1 wet, 1 loket, 1 procedure

De Omgevingswet regelt het beheer en de ontwikkeling van onze fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving is wat je ziet, voelt en ruikt. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, sloten, rivieren, bossen. De huidige wetgeving is door alle losse wetten erg ingewikkeld. Daardoor kan het lang duren voordat een project start.

Animatie Omgevingswet

In 2023 komen alle regels over onze leefomgeving samen in één wet: de Omgevingswet. Daarbij draait het niet alleen meer om de vraag of een initiatief past in de ruimte. Ook onderwerpen als gezondheid en leefbaarheid worden steeds belangrijker in de afwegingen die we maken. De animatie Omgevingswet legt kort en bondig uit waar deze wet over gaat.

Uitleg nieuwe omgevingswet in animatie

            Omgevingswet gemeente Barneveld uitgelegd in een video.
          

Omgevingswet gemeente Barneveld

Nederland behoort tot de dichtstbevolkte landen ter wereld.

We hebben een lange traditie in het regelen van wat je waar mag bouwen en ondernemen.

Huizen, bedrijven, wegen, scholen, sloten, spoorlijnen, hoogspanningskabels, voor alles werd een passend plekje gezocht.

Maar het gaat er niet alleen om of het past in de ruimte.

Zaken als gezondheid en leefbaarheid worden steeds belangrijker in de afwegingen die we maken.

Langs een drukke weg wonen is bijvoorbeeld ongezond door alle geluidsoverlast en fijnstof.

Daarom gaan we het anders aanpakken.

Die hele bibliotheek aan landelijke wetten en regels maakt plaats voor één wet: de Omgevingswet.

En die wet heeft een gezonde en veilige leefomgeving als uitgangspunt.

Het gaat om gezondheid, veiligheid en of voorzieningen ook toegankelijk zijn voor mensen die bijvoorbeeld minder goed ter been zijn. Om hoe plannen en ideeën tot stand komen. Wat vindt de buurt ervan? Is die erbij betrokken?  Hoe duurzaam zijn de plannen? Wat is het effect op het woongenot? Wat is de cultuurhistorische betekenis? Al die aspecten en meer, willen we in samenhang bekijken.

In 2023 treedt de Omgevingswet in werking.

Alle gemeenten zijn druk met de voorbereiding, ook Barneveld

Wij willen samen met inwoners en partners tot een goede omgevingsvisie komen. Dat is een toekomstvisie voor onze hele gemeente. Ook werken we aan het omgevingsplan. Dit is het plan waarin we regels vastleggen. Het vervangt, onder meer, het bestemmingsplan.

We kijken naar alle trends en thema’s, en wegen af wat iedereen belangrijk vindt.

Hoe zorgen we voor fraaie en betaalbare woningen? Waar kunnen we die het beste bouwen?

Kunnen we ondernemers ruimte geven om te groeien? En waar moeten we dan op letten?

Ook vragen over de verbindingen tussen het buitengebied, de dorpen, de grotere plaatsen en de gemeente Barneveld horen daarbij.

Of vragen over de ruimte voor natuur en recreatie.

We zoeken antwoorden op al die vragen en zijn daarover met organisaties, ondernemers en inwoners in gesprek

Zo werken we samen aan een veilige en gezonde leefomgeving, waar het goed toeven is.

Dat doen we vanuit de gemeente. Samen met u. Met de inwoners. Met de ondernemers. Met de instellingen. Met wie zich betrokken voelt bij Barneveld

Samen geven we vorm aan het Barneveld van de toekomst!

Doel omgevingswet

Met de nieuwe Omgevingswet voegt de overheid alle regels samen. Het doel is dat mensen de regels beter begrijpen en om ze voor iedereen beter bereikbaar te maken. Het resultaat is meer succesvolle uitvoering van ideeën en plannen van inwoners, ondernemers en organisaties. En uiteindelijk een betere leefomgeving voor ons allemaal. De gemeente heeft ook meer ruimte om eigen keuzes te maken. En er is meer ruimte voor ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers en andere partijen in onze gemeente.

Vanaf 1 juli 2023 geldt dus: 1 wet, 1 loket, 1 procedure. Die procedure gaat bovendien van 26 naar 8 weken. Dit proces verloopt straks volledig digitaal. De aparte websites waar nu vergunningen worden aangevraagd vervallen.

De afgelopen jaren is er in Barneveld gewerkt aan de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet. Alles wat gedaan is en de ideeën hoe we willen omgaan met de Omgevingswet in Barneveld zijn samengevat in een koersdocument

De afgelopen jaren heeft de gemeente Barneveld gewerkt aan de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet. De resultaten van die voorbereiding zijn begin 2021 samengevat in een koersdocument.

Bij de vergaderstukken van de gemeenteraadsvergadering van 18 maart vindt u het koersdocument bij punt 4.02.

Het koersdocument in de eerste plaats bedoeld voor de gemeenteraad, het college en de gemeentelijke organisatie. Alles wat al gedaan is als voorbereiding voor de Omgevingswet en de ideeën hoe de gemeente wil omgaan met deze wet staan in dit koersdocument. Het koersdocument gaat vooral over de manier van werken bij de gemeente. Dit is op een hoog abstractieniveau beschreven.

Richting voor keuzes

In het document staan  richtinggevende uitspraken, die aangeven wat de gemeente wil. Het zijn vertrekpunten. Er is gezocht naar wat bij Barneveld past. De keuzes worden later gemaakt, als de  gemeente de instrumenten van de wet gaat inrichten. De keuzes die gemeente maakt zullen variëren, afhankelijk van het thema, het gebied of de locatie. Bij het maken van die keuzes geeft dit document richting.