Coalitieakkoord 2018-2022

SGP, ChristenUnie, Pro’98 en CDA presenteren plannen

SGP, ChristenUnie, Pro’98 en CDA hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord dat de kernbegrippen ‘dynamisch’, ‘duurzaam’ en ‘verbonden’ draagt. Het akkoord beschrijft wat de partijen belangrijk vinden en waar zij zich, samen met gemeenteraad en samenleving, voor willen inzetten.

De drie belangrijkste pijlers zijn:

1. Verbonden

De partijen vinden het belangrijk "dat iedereen kan en mag meedoen aan onze samenleving, zich ontplooit, naar vermogen meedoet en waar problemen vroegtijdig worden onderkend en ondervangen. Een samenleving waarin we samen leven, naar elkaar luisteren en er voor elkaar zijn, ook al verschillen we van elkaar." De partijen besteden bijzondere aandacht aan ouderen (Waardig Ouder Worden) en hebben oog voor de gewaardeerde inzet van culturele, sport- en andere verenigingen.

2. Duurzaam

De partijen nemen hun verantwoordelijkheid op het gebied van energie en duurzaamheid. De komende jaren vindt, om de duurzaamheidsambities te halen, een inhaalslag plaats. SGP, ChristenUnie, Pro’98 en CDA kiezen nu voor een gevarieerde energiemix van, onder andere, zonne-energie, energie uit mestvergisters en windenergie én eventuele nieuwe mogelijkheden. Draagvlak én medebetrokkenheid/-eigenaarschap zijn daarbij belangrijke voorwaarden.

3. Dynamisch

De gemeente Barneveld blijft een dynamische gemeente met voldoende gevarieerde woningbouw, de uitbreiding van bedrijvenlocaties en een optimale bereikbaarheid – met de auto, met de fiets en met het openbaar vervoer.

De partijen werken daarbij samen met inwoners, inwonersgroepen, organisaties en ondernemers; er wordt extra geïnvesteerd in burgerparticipatie, communicatie én de mogelijkheid om zaken en taken van de gemeente over te nemen (het zogenoemde ‘right to challenge’).

Meer informatie

In het coalitieakkoord zijn per programma de plannen vastgelegd, die nog verder uitgewerkt moeten worden. Ook is bij het coalitieakkoord de portefeuilleverdeling van het nieuwe college van B&W vastgelegd.

Lees het coalitieakkoord 2018 - 2022

Naar overzicht