1 wet, 1 loket, 1 procedure

De Omgevingswet regelt het beheer en de ontwikkeling van onze fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving is wat je ziet, voelt en ruikt. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, sloten, rivieren, bossen. De huidige wetgeving is door alle losse wetten erg ingewikkeld. Daardoor kan het lang duren voordat een project start.

Uitleg nieuwe omgevingswet

Doel omgevingswet

Met de nieuwe Omgevingswet voegt de overheid alle regels samen. Het doel is dat mensen de regels beter begrijpen en om ze voor iedereen beter bereikbaar te maken. Het resultaat is meer succesvolle uitvoering van ideeën en plannen van inwoners, ondernemers en organisaties. En uiteindelijk een betere leefomgeving voor ons allemaal. De gemeente heeft ook meer ruimte om eigen keuzes te maken. En er is meer ruimte voor ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers en andere partijen in onze gemeente.

Vanaf 1 juli 2023 geldt dus: 1 wet, 1 loket, 1 procedure. Die procedure gaat bovendien van 26 naar 8 weken. Dit proces verloopt straks volledig digitaal. De aparte websites waar nu vergunningen worden aangevraagd vervallen.

De afgelopen jaren is er in Barneveld gewerkt aan de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet. Alles wat gedaan is en de ideeën hoe we willen omgaan met de Omgevingswet in Barneveld zijn samengevat in een koersdocument

De afgelopen jaren heeft de gemeente Barneveld gewerkt aan de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet. De resultaten van die voorbereiding zijn begin 2021 samengevat in een koersdocument.

Bij de vergaderstukken van de gemeenteraadsvergadering van 18 maart vindt u het koersdocument bij punt 4.02.

Het koersdocument in de eerste plaats bedoeld voor de gemeenteraad, het college en de gemeentelijke organisatie. Alles wat al gedaan is als voorbereiding voor de Omgevingswet en de ideeën hoe de gemeente wil omgaan met deze wet staan in dit koersdocument. Het koersdocument gaat vooral over de manier van werken bij de gemeente. Dit is op een hoog abstractieniveau beschreven.

Richting voor keuzes

In het document staan  richtinggevende uitspraken, die aangeven wat de gemeente wil. Het zijn vertrekpunten. Er is gezocht naar wat bij Barneveld past. De keuzes worden later gemaakt, als de  gemeente de instrumenten van de wet gaat inrichten. De keuzes die gemeente maakt zullen variëren, afhankelijk van het thema, het gebied of de locatie. Bij het maken van die keuzes geeft dit document richting.