Toelichting bij opstellen veiligheidsplan

 • Extra uitleg bij verschillende punten van het veiligheidsplan.

3.1 EHBO:

Denk daarbij aan de volgende punten:

 • Wat als er geneeskundige hulpverlening nodig is? (Indien een of meerdere ambulances nodig zijn wordt via 112 contact opgenomen met de Meldkamer Ambulancezorg).
 • Wie gaat de EHBO hulpverlening uitvoeren
 • Hoe verloopt de aansturing van de EHBO organisatie
 • Het aantal EHBO-posten dat wordt ingericht op het evenemententerrein.
 • Het aantal en het deskundigheidsniveau van gediplomeerde EHBO-ers wordt in overleg met de GHOR vastgesteld. De GHOR richtlijn is 1 EHBO-er op 1000 bezoekers met een minimum van 2 EHBO’ers.
 • Hoe verloopt communicatie tussen EHBO, beveiliging en organisatie

Stelt u uzelf ook de volgende vragen:

 • Worden alle materialen verzorgd door de EHBO en is er voldoende ruimte in de EHBO-post? en zo ja welke materialen zijn dat?
 • Is er sprake van mogelijk druggebruik? Zo ja, dan dienen er tevens EHBD-ers (Eerste Hulp bij Druggebruik) te worden ingezet.
 • Wordt er een zogenoemde chill-out ruimte ingericht?

3.2 Brandveiligheid:

Denk daarbij aan de volgende punten:

 • Wat als de brandweer nodig is? (In geval van nood zal via het alarmnummer 112 contact met de brandweer worden opgenomen).
 • Wie is verantwoordelijk voor de brandveiligheid binnen de organisatie.
 • Wie zijn er uitvoeringsverantwoordelijk (brandwachten) bij incidenten met brand
 • Hoe is de aansturing van deze verantwoordelijken (brandwachten) georganiseerd
 • Op elk podium dienen voldoende brandblussers aanwezig te zijn.
 • Hoe verloopt communicatie tussen brandwachten, beveiliging en organisatie
 • De toepasselijke voorschriften op het gebied van brandveiligheid worden in de vergunning opgenomen en dienen te worden opgevolgd.
 • Mocht er een technisch productiebedrijf in de hand zijn genomen, dan neemt deze alle benodigde veiligheidsvoorschriften in acht.

Stelt u uzelf ook de volgende vragen:

 Zijn alle gebruikte materialen op en rond het podium brandvertragend?

 • Zijn alle vluchtwegen en toegangswegen vrijgehouden? En blijft dat ook het geval tijdens het evenement?
 • Zijn alle brandkranen en putten vrijgehouden? En blijft dat ook het geval tijdens het evenement?
 • Is er controle en toezicht op het vrijhouden van vluchtwegen (in tent/bouwwerk, maar ook op terreinen)?

3.3 Beveiliging:

Denk daarbij aan de volgende punten:

 • Hoe is het toezicht op het evenemententerrein vormgegeven? (Dit dient verzorgd te worden door een gecertificeerd beveiligingsbedrijf. Dit bedrijf dient in bezit te zijn van een vergunning verleend door het Ministerie van Justitie, op grond van Wet Particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus);
 • Het aantal en het deskundigheidsniveau van de beveiligers is afhankelijk van de verrichten werkzaamheden;
 • De organisatie en het beveiligingsbedrijf moeten voldoen aan de volgende doelstelling: "Het realiseren van een veilig en ongestoord verblijf van de bezoekers en de medewerkers aan dit evenement en het door aanvullende maatregelen, indien mogelijk, bewaken van te zware inbreuken op de belangen van bewoners, bedrijven rond het evenemententerrein."
 • Wat als de politie nodig is? (In geval van nood zal via het alarmnummer 112 contact met de politie worden opgenomen);
 • Welke werkzaamheden worden door de beveiliging uitgevoerd, op welke tijden en met hoeveel mensen;
 • Beveiligingsbedrijf staat onderling met elkaar in contact via een eigen communicatiesysteem;
 • Hoe verloopt communicatie tussen beveiliging en organisatie;
 • De particuliere beveiliging voert aanwijzingen van de politie direct uit.

Stelt u uzelf ook de volgende vragen:

 • Wie treedt er op bij een verstoring van de openbare orde;
 • Zijn de beveiligingsmedewerkers in het bezit van tenminste een BHV-diploma?
 • Gaan beveiligingsmedewerkers bij de uitvoering van de werkzaamheden gekleed conform wettelijk vastgestelde kledingvoorschriften?
 • Heeft het beveiligingsbedrijf heeft een centrale post van waaruit men kan communiceren met de politie c.q. de hulpverleningsdiensten en de vaste EHBO post? Zo ja, dan benoemt u hier ook het communicatieschema.

3.5 Crowd management:

Denk daarbij aan de volgende punten:

De beveiligers worden ingezet om tussen het publiek te surveilleren en toezicht te houden op het evenemententerrein. Zij registreren eventuele verstoringen van de openbare orde en melden dit aan de centrale post, van waaruit zal worden gehandeld (in samenwerking met de politie).

 • Alle toegangswegen worden vrijgehouden van obstakels.
 • Activiteiten direct aan de publieksroute remmen de publieksstroom.
 • Plaats objecten strategisch, zorg ervoor dat ze zo staan, dat er ook lege ruimten worden gecreëerd.

Stelt u uzelf ook de volgende vragen:

 • Waar komen de publieksstromen vandaan en hoe zijn de publieksstromen bij de uitstroom?
 • Hoe heb ik zicht op ontwikkelingen in het publiek of de publieksstromen?
 • Wordt er een cameraplan opgesteld t.b.v. Crowd-control en/of opsporing?
 • Heeft u rekening gehouden met het programma? 
 • Waar worden welke (publiek)trekkers (bijv. horeca, food, podia, toiletten) gesitueerd zodat de publieksstromen niet worden verstoord. (dit moet ook duidelijk worden in de plattegrond)?
 • Is er bij het gebruik van niet verharde terreinen bij het parkeren rekening gehouden met een slecht weer scenario (rijplaten);

3.6 Hekken en barrières:

Tijdens het evenement kan gebruik worden gemaakt van verschillende soorten hekken voor verschillende doelen. In overleg met de vergunningverlener wordt bepaald of er wel of geen hekkenplan moet worden gemaakt. Als de vergunningverlener vraagt om een hekkenplan, dan moet dit worden opgenomen in bijlage 4 van het veiligheidsplan.

3.8 Mobiliteitsplan:

Denk daarbij aan de volgende punten:

Het aantal personen dat met een bepaald vervoermiddel wordt verwacht. Hierop kunt u vervolgens ook uw parkeergelegenheid en –faciliteit baseren.

 • Verkeersmaatregelen (o.a. afsluitingen, afzettingen, verkeersborden).
 • Alle bewegwijzering van alle verkeersstromen en vormen van vervoer. Ook verwijzingen naar gewijzigde situaties.
 • Vervoersmogelijkheden zoals voetgangers, (brom)fietsers, automobilisten.

Indien u verkeersregelaars inzet, dan dienen zij van de politie een instructie te hebben gehad (conform bedoeld in de Regeling Verkeersregelaars). Deze dienen na instructie van de politie door de burgemeester te worden aangewezen. Wij verzoeken u hiervoor zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de lokale politie. De aanwijzingen van de politie, die door ons vooraf wordt geïnformeerd, dienen stipt en terstond te worden opgevolgd. U dient zelf zorg te dragen voor de verzekering van de verkeersregelaars.

Stelt u uzelf ook de volgende vragen:

 • Is er voldoende parkeergelegenheid (gelet op de verschillende vervoersmogelijkheden) voor eigen vrijwilligers/personeel? Zo niet, hoe lost u dat op?
 • Is er voldoende parkeergelegenheid (gelet op de verschillende vervoersmogelijkheden) voor bezoekers? Zo niet, hoe lost u dat op?
 • Welke verkeersmaatregelen zijn er nodig om het evenement veilig te laten verlopen?

3.9 Horeca:

Denk daarbij aan de volgende punten:

 • Worden de horeca-activiteiten uitgevoerd onder verantwoording van de controle van de organisatie.
 • De horeca voldoet aan de richtlijnen van GHOR/GGD, die van de Warenwet én van de Drank- en Horecawet (eventueel overleg met de GHOR is mogelijk).
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van glaswerk. Dranken worden uitgeschonken in kunststofbekers en er wordt gebruik gemaakt van (plastic) petflessen, die gemakkelijk vertrapt kunnen worden.

Stelt u uzelf ook de volgende vragen:

 • Zijn er vanaf de horecawagens lopen geen obstakel/struikelgevaren (kabels over de weg)?
 • Zijn de hoge horecawagens, kramen of dergelijke snel af te sluiten?

3.9.1 Verkooptijden:

Denk daarbij aan de volgende punten:

 • Voor wat betreft de verkooptijden houdt de organisatie de controle over de bars en foodgelegenheden (De organisatie is ook eindverantwoordelijk voor de bars en foodgelegenheden).
 • Bij incidenten kan de politie (op last van de burgemeester) gelasten de openings- en sluitingstijden aan te passen of verkoop (tijdelijk) te staken.

4 Incident scenario’s:

Mogelijk andere ongevalscenario’s zijn:

 • Openbare orde
  • Vermogensdelicten, Bedreiging / geweldpleging, Overvallen
  • Bommelding / aantreffen verdacht object, Vandalisme / vernieling
  • Rellen / plunderingen / Verdrukking
 • Gezondheid
  • Voedselvergiftiging, Alcoholvergiftiging, Overdosis
  • Bacteriële besmetting, Uitdroging, Uitputting, Onderkoeling, Shock
 • Fysische calamiteiten
  • Brand, Explosie, Blikseminslag
 • Ongevallen
  • Instorting van constructies, Mechanische ongevallen, Persoonlijke ongevallen, Verkeers- / transportongevallen

Voorbeelden van mogelijke maatregelen zijn:

 • DJ/presentator/geluidsinstallatie inzetten voor informatieve boodschappen. Mensen worden tot kalmte gemaand en er wordt verzocht ruimte te maken, stoppen met duwen/dringen.
 • Schermen op het terrein inzetten om informatieve boodschappen te tonen
 • Muziek, videobeelden stopzetten.
 • Feestverlichting uit/noodverlichting aan.
 • Evenement (tijdelijk) afbreken, in overleg met politie en gemeente!
 • Evenemententerrein (tijdelijk/gedeeltelijk) afsluiten.
 • Extra security achter de hand houden.
 • Extra materiaal achter de hand houden (bijv. poncho’s en drinkwater).
 • Communicatieafspraken (voor bijvoorbeeld bezoekers die nog moeten komen).
 • Inrichting van gewondenopvang.
 • Ontruiming evenemententerrein.
 • Coördinerende bepalingen
 • Samenwerking en verantwoordelijkheden veiligheidsorganisatie.
 • In geval van een calamiteit zijn de overheidsdiensten altijd leidend. Nauwe samenwerking is essentieel. De gemeente zal het aanspreekpunt zijn.

4.2 Scenario: (massale) vechtpartij:

Denk daarbij aan de volgende punten:

 • De organisatie van een evenement is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid binnen een evenemententerrein.
 • Bij het uitbreken van een vechtpartij is de organisatie samen met de beveiliging als eerste verantwoordelijk voor het de-escaleren. Direct optreden van de politie kan in een mensenmassa soms escalerend werken.
 • De politie is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid buiten het evenemententerrein en zal in overleg met de organisatie bepalen waar het omslagpunt ligt tussen ingrijpen door de organisator en de beveiligers of de politie.
 • Als bezoekers uit het publiek moeten worden gehaald, dan zullen de medewerkers van de organisatie of de beveiliging deze direct overdragen aan de politie.
 • Kortom welke afspraken zijn gemaakt met de beveiliging en politie, wat doet de organisatie om dit te monitoren.

4.3 Scenario: Paniek in menigte

Denk daarbij aan de volgende punten:

 • Medewerkers van het beveiligingsbedrijf en de organisatie zullen gedurende het evenement tussen het publiek surveilleren en indien van toepassing voor het podium staan om te kunnen signaleren of (voortekenen van) bijvoorbeeld verdrukking, paniek, ongelukken (met vuurwerk) zich voordoen.
 • Daarnaast signaleren de bewakers als eersten of er in het publiek een ongeluk gebeurt. Indien dit het geval is neemt de betreffende beveiliger contact op met de centrale post van zijn team. De volgende stappen kunnen dan, afhankelijk van de ernst van de zaak, worden ondernomen.
 • Indien een persoon zich bezeerd heeft zal deze door de organisator/bewaker uit het publiek worden gehaald en naar de dichtstbijzijnde EHBO post worden gebracht. Daar wordt de bezoeker behandeld en bekeken of een ambulance nodig is.
 • Indien een of een aantal personen in de verdrukking komt of om andere redenen (flauw)valt en uit het publiek moet worden gehaald, zal de beveiliging deze personen uit het publiek halen en naar een van de EHBO-posten brengen.
 • Bezoekers die de orde verstoren worden door de beveiliging direct overgedragen aan de politie.
 • Hierbij ook weer de vraag, monitort de organisatie dit en wat wordt er omgeroepen?

4.4 Scenario: extreme weersomstandigheden

Denk daarbij aan de volgende punten:

 • Bij (onverwachtse) extreme weersomstandigheden kunnen mensen onderkoeld of oververhit raken. Extreme regenval kan leiden tot onderkoeling en extreme warmte kan tot gevolg hebben dat mensen bevangen raken door de hitte. In beide gevallen zullen relatief veel mensen moeten worden opgevangen door de EHBO.
 • Bij windkracht 7 of hoger worden zeilen uit het podium gehaald en het podium wordt ontruimd.
 • Er is een directe lijn met een erkend weerstation (bijv. KNMI/Meteo Consult) is verplicht.
 • De weersomstandigheden worden continu gemonitord door de organisatie. De organisatie koppelt dit terug aan de gemeente.
 • Indien extreem weer wordt voorspeld (code geel, oranje en rood), neemt de organisator contact op met de contactpersoon van de gemeente.
 • Hoe wordt er omgegaan met plotselinge (zware) onweersbuien? (opvang/schuilen publiek e.d.) omroepen.

Maatregelen bij slecht weer:

 • Potentiële bezoekers informeren met de boodschap dat mogelijk slecht weer/onweer opkomst is aankomend weekend, zodat zij daar rekening kunnen houden met en bewust zijn van mogelijke risico’s gezien de weersverwachting (vergroten zelfredzaamheid).
 • Maatregelen voor bliksem treffen.
 • Het voorradig hebben van regenjasjes om onderkoeling te voorkomen.
 • Zorgdragen dat een snelle gebiedsontruiming mogelijk is middels een ontruimingsplan.
 • Voorzien in een installatie om mededelingen (bij mogelijke ontruimingen of calamiteiten) het publiek te kunnen toespreken/instrueren.
 • T.a.v. het punt noodplan een geschikte opvanglocatie (dicht in de buurt van het evenement) opnemen.
 • Aanvullende voorzieningen EHBO-posten zouden kunnen zijn extra dekens, kacheltje/heather.

Maatregelen bij extreme warmte:

 • Communicatie aan de bezoekers afstemmen op de weersomstandigheden. Vooraf en tijdens het evenement communiceren over de te nemen voorzorgsmaatregelen (voldoende water drinken, hoofd bedekken, alcoholconsumptie matigen e.d.)
 • Bij evenementen met inspannende activiteiten overwegen de afstand/tijdsduur te verkorten.
 • Gratis drinkwater beschikbaar stellen
 • Aanbrengen van voldoende schaduwplaatsen.
 • Aanvullende voorzieningen (sportdrankjes, mineraalwater, frisdranken) op EHBO posten om het vochtverlies en tekort aan mineralen op niveau te kunnen brengen.
 • EHBO posten uitrusten met materialen om patiënten te laten afkoelen zoals ventilatoren, plantenspuiten, emmers met sponsen.
 • Opschalen van de medische organisatie op het evenemententerrein (meer EHBO’ers/snellere aflossing).

4.5 Scenario: explosie/brand

Denk daarbij aan de volgende punten:

 • Bij het uitbreken van brand, of het zich voordoen van een explosie, dient direct de brandweer te worden gealarmeerd via 112. De kans op een explosie of brand is het grootst bij elektrische installaties (geluidstorens en podium) en bij cateringpunten waar gebruik wordt gemaakt van dampgasinstallatie.
 • In geval van een kleine beginnende brand, kunnen de BHV medewerkers (beveiligers) daarnaast zelf trachten met de aanwezige blusmiddelen de brand te blussen voor zover hun eigen veiligheid niet in het geding komt.
 • De beveiliging (samen met de politie) moet ervoor zorgen dat de bereikbaarheid voor de brandweer op en om het evenemententerrein naar het incident toe wordt gegarandeerd. Daarbij moet ervoor worden gezorgd dat iemand op het evenemententerrein de brandweer opvangt en zo mogelijk naar het incident begeleidt.

4.6 Scenario: meer publiek dan verwacht

Denk daarbij aan de volgende punten:

Bij evenementen met een vrije toegang wordt vaak op basis van vorige edities of vergelijkbare evenementen een inschatting gemaakt van het verwachtte publiek. Ook de voorbereiding wordt hierop gedaan. Soms echter komt er veel meer publiek. De organisator dient hier aan te geven welke mogelijkheden en maatregelen hij in zo´n geval kan nemen. Hierbij de vraag: werkt u met kaartverkoop of toegangscontrole? Zo niet, hoe voorkomt u dat er teveel publiek op het terrein komt?

4.7 Scenario: uitval van infrastructuur

Denk daarbij aan de volgende punten:

Zijn er alternatieven beschikbaar voor wat betreft de communicatie naar bezoekers toe. Heeft u contacten achter de hand die u in kunt zetten. Hoe bereikt u het publiek?

4.8 Scenario: uitval van bijzondere voorzieningen

Denk daarbij aan de volgende punten:

De EHBO'ers, verkeersregelaars, beveiligers etc. zijn niet aanwezig of bereikbaar. Bedenk alternatieven, oplossingen voorafgaand aan het evenement.

4.9 Scenario: Verkeersongeval/medisch ongeval

Denk daarbij aan de volgende punten:

Denk na over de werkwijze in geval van een ongeval. Hoe houdt u publiek op afstand, zodat de hulpverleners hun werk kunnen doen. Hoe voorkomt u paniek in menigte. Wie van uw medewerkers schakelt u in. Denk voorafgaand goed na over een communicatieplan.

4.10 Scenario: Omvallen of instorten bouwwerken

Denk daarbij aan de volgende punten:

Deels gelijk aan 4.9. Denk na over de werkwijze in geval van een ongeval. Hoe houdt u publiek op afstand, zodat de hulpverleners hun werk kunnen doen. Hoe voorkomt u paniek in menigte. Wie van uw medewerkers schakelt u in. Denk voorafgaand goed na over een communicatieplan.

4.11 Scenario: Bommelding of terroristische aanslag

Denk daarbij aan de volgende punten:

Neem direct contact op met 112, geef hierbij duidelijk aan dat het mogelijk om een aanslag gaat. Deels gelijk aan 4.9/4.10.

5 Coördinatie en communicatie:

Denk daarbij aan de volgende punten:

 • Hoe wordt er gecommuniceerd met de hulpverleningsdiensten?
 • Hoe wordt er gecommuniceerd tussen de organisatoren en de diverse betrokken partijen (bars, food gelegenheden, beveiliging enz.);
 • Wordt er gebruik gemaakt van portofoons? Zo ja, via welke kanalen?