Programmabegroting 2022

Het college van Burgemeester & Wethouders heeft de ontwerp Programmabegroting 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. Op deze pagina zetten we voor u enkele punten voor 2022 op een rij. Ook leest u meer over inkomsten en uitgaven van de gemeente.

Aandachtspunten

Woon- en leefomgeving

 • Verdere voorbereiding en uitvoering van woningbouwlocaties zoals: Bloemendal, Kromme Akker Zuid II, Woudse Erven, ‘t Poortje, De Kwekerij en Versteghehof.
 • De veiligheid in de gemeente verder verbeteren. Zo willen we inzetten op minder overlast door gebruik van alcohol en drugs.
 • Ervoor zorgen dat afval nog beter gescheiden wordt. Dit willen we bereiken door inwoners hierover nog beter te informeren en hierbij te betrekken.
 • Blijven stimuleren van het besparen van energie en de vermindering van CO2-uitstoot bij inwoners, bedrijven en de gemeente zelf.
 • De variatie in dieren- en plantenleven in de gemeente verder verhogen.
 • De stikstofaanpak van rijk en provincie en de landbouwtransitie zo goed mogelijk begeleiden.
 • De gemeente stapsgewijs voorbereiden en aanpassen aan hittestress, droogte, bodemdaling en wateroverlast door klimaatadaptieve maatregelen te treffen, zoals het aanbrengen van waterpasseerbare bestrating.
 • De dienstverlening van de organisatie verder aan laten sluiten op nieuwe regels die komen gaan (Omgevingswet).
 • De kwaliteit van de wegen goed houden en waar nodig verbeteren.
 • Ten aanzien van de Groene Slinger in Voorthuizen worden de werkzaamheden voor het deelgebied Zuidelijke Koppelaar uitgevoerd.
 • Ervoor zorgen dat de kwaliteit van schoolgebouwen, dorps- en buurthuizen en sportvoorzieningen op niveau blijft, betaalbaar blijft en beter aansluit op de behoefte van de inwoners.
 • De Wheemschool in Voorthuizen en de Julianaschool, Burghthof, Antoniusschool en Meerwaarde in Barneveld worden uitgebreid. En de Koningin Beatrixschool in Kootwijkerbroek wordt vernieuwd.

Participatie en ondersteuning

 • Inzetten op snel en naar vermogen mee doen van inburgeraars in de Nederlandse maatschappij.
 • Ondersteuning bieden bij het vinden of behouden van werk.
 • Beschikbaar en betaalbaar houden van maatschappelijke ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben.
 • Deelname aan culturele activiteiten stimuleren voor zoveel mogelijk inwoners.
 • Nog meer samenwerken aan een prettige omgeving waarin kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen.
 • Ervoor zorgen dat de kosten jeugdhulp stabiel en betaalbaar blijven.

Bedrijvigheid en bereikbaarheid

 • De samenwerking aangaan met een nieuw op te richten organisatie rondom dorpspromotie. Hierdoor wordt Barneveld beter gepromoot als aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken en recreëren.
 • Innovatie van het Barneveldse bedrijfsleven ondersteunen door projecten te realiseren waarmee nieuwe verbindingen gemaakt worden tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid.
 • De toeristische aantrekkelijkheid van de gemeente Barneveld verbeteren en beter vermarkten, onder andere door een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken te realiseren.
 • Zorgen voor voldoende en duurzame bedrijventerreinen. Onder andere door het ontwikkelen van Harselaar-Zuid (fase 1B) en het uitgeven van kavels in Stroe en Voorthuizen.
 • Stappen zetten om de bereikbaarheid van de gemeente Barneveld en de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers te behouden.

Samen werken, dienst verlenen en besturen

 • Meer samenwerken met dorpen en inwoners en gebruik maken van de betrokkenheid en expertise van inwoners in de samenleving.
 • Aansluiten bij zelfinitiatieven uit wijken en dorpen en deze stimuleren.
 • Een toekomstbestendige en robuuste organisatie, die opgavegericht werkt en waar medewerkers ‘werken waar ze nodig zijn’.

Uitdagingen

 • Er is er nog geen nieuw kabinet gevormd in Nederland. Hierdoor kunnen hogere inkomsten uit het gemeentefonds later weer naar beneden worden bijgesteld.
 • De snelle groei van de gemeente zorgt voor uitdagingen op het gebied van infrastructurele en recreatieve voorzieningen.
 • Beschikbaar en betaalbaar houden van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.
 • De capaciteit van de medewerkers binnen de gemeente Barneveld.
 • Krapte op de arbeidsmarkt.

Inkomsten Bedrag
Het Rijk (algemene uitkering) € 85.629.000
Overige inkomsten (onder andere huur, rente, dividend en specifieke uitkeringen) € 20.113.000
Lokale heffingen (onder andere hondenbelasting, vergunningen en leges, riool- en afvalstofheffingen) € 35.960.000
Reserves (onttrekkingen) € 8.276.000
Totale inkomsten €149.978.000
Uitgaven Kosten
Woon- en leefomgeving (zoals veiligheid, groen, afvalinzameling, wegen, kunst en cultuur, sportaccommodaties) € 57.633.000
Participatie en ondersteuning (zoals maatschappelijke zorg, voorzieningen voor ouderen, mensen met een beperking en jongeren) € 58.881.000
Samen werken, dienst verlenen en besturen, (zoals bestuurlijke samenwerking, ondersteuning organisatie) € 27.926.000
Bedrijvigheid en bereikbaarheid (zoals promotie economie, verkeer, parkeren) € 5.341.000
Totale uitgaven €149.781.000
Begrotingsresultaat: 197.000 euro

Onderstaande bedragen moeten nog worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Belasting of heffing Bedrag
Onroerende zaakbelasting, gemiddeld per woningeigenaar € 312
Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishoudens € 196,80
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishoudens € 328
Rioolheffing (vast bedrag per perceel) € 193,85
Hondenbelasting (voor de eerste hond) € 52

In 2022:

 • Stijgen de onroerendezaakbelasting (OZB) en de leges ‘burgerzaken’ met 1,50% als inflatiecorrectie.
 • Stijgt de hondenbelasting met 20%.
 • Blijft de afvalstoffenheffing gelijk met vorig jaar.
 • Stijgt de rioolheffing met 4%.

 • Op 2 november om 20.00 uur bespreekt de commissie Bestuur van de gemeenteraad de programmabegroting.
 • Deze vergadering is openbaar. 
 • Vanwege de coronabeperkingen is de raadzaal echter niet vrij toegankelijk voor publiek, behalve als u zich hebt aangemeld als deelnemer via raadsondersteuning@barneveld.nl.
 • Lees hierover meer op barneveld.nl/raad
 • Op 10 november beslist de gemeenteraad over de begroting.
 • Beide vergaderingen kunt u live en achteraf volgen