Programmabegroting 2023

 • Op deze pagina leest u de hoofdlijnen van de Programmabegroting 2023.
 • Informatie over inkomsten en uitgaven van de gemeente.
 • Bekijk ook de volledige programmabegroting 2023

Hoogtepunten

Woon- en leefomgeving

 • Verdere voorbereiding en uitvoering van woningbouwlocaties zoals Bloemendal, Wulperveld , Oostbroek en de Eendracht om gemiddeld 600 nieuwbouwwoningen per jaar te bouwen. Passend voor met name jong en oud.
 • We helpen actief mee om de woningopgave voor Barneveld zo goed mogelijk een plek te geven. Met als doel dat onze inwoners zich er thuis voelen.
 • Verder werken aan een CO2- en energieneutraal, klimaatbestendig en waterrobuust Barneveld.
 • Het verhogen van de biodiversiteit voor een gezond en aantrekkelijk Barneveld.
 • Een sociaal-economisch vitaal en duurzaam landelijk gebied met een gezonde circulaire voedselproductie in een aantrekkelijke leefomgeving.
 • We gaan ervoor zorgen dat de kwaliteit van schoolgebouwen en (sport) voorzieningen op niveau blijft.
 • De kwaliteit van wegen op peil houden voor veilig en comfortabel gebruik.

Samen werken, dienst verlenen en besturen

 • We gaan verder aan de slag met onze gebiedsgerichte aanpak in de gemeente. We maken een passende aanpak over hoe we per dorp en wijk samen gaan werken.
 • We geven meer aandacht voor actieve communicatie: transparant en in heldere taal. We benaderen inwoners vroegtijdig bij plannen en projecten om zo daadwerkelijk invloed te kunnen hebben. Waar mogelijk sluiten wij nog meer aan bij initiatieven van inwoners zelf.
 • Inwoners en bedrijven kunnen meer digitaal aanvragen en afhandelen. Wat de status is van deze aanvragen komt voor meer producten en diensten beschikbaar.
 • We gaan nauwer samenwerken met de regio. Dit doen we om grote vraagstukken, zoals de woningbouwopgave en de toekomst van het landelijk gebied, aan te kunnen pakken en de positie van gemeente Barneveld hierin te versterken.

Participatie en ondersteuning

 • We zetten in op het verder tegengaan van armoede, geldzorgen en schulden.
 • We willen zorgen voor meer gelijke kansen zodat iedereen volwaardig kan meedoen aan de samenleving. Los van beperking, gender, geaardheid of levensovertuiging.
 • We investeren in een veilig en zorgzaam klimaat
 • We gaan aan de slag met het aanmoedigen van een gezonde leefstijl. Daarbij richten we ons op het tegengaan van roken, overgewicht en probleemdrinken. Vooral bij de jeugd.
 • We dragen bij aan een positieve ontwikkeling van onze jeugd. Dit doen we samen met scholen en het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Waar nodig laten we jeugdhulp bieden.
 • Aanmoedigen van deelname aan en verbeteren van de maatschappelijke slagkracht van sport en cultuur.

Bedrijvigheid en bereikbaarheid

 • De promotie van Barneveld als toeristische trekpleister verbeteren en versterken. Dit doen we door samen met stichting Visit Regio Barneveld in te zetten op evenementen, kennisuitwisseling tussen ondernemers. Daarnaast werken we aan informatievoorziening via toeristische informatiepunten.
 • Vernieuwing binnen het Barneveldse bedrijfsleven bevorderen en de samenwerking met onderwijs aan te jagen. Dit doen we door te werken aan gezamenlijke projecten. Daarbij maken we gebruik van de regionale Human Capital Agenda regio Foodvalley.
 • We gaan ervoor zorgen dat er voldoende en duurzame bedrijventerreinen komen. Onder andere door het ontwikkelen van Harselaar-Zuid (1B) en het uitgeven van kavels in Stroe en Voorthuizen.
 • Stappen zetten om de bereikbaarheid van de gemeente Barneveld en de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers te behouden.

Uitdagingen

 • De gemeente Barneveld wil er voor iedereen zijn, vooral in tijden met stijgende prijzen. Het is een uitdaging dit binnen aanvaardbare kosten te houden.
 • We hebben te maken met grote grote landelijke uitdagingen rondom:
  • het bouwen van extra woningen;
  • het verminderen van de uitstoot van stikstof;
  • de transitie van de landbouw en het landelijk gebied.
 • Deze uitdagingen gaan snel, zijn lastig en treffen de gemeente Barneveld.
 • We moeten op tijd reageren op veranderingen. Tegelijkertijd is het belangrijk om ook oog te hebben voor lopende zaken. Hierbij valt te denken aan het verbeteren van onze dienstverlening, onderhoud aan wegen, een groene buitenomgeving en voorzieningen
 • We hebben te maken met een krapte op de arbeidsmarkt. Het is een uitdaging om de eigen gemeentelijke uitvoeringskracht op peil te houden.
 • Het op peil houden van de kwaliteit van voorzieningen en infrastructuur.
 • Het beschikbaar en betaalbaar houden van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning ondanks de personeelstekorten.
 • De regelgeving rondom stikstof zorgt voor uitdagingen op het gebied van woningbouw en uitgifte van bedrijventerreinen.

Inkomsten, uitgaven en begrotingsresultaat

Inkomsten Bedrag
Het Rijk (algemene uitkering) € 97.336.000
Overige inkomsten (onder andere huur, rente, dividend en specifieke uitkeringen) € 21.252.000
Lokale heffingen (onder andere hondenbelasting, vergunningen en leges, riool- en afvalstofheffingen) € 34.294.000
Reserves (onttrekkingen) € 9.861.000
Totale inkomsten €162.743.000
Uitgaven Kosten
Woon- en leefomgeving (zoals veiligheid, groen, afvalinzameling, wegen, kunst en cultuur, sportaccommodaties) € 58.048.000
Participatie en ondersteuning (zoals maatschappelijke zorg, voorzieningen voor ouderen, mensen met een beperking en jongeren) € 60.056.000
Samen werken, dienst verlenen en besturen, (zoals bestuurlijke samenwerking, ondersteuning organisatie) € 41.892.000
Bedrijvigheid en bereikbaarheid (zoals promotie economie, verkeer, parkeren) € 5.298.000
Totale uitgaven € 165.294.000

Begrotingsresultaat

Begrotingsresultaat: - € 2.551.000
Het negatieve resultaat wordt gedekt uit de algemene reserve.

Hoeveel betaal ik in 2023?

Onderstaande bedragen moeten nog worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Belasting of heffing Bedrag
Onroerende zaakbelasting, gemiddeld per woningeigenaar € 322,14
Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishoudens € 196,80
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishoudens € 328,00
Rioolheffing (vast bedrag per perceel) € 201,60
Hondenbelasting (voor de eerste hond) € 53,70

Tarieven in 2023

In 2023:

 • Stijgen de onroerendezaakbelasting (OZB) en de leges ‘burgerzaken’ met 3,25% als inflatiecorrectie.
 • Blijft de afvalstoffenheffing gelijk met vorig jaar.
 • Stijgt de rioolheffing met 4%.