Besluitenlijst 1 juni 2021

De besluiten

1. Besluitenlijst 25 mei 2021

Voor kennisgeving aangenomen.

2. Intrekken CAR/UWO

Besluit

Gevraagde beslissing:

 1. In te stemmen met het intrekken van de CAR/UWO gemeente Barneveld;
 2. Team Juridische Zaken in kennis stellen ter publicatie dat CAR/UWO is ingetrokken.

3. Doorontwikkeling werkprocessen en applicatie Belastingen (BV-Hor)

Besluit

Beschikbaar stellen van aanvullend budget voor 2021 ter grootte van € 63.516,- en dit autoriseren via de maandrapportage en ten laste brengen van de algemene reserve.

4. Beantwoording raadsvragen fractie LB over het landelijke congres ‘Nederlandse Boominfodag’

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de raadsvragen fractie LB over het landelijke congres ‘Nederlandse Boominfodag’.

5. Raadsvoorstel Coronasteunpakket sociaal en mentaal welzijn van jong en oud (SOC-Kra)

Besluit

Het raadsvoorstel Coronasteunpakket sociaal en mentaal welzijn van jong en oud aan de gemeenteraad aan te bieden.

6. Jaarrapportage 2020 evaluatie exploitatieovereenkomst met Optisport Barneveld B.V.

Besluit

 1. Instemmen met de rapportage over 2020 voor de evaluatie van de exploitatieovereenkomst met Optisport Barneveld B.V.
 2. Bijlage 6 van de rapportage op grond van artikel 10, tweede lid g van de Wob aan te merken als niet-openbaar.
 3. Dit besluit en de bijlagen ter kennisname te versturen aan de raad via rubriek B, ingekomen stukken.

7. Hoofdlijnennotitie Koers Barneveld 2040

Besluit

Gevraagde beslissing:
 

 1. Kennis te nemen van de Hoofdlijnennotitie Barneveld 2040 – Keuzes voor de toekomst van de gemeente Barneveld;
 2. In te stemmen met de volgende zes uitgangspunten:
  1. De gemeente Barneveld kiest vanuit haar maatschappelijke opgave voor het faciliteren van verdere groei van het inwonertal naar zo’n 80.000 à 85.000 inwoners richting 2040
  1.1. We zien groei niet als een bedreiging maar als een kans;
  1.2. We zien ontwikkelmogelijkheden en woningopgaven in alle kernen;
  1.3. We kiezen daarmee voor een woningbouwprogramma tussen de 8.000 en 10.000 woningen (dit betekent een koers tussen scenario 2 en 3 in);
  1.4. We streven de eerstkomende jaren naar een bouwtempo van gemiddeld 500 woningen per jaar (passend bij wat de afgelopen vier jaren als prestatie is gerealiseerd) en hebben oog voor de betaalbaarheid van het wonen;
  1.5. We dragen hiermee ruimschoots bij aan de regionale woningbouwopgaven (van minimaal 6.000 woningen voor Barneveld), de bouw van minimaal 8.000 woningen betekent een (ruime) verdubbeling ten opzichte van de Primos-prognoses;
  1.6. We kunnen hiermee onze reeds bekende plancapaciteit (van circa 6.000 woningen) benutten en is er is dan nog ruimte voor nieuw initiatief;
  1.7. We bewaken de voortgang en zorgen voor een goede fasering en dosering over de kernen;
  1.8. We houden hiermee zélf meer de regie.
  2. Woningbouw vindt niet alleen in Barneveld en Voorthuizen, maar in álle kernen plaats
  2.1. De verhouding Barneveld/Voorthuizen versus de overige 7 kernen verschuift daarbij van 20% in deze 7 kernen richting 30%;
  2.2. De exacte verdeling vindt plaats in afstemming met inwoners en overige stakeholders;
  2.3. We streven naar meer aanbod en continuïteit in de 7 kleinere kernen maar tegelijkertijd met het behoud van de eigen identiteit;
  2.4. We maken bij voorkeur gebruik van de bestaande infrastructuur en voorzieningen en investeren op die manier in de kracht van onze kernen; voorzieningen als sport, cultuur en onderwijs zullen op passende wijze meegroeien;
  2.5. Dit draagt bij aan de robuuste vitaliteit van onze kernen;
  2.6. We zijn ons ervan bewust dat de mate van groei direct verband houdt met andere zaken, zoals de bereikbaarheid met OV, fiets en auto.
  3. We zoeken naar een goede balans in de ruimtevraag van woningbouw, landbouw, energietransitie en natuur
  3.1. We koesteren, ondanks onze groeiambitie, onze ligging en positie in de Vallei en op de Veluwe;
  3.2. Een goede verdeling houdt de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen in balans;
  3.3. We houden bij de groei in het bijzonder ook rekening met een gezond toekomstperspectief voor onze agrarische sector;
  3.4. We waarderen de mogelijke maatschappelijke inzet van de landbouw voor landschap, recreatie, biodiversiteit en klimaat en we combineren, waar mogelijk, functies;
  3.5. We kiezen, waar mogelijk, met woningbouw voor inbreiding boven uitbreiding (met soms wat meer stapeling in de grotere kernen).
  4. We investeren extra in de kwaliteit van onze leefomgeving
  4.1. Vanwege het belang van goede gezondheid en meer vrije tijd wordt dit belangrijker;
  4.2. We houden voldoende groene buffers tussen de kernen, waardoor inwoners het buitengebied snel kunnen ervaren;
  4.3. We zetten in op een aantrekkelijk, onderling verbindend wandel- en fietspadennetwerk;
  4.4. We behouden binnen de woonbuurten voldoende ruimte en voorzieningen voor ontmoeting en spelen;
  4.5. Natuur inclusief bouwen wordt de standaard en waar mogelijk combineren we het realiseren van woningbouw met het integraal mee-ontwerpen en exploiteren van ruimte voor cultuur en ontspanning;
  4.6. We hebben nadrukkelijk oog voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen;
  4.7. We zetten in op meer biodiversiteit en landschappelijke waarden, zoals versterking van het Groene Valleilint en de bekenstructuur en hebben aandacht voor zaken als hittestress, droogte, extreme regenval;
  4.8. We anticiperen op ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, energietransitie, circulaire economie en klimaat;
  4.9. We verbeteren, waar mogelijk, de luchtkwaliteit.
  5. We investeren in de mobiliteit en bereikbaarheid van Barneveld
  5.1. We willen – samen met Rijk, en provincie en andere partners – investeren in een goede externe bereikbaarheid om onze strategische ligging te benutten;
  5.2. We benutten de bestaande capaciteit van de infrastructuur in alle kernen en het buitengebied binnen acceptabele grenzen van leefbaarheid, veiligheid en barrièrewerking en streven naar een robuuste infrastructuur van rondwegen en radialen rond de grote kernen;
  5.3. We benutten stationsomgevingen voor wonen en werken om zo ook het gebruik van openbaar vervoer per spoor te stimuleren en zetten in op het gesprek met andere overheden over de mogelijkheden voor een spoorhalte bij Barneveld-Noord en Stroe en de inzet van snelle buslijnen;
  5.4. We stimuleren gezondheid van mensen en omgeving door te blijven inzetten op een goede fietsinfrastructuur en -voorzieningen;
  5.5. We bezien de aanleg van nieuwe (weg)infrastructuur waar mogelijk in samenhang met fysiek-ruimtelijke ontwikkelingen;
  5.6. Bouwlocaties, ook in de kleinere kernen, moeten financieel bijdragen aan het opwaarderen van de infrastructuur als ze medeveroorzaker zijn van een toekomstig knelpunt.
  6. We blijven (mede ook vanwege onze ligging) investeren in het vestigingsklimaat van Barneveld
  6.1. We doen dit zowel kwantitatief, zodat het aantal banen in balans blijft met het aantal inwoners, als kwalitatief;
  6.2. We zijn ervan overtuigd dat dit goed is voor de werkgelegenheid en de kwaliteit van onze voorzieningen;
  6.3. We creëren hierdoor mogelijkheden voor aanvullende ontwikkelingen (zoals extra haltes en sprinter op lijn Amersfoort – Apeldoorn);
  6.4. We zetten in op de ontwikkeling van Harselaar-Zuid Fase 1b en 2, de Nijkerkerweg (tussen A30 en Bloemendal), woonwerklandschap in Voorthuizen; en nieuwe mogelijkheden in Stroe en Kootwijkerbroek waarbij we zorgvuldig kijken naar passende bedrijfstypen;
  6.5. We hebben extra aandacht voor hoger geschoold werk;
  6.6. De clustering van agrofood en de verbinding met praktische kennis/onderwijs wordt van belang geacht;
  6.7. We voor de eventuele realisering van een railterminal op Harselaar een robuuste, toekomstgerichte verkeersafwikkeling een belangrijke voorwaarde vinden.
 3. De gemeenteraad voor te stellen deze zes uitgangspunten vast te stellen en het vertrekpunt te laten zijn voor de Omgevingsvisie Barneveld en leidend te laten zijn voor de inzet van Barneveld in de verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley en het Ontwikkelbeeld Amersfoort.

8. Voorstel beantwoording vragen raadsfractie CDA over het vaccinatiebeleid

Besluit

 1. Instemmen met de beantwoording van de vragen gesteld door de raadsfractie van het CDA over het vaccinatiebeleid;
 2. De raad te informeren via rubriek B.