Uitgebreid onderzoek naar toegepast zand van start

Gemeente wil maximale zekerheid voor inwoners

Royal HaskoningDHV start in de loop van volgende week met het veldonderzoek naar het toegepaste zand op verschillende locaties in Barneveld en Voorthuizen. Het onderzoek is uitgebreider van opzet en is, ook letterlijk, diepgravender dan de norm voorschrijft. De gemeente Barneveld doet dit om maximale zekerheid te krijgen voor bewoners van de locaties waar het zand is toegepast.

Alle locaties in beeld

De eerste fase van het onderzoek werd medio december afgerond: het in kaart brengen van alle locaties waar het bewuste zand is toegepast. De gemeente Barneveld heeft nu alle locaties in beeld. Dat betekent ook dat alle andere locaties in de nieuwbouwwijken niet met dit zand te maken hebben gekregen. De grondbemonstering richt zich alleen op de locaties waar het bewuste zand ook echt is toegepast.

Uitgebreid onderzoek

Voor het onderzoek worden in totaal 132 locaties bemonsterd. Royal HaskoningDHV start met de bemonstering in de openbare gebieden. Bewoners worden hierover begin volgende week per brief geïnformeerd. Per locatie wordt tot onder de bewuste zandlaag bemonsterd. Ook worden meer monsters genomen dan de norm van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) voorschrijft. “We doen dit om maximale zekerheid voor onze bewoners te krijgen”, zeggen de wethouders Aart de Kruijf en Hans van Daalen. “We hebben deze onderzoeksstrategie met de klankbordgroep van bewoners én met het tweede onderzoeksbureau (Arcadis) besproken.”

Er worden 85 boringen tot 0,50 meter beneden maaiveld, 20 tot 1 meter beneden maaiveld, 21 tot 1,5 meter beneden maaiveld en 6 boringen tot 2 meter beneden maaiveld uitgevoerd.

Bij de uitvoering van het onderzoek wordt onderscheid gemaakt in:

  • de eventuele aanwezigheid van enkele vluchtige stoffen in de bodemlucht (dit wordt gecontroleerd met een zogenoemde PID-meter),
  • de beoordeling van het opgeboorde zand (dit wordt beschreven en bemonsterd in potjes voor laboratoriumonderzoek op niet-vluchtige componenten),
  • het werken met steekbussen. Dit is voor de analyse van het zand op vluchtige componenten zodat de zandmonsters intact blijven en niet worden blootgesteld aan de lucht ten behoeve van het laboratoriumonderzoek.

Maatwerk voor Barnevelds onderzoek

Speciaal voor dit onderzoek worden, in verband met de dikte van de laag waarin het bewuste zand is toegepast, naast de gebruikelijke steekbussen (met een lengte van 20 centimeter (standaard) ook verkorte steekbussen (met een lengte van 10 centimeter) gemaakt en gebruikt. Het veldwerk start volgende week omdat deze steekbussen dán zijn geleverd.

Onderzoek grondwater

Ook worden twee peilbuizen geplaatst en bemonsterd voor de verificatie van de kwaliteit van het grondwater. Hoewel er geen aanleiding is dat de stoffen ook in het grondwater terecht zijn gekomen, doet de gemeente dit als extra zorgvuldigheid. Ook is in Eilanden-Oost monstername en analyse van het zand in een zestal kruipruimten voorzien.

In totaal worden 100 grondmonsters geselecteerd en geanalyseerd op verdachte stoffen. Afhankelijk van de waarnemingen tijdens het veldwerk en de resultaten van het laboratoriumonderzoek kan dit worden uitgebreid.

Uitslag

De gemeente Barneveld verwacht dat de eerste resultaten van het onderzoek uiterlijk medio februari 2019 bekend zijn en dan met de klankbordgroep worden besproken. Vervolgens worden ook wijkbewoners over de uitkomsten geïnformeerd.

Naar overzicht