Notitie windenergie Barneveld ter inzage

Reageren kan tot en met 22 november

Waar zouden windmolens kunnen komen in Barneveld? Om die vraag te kunnen beantwoorden, moeten eerst voorbereidende stappen gezet worden. Tijdens de eerste stap is recent de notitie Reikwijdte en detailniveau Windenergie geschreven. Deze ligt nu ter inzage bij de gemeente. Iedereen kan erop reageren. De notitie beschrijft de onderzoeksopzet van een uit te voeren MER-onderzoek. Met de uitkomsten van dat onderzoek kan de gemeente de structuurvisie Windenergie ontwikkelen. Hierin zullen de meest kansrijke locaties voor windmolens staan. 

In de onderzoeksopzet staan de mogelijke gevolgen van windenergie voor mens en natuur centraal. Dit was een centraal thema dat terug kwam tijdens de verschillende bewonersbijeenkomsten over windenergie in Barneveld. 

Uitleg over proces

Het rapport Reikwijdte en detailniveau Windenergie staat op www.barneveld.nl/windenergie. Hier vindt u ook meer uitleg over de processtappen en de verschillende overleg- en inspraakmomenten. U kunt tot 22 november reageren op het rapport. 

Antwoorden op vragen op informatiebijeenkomsten

“Om te bepalen wat we precies willen onderzoeken in Barneveld, hebben inwoners actief meegedacht tijdens 3 bijeenkomsten," zegt wethouder Didi Dorrestijn-Taal. Behalve dat inwoners actief hebben meegedacht en suggesties hebben aangedragen, zijn er ook veel vragen gesteld. Deze zijn beantwoord en opgenomen in een naslagdocument. (322 KB) Later in het proces moet duidelijk worden wat kansrijke locaties zijn voor de opwekking van windenergie. Per gebied worden dan betrokkenen uitgenodigd om hierover verder mee te denken.

Naar overzicht