Planning

Deze planning gaat uit van de ingangsdatum van de omgevingswet op 1 juli 2023.

Omgevingsvisie

We werken als gemeente aan de omgevingsvisie. Dit is de planning:

 • Dec 2022 - Feb 2023
  • Start 2e participatieronde met inwoners, wijkplatforms/plaatselijk belangen, ondernemers en maatschappelijke partners
 • Dec 2022 - Apr 2023
  • Uitvoeren diverse onderzoeken
 • Voor de zomer 2023
  • Besluitvorming van de gemeenteraad op hoofdlijnen over de scenario’s en thema’s
 • 3e en 4e kwartaal 2023
  • Uitwerking besluitvorming op hoofdlijnen naar ontwerp Omgevingsvisie
 • 1e kwartaal 2024
  • Terinzagelegging ontwerp Omgevingsvisie
 • 2e kwartaal 2024
  • Vaststelling Omgevingsvisie door de gemeenteraad

De planning geeft een richting, maar kan veranderen.

Omgevingsplan

 • Eerste kwartaal 2023: opstellen basis omgevingsplan en inrichten software.
 • Tweede kwartaal 2023: testen en oefenen met basis omgevingsplan. Doel: het kunnen wijzigen van het tijdelijk omgevingsplan.
 • Derde kwartaal 2023: starten met het opstellen van het plan van aanpak voor het actuele omgevingsplan.
 • Vierde kwartaal 2023: plan van aanpak gereed. Start met opstellen nieuw omgevingsplan.
 • 2029: nieuw omgevingsplan gereed en vastgesteld.

Omgevingsvergunning

 • Derde kwartaal 2022: start hernieuwde inrichting vooroverleg initiatieven en aanvragen (introductie intake- en omgevingstafel).
 • Eerste kwartaal 2023: werkproces buitenplanse omgevingsvergunning gereed.
 • Tweede kwartaal 2023: testen en oefenen met werkproces buitenplanse omgevingsvergunning.
 • Eerste kwartaal 2023: samenwerkingsafspraken met regionale ketenpartners gereed.
 • Tweede kwartaal 2023: oefenen met samenwerkingsafspraken.

Participatie

 • Eerste kwartaal 2023: Invoering participatiebeleid. Inspiratiegids en handleiding ‘Inwonersparticipatie bij ruimtelijke initiatieven’ gereed.
 • Tweede kwartaal 2023: Raadsbesluit participatieverordening.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

 • Eerste kwartaal: oplossen inrichtings- en verbeterpunten software en koppelingen, verder inrichten Omgevingsloket.
 • Tweede kwartaal: oefenen met Omgevingsloket.
 • 1 juli 2023: Omgevingsloket operationeel.