Energietoeslag

 • Voor huishoudens met een laag inkomen is er een eenmalige energietoeslag van € 800.
 • Deze toeslag is voor de hoge energierekening.
 • Verhoog uw termijnbedrag of reserveer het bedrag hiervoor.
 • De toeslag is een gift, u hoeft het niet terug te betalen. 
 • Als u een bijstandsuitkering heeft, ontvangt u de toeslag automatisch. 
 • Heeft u een laag inkomen, maar heeft u geen uitkering? Dien dan een aanvraag in.
 • U kunt een aanvraag indienen via het aanvraagformulier hieronder.
 • Heeft u uw inkomensgegevens al aangeleverd voor de kwijtschelding gemeentebelastingen? Dan hoeft u deze niet nogmaals bij ons aan te leveren. In het aanvraagformulier kunt u ons toestemming geven die gegevens op te vragen bij gemeentebelastingen.
 • Komt u niet in aanmerking voor de energietoeslag? U kunt een aanvraag indienen en op het aanvraagformulier aangeven dat u vanwege bijzondere omstandigheden in aanmerking wilt komen. U motiveert waarom en levert bewijsstukken aan.
Download het aanvraagformulier (pdf, 42 KB)

Per e-mail naar:

energietoeslag@barneveld.nl (documenten graag als PDF, JPEG, JPG, Word of Excel bestand bijvoegen)

Per post naar:

Gemeente Barneveld
T.a.v. Sociaal domein
Postbus 63
3770 AB Barneveld

Persoonlijk inleveren:

In de brievenbus van het gemeentehuis van de gemeente Barneveld, Raadhuisplein 2 te Barneveld of afgeven bij de receptie.

 • U woont in de gemeente Barneveld.
 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U hebt een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm (zie de tabel bij 'Hoe hoog uw inkomen mag zijn').
 • U heeft een energieaansluiting die op uw naam staat. Of u heeft een huurcontract inclusief gas en licht.

Wanneer u geen energietoeslag kunt krijgen

 • U bent student, jonger dan 27 jaar. U volgt een studie die recht geeft op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten (WTOS),
 • of u bent dak- of thuisloos en/of hebt alleen een briefadres,
 • of u woont in een instelling, bijvoorbeeld een zorg-, revalidatie- of verpleeginstelling, of een instelling voor beschermd of begeleid wonen.

Als u per maand een lager inkomen heeft dan in de tabel staat, kunt u de energietoeslag krijgen.

Maximaal inkomen voor energietoeslag

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1244,54 € 1382,89
Alleenstaande ouder € 1244,54 € 1382,89
Samenwonend/getrouwd € 1777,92 € 1872,49
Netto bedragen per maand, exclusief vakantietoeslag (2022).

Wat meetelt als inkomen

Als inkomen telt onder andere:

 • Loon dat u krijgt van een werkgever.
 • Uitkering van het UWV, de gemeente, de SVB of een andere organisatie.
 • Inkomen uit eigen bedrijf.
 • Inkomen uit verhuur van een (deel van de) woning of grond en gebouwen (vastgoed).
 • Inkomen uit kinderalimentatie en partneralimentatie.
 • Inkomsten uit een PGB, voor zover dit wordt ingezet ter vergoeding van de zorg die door de aanvrager zelf wordt verricht.
 • AOW-uitkering.
 • Pensioen dat via de werkgever is opgebouwd en uitkeringen uit een lijfrenteproduct: 
  Als u al AOW-gerechtigd bent, rekenen wij € 21,50 (voor alleenstaande) en € 43,00 (voor een echtpaar of daarmee gelijkgestelden) niet als inkomen. U vult op de aanvraag wel uw volledige inkomen in. Wij passen deze vrijlating toe om te bepalen of u voldoet aan de inkomenseis.
 • Heeft u een partner? Dan telt het inkomen van uw partner ook mee. Het inkomen van minderjarige kinderen die bij u wonen telt niet mee.

Vermogen telt niet mee

Vermogen telt niet mee als inkomen. U hoeft dus ook geen informatie over uw vermogen aan de gemeente door te geven (zoals bijvoorbeeld spaargeld, aandelen, waardevolle bezittingen, overwaarde in de woning en dergelijke).

Als u een uitkering of mimimaregeling heeft

U ontvangt uiterlijk 11 april 2022 de toeslag wanneer het volgende geldt:

 • U heeft een uitkering vanuit de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz,
 • of u zit in een schuldhulpverleningstraject,
 • of u maakt sinds 1 januari 2022 gebruik van een minimaregeling.

De brief hierover ontvangt u later. Dit is de 'beschikking'.

Als u kwijtschelding van gemeentebelasting heeft

 • Heeft u voor 1 april 2022 kwijtschelding van gemeentebelastingen 2022 gekregen? Dan ontvangt u de energietoeslag automatisch. Dit gebeurt zo snel mogelijk. U hoeft hier niets voor te doen.
 • Heeft u voor 1 april 2022 een aanvraag voor kwijtschelding ingediend, maar heeft u nog geen besluit ontvangen? Dan raden wij u aan een aanvraag voor de energietoeslag in te dienen. Bij de aanvraag kunnen wij uw inkomensgegevens van gemeentebelastingen gebruiken. Dan hoeft u dit niet nog een keer aan te leveren.

Als u aanvullende algemene bijstand heeft (SVB)

Ontvangt u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) naast uw AOW ook aanvullende algemene bijstand? Wij ontvangen in de loop van april deze gegevens van de SVB. Zodra wij die gegevens hebben ontvangen, betalen wij de energietoeslag uit.

Energietoeslag is gift

U hoeft de energietoeslag niet terug te betalen. Heeft u recht op de energietoeslag? Dan is de vergoeding een gift. U hoeft deze niet terug te betalen. U moet de energietoeslag wel terug betalen als blijkt dat u er geen recht op had. Bijvoorbeeld omdat de informatie die u heeft gegeven bij uw aanvraag niet klopt.

Niet voor de belastingaangifte

U hoeft de energietoeslag niet op te geven bij de belastingaangifte. U betaalt geen belasting over de energietoeslag. Ook heeft deze geen invloed op uw zorgtoeslag of huurtoeslag. U hoeft de energietoeslag niet op te geven bij uw belastingaangifte over het jaar 2022.

Het Sociaal Juridisch Steunpunt geeft persoonlijk advies over wetten en regels bij problemen. Bijvoorbeeld problemen op het gebied van schulden, wonen, werk en inkomen of met familie en relaties. Het Sociaal Juridisch Steunpunt kan helpen bij het aanvragen van huur- en zorgtoeslag. Of met u meekijken bij het aanpassen van uw termijnbedrag. Let op, het Sociaal Juridisch Steunpunt heeft geen energiecoaches.

Het Sociaal Juridisch Steunpunt heeft een spreekuur op dinsdag van 09.15 tot 13.00 uur in de bibliotheek in Barneveld. Het Steunpunt is telefonisch bereikbaar via 0342-422937.

U betaalt iedere maand een termijnbedrag voor uw energierekening. U kunt uw termijnbedrag verhogen. Zo voorkomt u dat u aan het einde van het contractjaar een groot bedrag in één keer moet bijbetalen. Ook kunt u de toeslag apart houden voor het moment dat u de eindafrekening moet betalen. Zo voorkomt u betalingsproblemen.

 • De gemeente gebruikt de gegevens die u hier invult alleen om u te informeren als er meer bekend is over de aanvraag van de energietoeslag.
 • De gegevens worden niet met andere organisaties gedeeld.
 • De gemeente verwijdert de gegevens binnen 1 jaar.