor het wijzigingsplan Oude Zeumerseweg I geen exploitatieplan vast te stellen.

11. Voorstel over principetoezegging verzoek om functieverandering van agrarisch naar wonen en bestemmen woongebouw locatie Stroeërweg 32-34 in Stroe (RO-Wij)

Besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek om het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ en het splitsen van de bestaande (bedrijfs)woning in twee zelfstandige wooneenheden binnen één woongebouw mogelijk te maken op de locatie Stroeërweg 32-34 in Stroe;
 2. Hiervoor het geldende bestemmingsplan te wijzigen.

12. Wijziging financiële verordening 2022

Besluit:

De raad voor te stellen akkoord te gaan met de wijziging van de financiële verordening conform het raadsbesluit "wijziging financiële verordening 2022" in de bijlage.

13. Memo n.a.v. Toezegging in raadsCie m.b.t. raadsvoorstel Contourennotitie

Besluit:

Instemmen met bijgevoegde Memo en deze aanbieden aan de raad vóór de raadsvergadering van 3 november 2022

14. Voorstel aan de raad tot wijziging van de APV (Ber/jz)

Besluit:

de raad voorstellen de wijzigingen van de Algemene plaatselijke verordening (APV), zoals verwoord in het bijgevoegde concept-raadsbesluit, vast te stellen.