Jaarverslaglegging 2021

Op deze pagina leest u kort samengevat het huishoudboekje 2021 van de gemeente Barneveld. Wat hebben we in 2021 gedaan? Hoeveel geld kwam er binnen en waar hebben we het aan uitgegeven? U ziet dat er over 2021 een positief resultaat is van € 14,9 miljoen. 

Wat hebben we in 2021 gedaan?

2021 was een dynamisch jaar. De gemeente heeft te maken gehad met verschillende uitdagingen. Hierbij valt te denken aan corona, een mogelijke fusie met de gemeente Scherpenzeel en onzekerheid over beschikbaar geld uit het gemeentefonds. Desondanks is er veel gedaan. Er is gekozen voor een beleid waarbij het welzijn van inwoners en bedrijven leidend zijn geweest in de keuzes die gemaakt zijn. Dit beleid bestaat uit beslissen en borgen. De juiste beslissingen voor uitdagingen op korte termijn en het borgen van de juiste beslissingen voor de lange termijn.

 • Het aanbod aan jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning, bijstand en re-integratie hebben we ondanks de coronacrisis op peil gehouden.
 • Voor zelfstandige ondernemers hebben we in coronatijd ingezet op de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers).
 • Activiteiten ontplooid voor sociaal en mentaal welzijn in coronatijd. Dit hebben we gedaan met extra ouderen- en jongerenwerkers.
 • Snel en eenvoudig informatie over de mogelijkheden voor vaccineren en testen verspreid.
 • Diverse malen verspreiding van zelftesten voor minima en verspreiding van zelftesten via verenigingen.
 • De ondersteuning van sportverenigingen hebben we versterkt.
 • Gestart met de screening van motorische vaardigheden van basisscholieren. Dit om kinderen met een motorische achterstand vroegtijdig te kunnen helpen.
 • Het aanbod van beweegactiviteiten voor ouderen en mensen met (kans op) een aandoening hebben we uitgebreid.
 • Cultuuraanbieders hebben meerdere keren coronasteun ontvangen.
 • Het volledige budget van het Maatschappelijk Cultuurfonds hebben we ingezet om verschillende initiatieven te ondersteunen.

 • In 2021 hebben we een centrumvisie voor Voorthuizen opgesteld. Dit hebben we samen met lokale ondernemers, inwoners, eigenaren van gebouwen en andere belanghebbenden van Voorthuizen gedaan.
 • In de tweede helft van 2021 is de stichting 'Visit Regio Barneveld' opgericht. Deze stichting is betrokken bij het promoten van Barneveld. De stichting is ook betrokken bij het geven van de juiste informatie over toerisme en recreatie.
 • In 2021 is gestart met de voorbereiding van het revitaliseringsplan van Harselaar-Oost.
 • In 2021 is het in 2021 opgerichte Corona-loket voor ondernemers in werking geweest.  
 • We hebben gewerkt aan een VeluweAgenda en een voorstel voor de recreatiezonering. Dit hebben we gedaan met 40 partijen op de Veluwe.
 • We hebben gewerkt aan voorstellen voor het betaalbaar houden van de recreatieve infrastructuur. Vervolgens hebben we een uitvoeringsagenda opgesteld. Deze voeren we in 2023 uit.
 • In 2021 is het 'Wandelrondje Barneveld' afgerond. Een bewegwijzerde wandelroute van 26 kilometer. Daarnaast zijn we bezig met verkenningen voor wandelrondjes rond de andere kernen van de gemeenten. Dit doen we met het Routebureau Veluwe en de plaatselijke belangenverenigingen.
 • Dit jaar stond het gemeentelijk verkeer en vervoer in het teken van een veilige, leefbare en toekomstbestendige ruimtelijke inrichting. We hebben (samen met bewoners) gewerkt aan dit thema. Hierbij valt te denken aan de herinrichting van de Mercuriusweg en de aanpassing van de fietsoversteek 'Vellerselaan'.
 • In 2021 hebben we een Parkeervisie opgesteld. Dit hebben we gedaan met lokale ondernemers, inwoners, eigenaren van gebouwen en anderen belanghebbenden.
 • In 2021 hebben we meer laadpalen geplaatst. Dit hebben we samen met de provincie, op verzoek van inwoners en vanuit eigen idee gedaan. We willen dat er in de toekomst ook voldoende laadpalen beschikbaar blijven voor het toenemend aantal elektrische auto's.
 • Er zijn nieuwe busverbindingen gekomen. Zoals die naar Scherpenzeel. Daarnaast hebben we nieuwe bushaltes gemaakt. En kunnen er twee keer zoveel fietsen worden geplaatst in de rijwielstalling bij station Barneveld Zuid.

 • We hebben verschillende maatregelen getroffen om beter om te gaan met zware regenbuien. Zo hebben we waterpasserende verharding aangebracht in de parkeerplaatsen bij Ceram en de Eben-Haëzerschool. In de Bakkersweg is daarnaast een fors riool voor regenwater aangelegd.
 • We hebben het eerste deel van de nieuwe, grotere transportleiding in Bloemendal aangelegd. Hierdoor leiden we het afvalwater uit Harselaar in de toekomst om. Bij veel regen wordt de kans op water op straat in de kern Barneveld kleiner.
 • In 2021 is een biodiversiteitsplan voor Barneveld vastgesteld. Het plan is vastgesteld met bijbehorend uitvoeringsvoorstel voor 2022. Er is een puntensysteem voor natuurinclusief bouwen opgesteld.
 • Ter voorbereiding op het opstellen van de Omgevingsvisie is de Hoofdlijnennotitie opgesteld. Daarin is uitgesproken om tussen nu en 2040 te groeien naar circa 85.000 inwoners. Dit op een duurzame, klimaatbestendige en betaalbare manier.
 • De Woonvisie 2021-2025 is in maart vastgesteld. Met de Woningstichting Barneveld zijn afspraken over de te leveren prestaties gemaakt.
 • Er zijn 215 woningen gebouwd in 2021. Daarnaast is de bouw van 27 appartementen voor cliënten van De Rozelaar gestart. We hebben ook voorbereidingen getroffen voor verschillende bouwplannen. Hierdoor kunnen we dit jaar (2022) de bouw van het aantal woningen opschroeven.
 • We hebben 84 statushouders gehuisvest. Hiermee voldoen we aan de gestelde taak.
 • Rond het onderwerp (duurzame) energie hebben we veel plannen gemaakt en vastgesteld. Hierdoor kunnen we sneller door met het verduurzamen van de energievoorzieningen binnen de gemeente.
 • Naast het maken van plannen rondom duurzaamheid is ook veel gedaan. Hierbij valt te denken aan het maken van geveltuintjes in het centrum van Barneveld. Daarnaast hebben we de CO2 uitstoot door de gemeentelijke organisatie verlaagd en hebben we veel warmtescans bij bewoners gemaakt. Dit om hen te helpen hun huis te verduurzamen.
 • In 2021 heeft een algemeen behoefteonderzoek plaatsgevonden naar het openbaar voortgezet onderwijs en scholen met andere visies.
 • In 2021 hebben we verschillende projecten uitgevoerd voor onderwijshuisvesting. Het hart van het Johannes Fontanus College is vernieuwd samen met nieuwe gymzalen. Daarnaast is er uitbreiding gestart of gemaakt voor de Meerwaarde, Rehoboth Onderwijs en Zorg, Donnerschool, en de Burgthof. Bij de Koningin Beatrixschool is gestart met vernieuwbouw.
 • In het voorjaar zijn de 11 kunstgras voetbalvelden op de gemeentelijke sportparken voorzien van kantopsluitingen. Dit hebben we gedaan om verspreiding van rubber korrels te voorkomen. Daarnaast is op de sportparken de gewone veldverlichting door ledverlichting vervangen.
 • In 2021 hebben we verschillende projecten rondom veiligheid uitgevoerd. Zo zijn we gestart met een project om overmatig alcohol- en drugsgebruik in het verkeer te verminderen. Daarnaast zijn we een proef ‘Politiekeurmerk Veilig Wonen’ gestart. Dit samen met de buurtwacht / WhatsAppgroep.

 • We hebben een basis gelegd om (gebieds)initiatieven in beeld te brengen. Naast overheden kunnen ook inwoners en bedrijven toekomstige ontwikkelingen aangeven.
 • De kaders om gebiedsgericht te werken hebben we vastgesteld. Inmiddels zijn er drie gebiedsregisseurs actief en verschillende projecten gestart.
 • Er is een start gemaakt met het project zaakgericht werken. Hiermee wordt de dienstverlening richting inwoners en bedrijven verder gedigitaliseerd en verbeterd.
 • Sinds oktober 2021 zijn we ook via WhatsApp bereikbaar.
 • We hebben met regelmaat het inwonerspanel ingeschakeld. Dit voor het inwinnen van kennis en advies.
 • We hebben het Participatiebeleid vastgesteld. Hiermee stellen we kaders over hoe inwoners en bedrijven mee kunnen praten, denken en ontwerpen.
 • We hebben een groeiplan geschreven. Hiermee hebben we een visie neergelegd om op korte en lange termijn de groeiende gemeente te kunnen (blijven) bedienen.

Inkomsten

Waar kwam het geld vandaan?

 • Het Rijk: € 95,2 miljoen

Algemene uitkering Gemeentefonds

 • Lokale heffingen: € 36,6 miljoen

Onder andere OZB, hondenbelasting, vergunningen en leges, riool- en afvalstofheffingen

 • Reserves: € 13,5 miljoen

Onttrekkingen

 • Overige inkomsten: € 29,3 miljoen

Onder andere huur, rente,  dividend en specifieke uitkeringen

 • Resultaat grondexploitatie: € 3,8 miljoen

Onder andere openbare ruimtes en bouwgrond

Totale inkomsten: € 178,4 miljoen

Uitgaven

 Waar ging het geld naar toe?

 • Woon- en leefomgeving: € 58,1 miljoen

Onder andere woningbouw, veiligheid, groen, afvalinzameling- en verwerking, wegen, scholen, voorzieningen kunst en cultuur, sportaccommodaties, speelvoorzieningen

 • Bedrijvigheid en bereikbaarheid: € 6,6 miljoen

Onder andere promotie economie, bedrijventerreinen, verkeer, parkeren

 • Participatie en ondersteuning: € 67 miljoen

Onder andere maatschappelijke zorg, reïntegratie, onderwijsbeleid, sport- en cultuurstimulering, voorzieningen voor ouderen, mensen met een beperking en jongeren

 • Bestuur en interne dienstverlening: € 31,8 miljoen

Onder andere dienstverlening, participatie, regionale samenwerking, ondersteuning en organisatie

Totale uitgaven: € 163,5 miljoen

Totaalresultaat 2021

 • De inkomsten minus de uitgaven zorgen voor een positief resultaat van € 14,9 miljoen.

Van dit bedrag is € 11,8 miljoen toegevoegd aan de reserve. € 3,1 miljoen wordt in 2022 gebruikt voor werkzaamheden die al in 2021 gepland waren.

 • Groei aantal inwoners: 910
 • Groei aantal huishoudens: 347
 • Groei aantal woningen: 215  En er zijn meer dan 600 woningen in voorbereiding.

Het eindresultaat van de gemeentelijke financiën is in 2021 € 14,9 miljoen positief. Dit betekent dat we in 2021 meer inkomsten dan uitgaven hadden. Er is minder uitgegeven omdat werkzaamheden niet verricht konden worden door de coronapandemie, gebrek aan menskracht of andere omstandigheden. Daarnaast is er ook ander werk gedaan dan gepland. Voor € 3,1 miljoen aan werkzaamheden wordt alsnog gedaan in 2022. Het restant is nodig voor de onzekere toekomst de komende jaren. Daarbij verwachten we enkele uitdagingen waar dit geld voor nodig is. Hierbij valt te denken aan de gevolgen van de waardevermindering van geld, het snelgroeiende aantal inwoners, de woningbouwopgave, de duurzaamheidsopgave en de herverdeling van het gemeentefonds.

De jaarverslaggeving wordt op 21 juni 2022 in de commissie Bestuur en op 6 juli behandeld door de gemeenteraad. Inwoners zijn van harte welkom om deze bijeenkomsten digitaal bij te wonen via live-uitzending raads- en commissievergadering.