Energietoeslag

 • In 2023 is er voor huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van het bijstandsniveau) een energietoeslag van € 800,- 
 • Dit is een gift, u hoeft het niet terug te betalen. 
 • De toeslag is voor de hoge energierekening. Verhoog uw termijnbedrag of reserveer het bedrag hiervoor.
 • Is uw inkomen onder 120% van de bijstandsnorm, maar heeft u geen uitkering? Dan is een aanvraag nodig.
 • U kunt naar verwachting in de loop van de zomer 2023 een aanvraag indienen.
Succesvol:

Het is niet meer mogelijk om een toeslag aan te vragen voor 2022. De toeslag voor 2023 kunt u later dit jaar aanvragen.

Voor de energietoeslag 2023 is een wetswijziging nodig. De verwachting is dat deze wijziging per juni 2023 ingaat. Daarna kunt u een aanvraag indienen. De gemeente laat via de krant en website weten wanneer u een aanvraag kunt indienen.

Als u een aanvraag doet, vragen wij u bewijsstukken mee te sturen over uw inkomen. Zorg dat u deze informatie paraat heeft. Als u een partner heeft, moet u ook de gegevens aanleveren van zijn/haar inkomen.

Kijk wat u mee moet sturen, als een inkomen heeft.

 • Loon: 3 meest recente salarisspecificaties 
 • Inkomsten uit eigen onderneming: jaarrekening vorig jaar
 • Uitkering UWV: de meest recente uitkeringsspecificatie
 • AOW, bedrijfspensioen en/of lijfrente-uitkering: de laatste pensioenspecificatie
 • Partner-alimentatie: bankafschrift waaruit de meest recente ontvangst blijkt
 • Kinderalimentatie: bankafschrift waaruit de meest recente ontvangst blijkt
 • Overige inkomsten: de 3 meest recente inkomstenspecificaties of bankafschriften waaruit de ontvangst blijkt.

 • U woont in de gemeente Barneveld.
 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U hebt een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm (zie de tabel bij 'Hoe hoog uw inkomen mag zijn').
 • U heeft een energieaansluiting die op uw naam staat. Of u heeft een huurcontract inclusief gas en licht.

Wanneer u geen energietoeslag krijgt

 • U bent student, jonger dan 27 jaar. U volgt een studie die recht geeft op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten (WTOS),
 • U bent dak- of thuisloos en/of heeft alleen een briefadres;
 • U woont in een instelling, bijvoorbeeld een zorg-, revalidatie- of verpleeginstelling, of een instelling voor beschermd of begeleid wonen.

Als u een inkomen heeft  van 120% van de toepasselijke bijstandsnorm, kunt u € 800 krijgen. De bedragen voor de bijstandsnorm staan in onderstaande tabel.

De bedragen in de tabel zijn netto bedragen per maand, zonder vakantietoeslag, geldend per 1 januari 2023.

Maximaal inkomen

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand €1363,06 € 1516,97
Alleenstaande ouder € 1363,06 € 1516,97
Samenwonend/getrouwd € 1947,22 € 2060,21

Wat meetelt als inkomen

Als inkomen telt onder andere:

 • Loon dat u krijgt van een werkgever.
 • Uitkering van het UWV, de gemeente, de SVB of een andere organisatie.
 • Inkomen uit eigen bedrijf.
 • Inkomen uit verhuur van een (deel van de) woning of grond en gebouwen (vastgoed).
 • Inkomen uit kinderalimentatie en partneralimentatie.
 • Inkomsten uit een PGB, voor zover dit wordt ingezet ter vergoeding van de zorg die door de aanvrager zelf wordt verricht.
 • AOW-uitkering.
 • Pensioen dat via de werkgever is opgebouwd en uitkeringen uit een lijfrenteproduct: 
  Als u al AOW-gerechtigd bent, rekenen wij € 21,50 (voor alleenstaande) en € 43,00 (voor een echtpaar of daarmee gelijkgestelden) niet als inkomen. U vult op de aanvraag wel uw volledige inkomen in. Wij passen deze vrijlating toe om te bepalen of u voldoet aan de inkomenseis.
 • Heeft u een partner? Dan telt het inkomen van uw partner ook mee. Het inkomen van minderjarige kinderen die bij u wonen telt niet mee.

Vermogen telt niet mee

Vermogen telt niet mee als inkomen. U hoeft dus ook geen informatie over uw vermogen aan de gemeente door te geven (zoals bijvoorbeeld spaargeld, aandelen, waardevolle bezittingen, overwaarde in de woning en dergelijke).

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan ontvangt u automatisch het bedrag van € 800. U hoeft dit niet aan te vragen. U krijgt hierover een brief van de gemeente.

Uitbetaling na indienen aanvraag

Als u een aanvraag indient, behandelen wij deze zo snel mogelijk. Het is belangrijk dat uw aanvraag volledig is. Als dat niet het geval is, vragen wij u om extra gegevens. Dan duurt de behandeling langer. Zorg dus dat u alle gevraagde stukken meestuurt.

Heeft u een volledige aanvraag ingediend en heeft u recht op de energietoeslag? U krijgt dan altijd bericht van de gemeente over de uitbetaling.

Het is een gift

U hoeft de energietoeslag niet terug te betalen. Het bedrag is een gift.  Maar als blijkt dat u er geen recht op had, dan moet u het geld wel terug betalen. Bijvoorbeeld omdat de informatie die u heeft gegeven bij uw aanvraag niet klopt.

Niet voor de belastingaangifte

U hoeft de energietoeslag niet op te geven bij de belastingaangifte. U betaalt geen belasting over de energietoeslag. Ook heeft het geen invloed op uw zorgtoeslag of huurtoeslag. U hoeft de energietoeslag niet op te geven bij uw belastingaangifte.

Het Sociaal Juridisch Steunpunt kan helpen bij het aanvragen van energie-, huur- en zorgtoeslag. Of met u meekijken bij het aanpassen van uw termijnbedrag.

Het Sociaal Juridisch Steunpunt geeft persoonlijk advies over wetten en regels bij problemen. Bijvoorbeeld problemen op het gebied van schulden, wonen, werk en inkomen of met familie en relaties. Let op, het Sociaal Juridisch Steunpunt heeft geen energiecoaches.

Het Sociaal Juridisch Steunpunt heeft een spreekuur op dinsdag van 10.00 tot 13.00 uur uur in de bibliotheek in Barneveld. Het Steunpunt is telefonisch bereikbaar via 0342-422937.

Heeft u uw inkomensgegevens al aangeleverd voor de kwijtschelding gemeentebelastingen? Dan hoeft u deze niet nogmaals bij ons aan te leveren. In het aanvraagformulier kunt u ons toestemming geven die gegevens op te vragen bij gemeentebelastingen.

U betaalt iedere maand een termijnbedrag voor uw energierekening. U kunt uw termijnbedrag verhogen. Zo voorkomt u dat u aan het einde van het contractjaar een groot bedrag in één keer moet bijbetalen. Ook kunt u de toeslag apart houden voor de eindafrekening van energie.

 • De gemeente gebruikt de gegevens die u hier invult alleen voor de aanvraag van de energietoeslag.
 • De gegevens worden niet met andere organisaties gedeeld.
 • De gemeente verwijdert de gegevens binnen 1 jaar.

Bespaar op energiekosten

Een persoonlijk advies voor uw energiecontract

Gezondverzekerd Goedkope Energie

Energiebox

Bespaar op uw energierekening met de gratis Energiebox:

 • een doos met energiebesparende producten,
 • een adviesgesprek met een energiecoach,
 • een adviesrapport. 
Energiebox Barneveld