Programmabegroting 2021

Het college van Burgemeester & Wethouders heeft de ontwerp programmabegroting 2021 aangeboden aan de gemeenteraad.
In dit overzicht zetten voor u enkele actiepunten voor 2021 op een rij. Ook leest u meer over inkomsten en uitgaven van de gemeente.

Aandachtspunten

Woon- en leefomgeving

 • Bouw van nieuwe woningen, bijvoorbeeld in Bloemendal, Holzenbosch en Oostbroek.
 • Nieuwbouw schoolgebouwen, bijvoorbeeld de opening van De Vlindertuin en de vernieuwbouw van het JFC en de Koningin Beatrix School.
 • Inzet op minder woninginbraken.
 • Uitbreiding begraafplaats De Plantage afronden.
 • Samen met inwoners en verenigingen keuzes maken in beleid over sport- en cultuuraccommodaties.
 • Leuke speelplekken aanleggen op verschillende locaties.
 • Meer variatie in dier- en plantenleven aanbrengen, regenwater vasthouden en waterdoorlatende verhardingen aanleggen vanwege het klimaat.
 • Betere afvalscheiding samen met inwoners en verenigingen.
 • Vervolg dorpsgesprekken over energietransitie.
 • Start uitvoering van aanpak centrumgebieden Barneveld en Voorthuizen.
 • Samen met inwoners en ondernemers keuzes maken over wat voor gemeente we willen zijn, welk voorzieningenniveau daarbij past en wat dit mag kosten (omgevingsvisie).

Bestuur en interne dienstverlening

 • Via balie, telefoon, op papier en digitaal snel en duidelijke dienstverlening.
 • Snellere en betere afhandeling klachten en meldingen.
 • Informatie op de website moet goed te vinden zijn en voor iedereen te begrijpen.
 • Heldere en duidelijke communicatie.
 • Inwoners vroeg in het proces mee laten denken, praten en doen.
 • Steeds meer gebiedsgericht werken: zodat per gebied goed zicht is op wat speelt en leeft en de contacten versterken.

Participatie en ondersteuning

 • Vroeg in beeld krijgen van inwoners die ondersteuning nodig hebben.
 • Bieden van een vangnet voor inwoners en ondernemers die dat nodig hebben.
 • Ondersteuning voor inwoners zodat ze (weer) deelnemen aan de samenleving en/of de arbeidsmarkt.
 • Ondersteuning bij het zelfstandig (blijven) wonen.
 • Meer nadruk op preventie om opgroei- en opvoedproblemen bij kinderen zoveel als mogelijk te voorkomen.
 • Doorgaan met het verbeteren van de jeugdhulp: ondersteuning zo licht mogelijk en als het kan thuis.
 • Cultuur meer op de kaart zetten met het Cultuurplatform en cultuureducatie. Culturele activiteiten stimuleren.
 • Sport- en beweegactiviteiten stimuleren, met aandacht voor jeugd, kwetsbare groepen en voor sport en bewegen in de openbare ruimte.

Bedrijvigheid en bereikbaarheid

 • Uitbreiden van diverse bedrijvenlocaties zoals Harselaar Zuid en in Voorthuizen en Stroe.
 • Optimale bereikbaarheid en verkeersveiligheid met een extra impuls voor achterstallig wegenonderhoud.
 • Toeristenpromotie van de gemeente met o.a. het opzetten van beleid voor het stimuleren van evenementen en kwaliteitsverbetering van vakantieparken.
 • Verkeersveiligheid Rooseveldstraat-Churchillstraat en Mercuriusweg verbeteren.
 • Stimuleren vernieuwing en verduurzaming van voedselsystemen en de waardevermeerdering van het agrarisch product.
 • Streven om het tracé voor de Oostelijke Rondweg te bepalen.
 • Gezamenlijke lobby voor het knooppunt A1/A30, de regiosprinter, de verbreding A1 en de railterminal.

Uitdagingen

 • Lage en onzekere rijksbijdrage leidt tot zorg gemeentefinanciën vooral na 2021.
 • De coronacrisis, die mogelijk ook leidt tot economische dip in Nederland.
 • Toenemende kosten jeugdhulp en uitvoering WMO en participatiewet.
 • Landelijke stikstofproblematiek zorgt voor onzekerheid en vertragingen, maar biedt ook kansen voor innovatieve ontwikkelingen.
 • Groei van onze gemeente zorgt voor toenemende druk op voorzieningen.

Inkomsten Bedrag (in euro's)
Het Rijk (algemene uitkering) 85.415.000
Overige inkomsten (onder andere huur, rente, dividend en specifieke uitkeringen) 19.326.000
Lokale heffingen (onder andere hondenbelasting, vergunningen en leges, riool- en afvalstofheffingen) 35.790.000
Reserves (onttrekkingen) 7.380.000
Totale inkomsten 147.911.000
Uitgaven Kosten (bedrag in euro's)
Woon- en leefomgeving (zoals: veiligheid, groen, afvalinzameling- en verwerking, wegen, kunst en cultuur, sportaccommodaties) 56.936.000
Bestuur en interne dienstverlening (zoals bestuurlijke samenwerking, ondersteuning organisatie) 23.631.000
Participatie en ondersteuning (zoals maatschappelijke zorg, voorzieningen voor ouderen, mensen met een beperking en jongeren (jeugdhulp)) 62.060.000
Bedrijvigheid en bereikbaarheid (zoals promotie economie, verkeer, parkeren) 5.219.000
Totale uitgaven 147.846.000
Begrotingsresultaat: 65.000 euro

Hoeveel betaal ik in 2021? (onder voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraad)   Bedrag (in euro's)
Onroerende-zaakbelasting Gemiddeld per woningeigenaar 308
Afvalstoffenheffing (vast bedrag per huishouden) Eenpersoonshuishoudens 196,80
  Meerpersoonshuishoudens 328
Rioolheffing (vast bedrag per perceel)   186,40
Hondenbelasting (voor de eerste hond)   43,30

In 2021:

 • Stijgen de onroerendezaakbelasting (OZB) en de hondenbelasting met 1,25% als inflatiecorrectie.
 • Stijgt de afvalstoffenheffing met 5% om de kosten te dekken.
 • Stijgt de rioolheffing met 4% om de kosten te dekken en klimaatmaatregelen uit te voeren.

 • Op 3 november om 20.45 uur bespreekt de commissie Bestuur van de gemeenteraad de programmabegroting.
 • Het is een volledig digitale vergadering.
 • U kunt ook digitaal deelnemen aan dit gesprek. Stuur een verzoek om deel te nemen naar raadsondersteuning@barneveld.nl.
 • Lees meer over Invloed op de gemeenteraad.
 • Op woensdag 11 november om 19.30 uur beslist de gemeenteraad over de begroting.
 • Beide vergaderingen kunt u live volgen of achteraf bekijken.