Programmabegroting 2021

Het college van Burgemeester & Wethouders heeft de ontwerp programmabegroting 2021 aangeboden aan de gemeenteraad.
In dit overzicht zetten voor u enkele actiepunten voor 2021 op een rij. Ook leest u meer over inkomsten en uitgaven van de gemeente.

Aandachtspunten

Woon- en leefomgeving

 • Bouw van nieuwe woningen, bijvoorbeeld in Bloemendal, Holzenbosch en Oostbroek.
 • Nieuwbouw schoolgebouwen, bijvoorbeeld de opening van De Vlindertuin en de vernieuwbouw van het JFC en de Koningin Beatrix School.
 • Inzet op minder woninginbraken.
 • Uitbreiding begraafplaats De Plantage afronden.
 • Samen met inwoners en verenigingen keuzes maken in beleid over sport- en cultuuraccommodaties.
 • Leuke speelplekken aanleggen op verschillende locaties.
 • Meer variatie in dier- en plantenleven aanbrengen, regenwater vasthouden en waterdoorlatende verhardingen aanleggen vanwege het klimaat.
 • Betere afvalscheiding samen met inwoners en verenigingen.
 • Vervolg dorpsgesprekken over energietransitie.
 • Start uitvoering van aanpak centrumgebieden Barneveld en Voorthuizen.
 • Samen met inwoners en ondernemers keuzes maken over wat voor gemeente we willen zijn, welk voorzieningenniveau daarbij past en wat dit mag kosten (omgevingsvisie).

Bestuur en interne dienstverlening

 • Via balie, telefoon, op papier en digitaal snel en duidelijke dienstverlening.
 • Snellere en betere afhandeling klachten en meldingen.
 • Informatie op de website moet goed te vinden zijn en voor iedereen te begrijpen.
 • Heldere en duidelijke communicatie.
 • Inwoners vroeg in het proces mee laten denken, praten en doen.
 • Steeds meer gebiedsgericht werken: zodat per gebied goed zicht is op wat speelt en leeft en de contacten versterken.

Participatie en ondersteuning

 • Vroeg in beeld krijgen van inwoners die ondersteuning nodig hebben.
 • Bieden van een vangnet voor inwoners en ondernemers die dat nodig hebben.
 • Ondersteuning voor inwoners zodat ze (weer) deelnemen aan de samenleving en/of de arbeidsmarkt.
 • Ondersteuning bij het zelfstandig (blijven) wonen.
 • Meer nadruk op preventie om opgroei- en opvoedproblemen bij kinderen zoveel als mogelijk te voorkomen.
 • Doorgaan met het verbeteren van de jeugdhulp: ondersteuning zo licht mogelijk en als het kan thuis.
 • Cultuur meer op de kaart zetten met het Cultuurplatform en cultuureducatie. Culturele activiteiten stimuleren.
 • Sport- en beweegactiviteiten stimuleren, met aandacht voor jeugd, kwetsbare groepen en voor sport en bewegen in de openbare ruimte.

Bedrijvigheid en bereikbaarheid

 • Uitbreiden van diverse bedrijvenlocaties zoals Harselaar Zuid en in Voorthuizen en Stroe.
 • Optimale bereikbaarheid en verkeersveiligheid met een extra impuls voor achterstallig wegenonderhoud.
 • Toeristenpromotie van de gemeente met o.a. het opzetten van beleid voor het stimuleren van evenementen en kwaliteitsverbetering van vakantieparken.
 • Verkeersveiligheid Rooseveldstraat-Churchillstraat en Mercuriusweg verbeteren.
 • Stimuleren vernieuwing en verduurzaming van voedselsystemen en de waardevermeerdering van het agrarisch product.
 • Streven om het tracé voor de Oostelijke Rondweg te bepalen.
 • Gezamenlijke lobby voor het knooppunt A1/A30, de regiosprinter, de verbreding A1 en de railterminal.

Uitdagingen

 • Lage en onzekere rijksbijdrage leidt tot zorg gemeentefinanciën vooral na 2021.
 • De coronacrisis, die mogelijk ook leidt tot economische dip in Nederland.
 • Toenemende kosten jeugdhulp en uitvoering WMO en participatiewet.
 • Landelijke stikstofproblematiek zorgt voor onzekerheid en vertragingen, maar biedt ook kansen voor innovatieve ontwikkelingen.
 • Groei van onze gemeente zorgt voor toenemende druk op voorzieningen.