Kruispunt Apeldoornsestraat

 • Het kruispunt op de Apeldoornsestraat – Roelenengweg – Van Effrinkstraat wordt opnieuw ingericht.
 • De rijbaan vanaf Nieuwe Kampstraat tot aan rotonde Heuvelrandweg wordt vervangen.
 • De verkeerslichten verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt een oversteek met een brede middenberm. Waardoor er overgestoken kan worden in 2 etappes. 
 • Op de kruising met de Roelenengweg / Effrinkstraat komt een verkeersplateau
 • Op de aansluiting met ’t Poortje komt een verkeersplateau
 • De fietspaden worden ook vervangen.
 • De lichtmasten/lantaarnpalen langs de Apeldoornsestraat worden vervangen.
 • Ook wordt gezorgd voor een betere afvoer van regenwater.
 • Door extra werkzaamheden is er vertraging opgelopen. Waarschijnlijk zijn de werkzaamheden 3 maart klaar.

Tijdens en na de inloopbijeenkomst hebben inwoners aangegeven dat zij graag een voetpad zien achter het tankstation. Het ontwerp is aangepast en er komt een voetpad achter het tankstation. Het voetpad wordt uitgevoerd in halfverharding. Bekijk het voetpad op tekening.

Aanpassing ontwerp voetpad Apeldoornsestraat (pdf, 648 KB)

Tijdens de inloopavond op donderdag 8 september hebben inwoners hun reacties, wensen en ideeën achtergelaten op een reactieformulier. Na de inloopbijeenkomst hebben wij nog een aantal e-mails ontvangen van inwoners met reacties en ideeën. Deze inwoners hebben inmiddels een persoonlijke reactie van ons ontvangen (uiteraard met uitzondering van de bewoners die anoniem hun reactie hebben achtergelaten). De vragen en opmerkingen van inwoners gaan over verschillende onderwerpen of thema's. Wij hebben de opmerkingen hieronder vertaald naar vragen en geven onze reactie.

Waarom zijn inwoners laat geïnformeerd?

Wij beseffen dat we inwoners laat hebben geïnformeerd. Wij wilden u het voorlopig ontwerp al voor de zomer laten zien. Maar de externe ontwerpers waren druk en konden het voorlopig ontwerp niet voor die tijd afmaken. Zo’n voorlopig ontwerp is weer nodig voor het maken van de 3D-visualisaties. Dat zijn tekeningen die de nieuwe situatie duidelijk weergeven. Die visualisaties wilden wij ook graag laten zien. Daarom is besloten om te wachten tot na de zomer. Dan konden we een zo volledig en duidelijk mogelijk plan laten zien. Wij begrijpen dat de informatie nu wel kort voor het begin van het werk komt. Toch willen wij de werkzaamheden – na al die jaren – niet nog verder uitstellen. Als we dat doen, weten we niet meer zeker wanneer de aannemer beschikbaar is om het werk uit te voeren. En dan is er een risico dat het werk duurder wordt. Onze prijsafspraken gelden namelijk tot en met december 2022, tenminste: als het werk ook in 2022 wordt uitgevoerd. Daarnaast moeten wij in de tussentijd klein onderhoud uitvoeren vanwege de slechte staat van het asfalt, wat dus nog meer kosten met zich meebrengt. Op de informatieavond merkten wij, dat veel inwoners ook graag willen dat het werk snel gebeurt. Nu veroorzaakt de slechte staat van de weg geluidshinder voor de omgeving. Plaatselijk Belang wil ook graag dat het werk (zoals getoond in het voorlopig ontwerp) zo snel mogelijk wordt uitgevoerd.

Waarom kunnen er geen verkeerslichten op het kruispunt terugkomen?

Sommige mensen denken dat verkeerslichten op het kruispunt het veiligste zijn, omdat die er nu ook staan. Maar bij de hoeveelheid verkeer op dit kruispunt is dat niet nodig. Dat blijkt uit de onderzoeken van verkeerskundig adviesbureau DTV en adviesbureau Goudappel Coffeng. De oplossing in het voorlopig ontwerp is een brede middengeleider. Dat is een soort brede, betonnen middenberm. Het verkeer moet daar omheen. Zo ontstaat een veilig kruispunt. Bij kruispunten die op dit kruispunt lijken, zijn ook geen verkeerslichten of rotonde. Er is weinig verkeer op de hoofdweg en de zijwegen van dit kruispunt. Daardoor hebben fietsers bij het oversteken van de Apeldoornsestraat eerder vertraging bij verkeerslichten dan bij een brede middengeleider. Dat is zelfs zo, wanneer de fietsers geen voorrang hebben bij het oversteken van de Apeldoornsestraat. Doordat er vaak geen of weinig ander verkeer aankomt, rijden fietsers regelmatig door rood. En een deel van de automobilisten remt amper voor rood. Zij denken vaak dat het verkeerslicht wel op groen springt bij het passeren. Dit loopt gelukkig vaak goed af, maar betekent wel een risico. Auto’s kunnen door rood rijden terwijl een overstekende fietser daar niet op rekent. De voorgestelde oplossing met brede middengeleiders wordt daarom als een goede en veilige oplossing gezien.

Waarom kan er geen rotonde komen?

Een rotonde op dit kruispunt is niet onmogelijk. Maar de oplossing die nu is bedacht, past goed bij de veelheid verkeer. Dat blijkt uit onderzoek van verkeerskundig adviesbureau DTV en Goudappel Coffeng. Dit adviesbureau onderzocht of het verkeer makkelijk over het kruispunt kan. En of fietsers en voetgangers het kruispunt goed kunnen oversteken. Daarbij krijgen kruispunten die lijken op het kruispunt aan de Apeldoornsestraat meestal ook geen rotonde.

Waarom wordt de Apeldoornsestraat niet geheel als 30 km/u ingericht?

De wens is de 30 kilometer-zone een stukje uit te breiden, en zo het centrumgebied te versterken. Dat blijkt uit eerdere gesprekken met ondernemers, Plaatselijk Belang en de wijkplatforms. Wens is ook, om 50 kilometer per uur toe te staan op het grootste deel van de radialen (dat zijn toegangswegen). Dit is verwerkt in de Centrumvisie Voorthuizen en de bijbehorende Visie Hoofdwegenstructuur Voorthuizen. Die zijn op 7 juli 2021 in de gemeenteraad zijn besproken en vastgesteld. Het zijn daarmee leidende beleidskaders (uitgangspunten) voor dit project. Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders op 8 maart 2022 ingestemd met het voorstel om het onderhoud aan de Apeldoornsestraat te combineren met een herinrichting. Daarbij wordt het kruispunt heringericht tot voorrangskruispunt met brede middengeleider, zonder verkeerslichten. De uitwerking en de inrichting van dit project zijn mede hierop gebaseerd.

Waarom komen er geen zebrapaden op de oversteekplaats?  

Er zijn landelijke aanbevelingen voor het aanleggen van zebrapaden. Die komen er op neer dat er alleen zebrapaden worden gemaakt als voetgangers bijna niet kunnen oversteken door de grote hoeveelheid auto’s. Maar bij dit kruispunt hoeven voetgangers niet zo lang te wachten. Dat blijkt uit onderzoek. Wij denken ook dat middengeleiders hier een veilige oplossing zijn. Als in de toekomst blijkt dat oversteken toch erg moeilijk gaat, bekijken we dat opnieuw. We kunnen van tevoren niet beloven dat er dan een zebrapad komt. Want het is niet zo dat een zebrapad per definitie veiliger is. Ook bij een zebrapad moeten voetgangers goed op het autoverkeer letten. Automobilisten geven namelijk niet altijd voorrang, omdat ze bijvoorbeeld niet opletten of meer aan zichzelf denken.

Wat wordt er aan gedaan om de snelheid op de Apeldoornsestraat omlaag te brengen?

Wij verwachten de nieuwe inrichting ervoor zorgt dat verkeer zich beter aan de snelheid houdt. Dat komt omdat de weg een andere indeling krijgt. Er komen smallere rijstroken met daartussen een middengeleider. Daardoor krijgt de weg meer een uitstraling van een weg binnen de bebouwde kom. En ter hoogte van de kruispunten met ’t Poortje en de Roelenengweg worden verkeersplateaus aangelegd. Dat zijn een soort verkeersdrempels. Als later blijkt dat er toch te hard wordt gereden, zullen we onderzoeken hoe we de snelheid verder naar beneden kunnen krijgen.

Hoe wordt het doorgaande verkeer ontmoedigd?

Het is belangrijk dat het doorgaande verkeer wordt ontmoedigd. Dat staat in de vastgestelde Centrumvisie Voorthuizen en bijbehorende Visie op de Hoofdwegenstructuur (7-7-2021). Daarom wordt de 30-zone in het centrum vergroot. Ook worden de radialen (toegangswegen) zo ingericht dat ze (bewust en onbewust) door hun vorm een lagere snelheid afdwingen. De aanleg van de rondweg en het aanpassen van de bewegwijzering zijn daarvoor een basis. Elk deelproject draagt een stukje bij aan die afname van doorgaand verkeer. Met het project Apeldoornsestraat zetten we hiermee een volgende stap. Steeds meer navigatiesystemen baseren hun ‘beste route’ ook op de echte rijsnelheden. Die snelheden worden door smartphones en navigatiesystemen zelf vastgesteld. Als de gemiddelde snelheid door Voorthuizen steeds lager wordt, wordt de rondweg dus steeds meer de voorkeursroute. 

Waarom wordt er geen verbod voor doorgaand vrachtverkeer geplaatst?

Het verkeersbord ‘alleen voor bestemmingsverkeer’ is meestal lastig te handhaven. Daarom kiezen wij daar niet voor. Wij verwachten dat er door de maatregelen binnen Voorthuizen steeds minder doorgaand vrachtverkeer door Voorthuizen gaat rijden.

Kan er een voetpad worden aangelegd achter het tankstation aan de Apeldoornsestraat?

Wij begrijpen de wens voor een voetpad. Wij zijn momenteel aan het kijken hoe een vrijliggend voetpad is in te passen ter hoogte van de bushalte tussen de Roelenengweg tot aan de projectgrens (net voorbij het tankstation). Wij vinden dit een kansrijk plan.

Kan er bij de Nieuwe Kampstraat een extra voetgangersoversteek worden gerealiseerd?

Wij hebben onderzocht of een veilige voetgangersoversteek met middengeleider aangebracht kan worden. Maar dit vraagt zoveel ruimte dat het niet haalbaar is binnen dit project. Bij de uitvoering van de volgende fase (het deel richting centrum) kijken we naar de mogelijkheden voor oversteekbaarheid van voetgangers op die locatie.

Waarom wordt er geen flitspaal geplaatst?

Een flitspaal wordt maar zelden geplaatst. Er moet dan sprake zijn van een bepaalde hoeveelheid overtredingen. Het Openbaar Ministerie -dat over zulke besluiten gaat- stelt hoge eisen aan de weginrichting. Eerst moet de wegbeheerder (in dit geval de gemeente) proberen het aantal overtredingen te verminderen. Wij hopen dat de nieuwe vormgeving een merkbaar positief effect heeft op de rijsnelheden op die plek. 

Kan de overrijdbare middengeleider boller worden vormgegeven?

Verkeer moet met matige snelheid over de middenstrook kunnen rijden. Dan kunnen bijvoorbeeld voertuigen die pech hebben, of werkverkeer, worden ingehaald. Ook moeten hulpdiensten andere voertuigen in geval van nood kunnen passeren. In de tekeningen was te zien dat de middenstrook een hoogte had van één centimeter. Dit was niet de bedoeling en het is goed dat u ons daar op wees. De hoogte van de middenstrook wordt verhoogd naar vijf centimeter. Dat is vergelijkbaar met de Hanzeweg/Transportweg op Harselaar. Hoger dan dat is bij dergelijke rijbaanscheidingen niet gebruikelijk.

Kan er éénrichtingsverkeer worden ingesteld bij het tankstation?

Wij bespreken de suggestie voor éénrichtingsverkeer met de tankstationhouder.

Kunnen er hogere drempels worden gerealiseerd op de kruisingen?

De verkeersplateaus (drempels) die worden aangelegd, voldoen aan de richtlijnen. Wij zien geen reden om ze hoger te maken. Het is niet goed drempels voor een zone van dertig kilometer per uur aan te leggen op een weg waar je vijftig mag rijden. Er bestaat dan een grotere kans op schade aan voertuigen, omdat automobilisten zulke drempels niet verwachten. Ook bestaat een grotere kans op geluidhinder.

Zijn de verkeerstellingen die bij de berekeningen zijn gebruikt wel representatief?

De verkeerstellingen hebben plaatsgevonden in maart 2020 en augustus 2021. De tellingen zijn wat laag omdat er toen coronamaatregelen golden. Toch is het beeld voldoende reëel. Ook al zou er meer verkeer zijn, dan nog kan het verkeer goed en veilig over het kruispunt.

Klopt het dat er een fietsverbinding ontbreekt tussen het kruispunt en de Roelenengweg?

Het lijkt inderdaad of er een afslag voor fietsers richting de Roelenengweg ontbreekt. Toch is de nieuwe situatie het meest veilig voor de fietsers. Dat komt omdat auto's moeten stoppen voor fietsers die eraan komen. Fietsers kunnen dan veilig naar rechts afslaan. Als er een afslag zou worden aangelegd is dat minder veilig. Dan is de kans groter dat fietsers zomaar de rijbaan oprijden, op een punt waar auto's al weer aan het rijden zijn. 

Kunnen de bermen met aantrekkelijker groen worden ingericht?

De bermen worden aantrekkelijk ingericht, zoals op de tekening is weergegeven. Dat geldt ook voor de twee ‘druppels’ in de middengeleiders op het kruispunt.

Waarom wordt niet meteen het gedeelte tussen Molenweg en Nieuwe Kampstraat aangepakt?

Het deel ten westen van de Nieuwe Kampstraat maakt onderdeel uit van de Centrumvisie Voorthuizen. Daarom ligt de projectgrens ter hoogte van de Nieuwe Kampstraat. De schade aan het asfalt in de rijbaan tussen de Nieuwe Kampstraat en de Molenweg wordt wel hersteld.  

Bekijk de voorlopige ontwerpen

De Apeldoornsestraat wordt onder handen genomen. Hieronder een aantal losse situaties uit het voorlopige ontwerp of bekijk de voorlopige ontwerpen in 3D 

Bekijk de voorlopige ontwerpen in 3D

Nieuwe inrichting

Het asfalt op de Apeldoornsestraat in Voorthuizen is in slechte staat. Het asfalt moet daarom vervangen worden. Ook de fietspaden naast de weg worden vernieuwd. Dit omdat het asfalt oud is en de fietspaden flink zijn beschadigd door de boomwortels. Nu de Apeldoornsestraat aangepakt wordt, wordt de straat meteen opnieuw ingericht. Ook worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd.

Het kruispunt op de Apeldoornsestraat – Roelenengweg – Van Effrinkstraat wordt opnieuw ingericht. In een onderzoek is het kruispunt met verkeerslichten afgewogen tegen andere manieren om dit kruispunt in te richten. Dit is gebeurd vanuit verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling.

Vanuit het onderzoek is het advies de verkeerslichten te verwijderen en brede middengeleiders aan te leggen. Middengeleiders zijn een soort brede betonnen middenbermen waar het verkeer omheen moet. Hierdoor ontstaat een veiliger kruispunt, omdat het voor fietsers en voetgangers mogelijk is om in twee stappen over te steken.

De onderzoeken zijn te downloaden via:
Agenda Barneveld - Commissie Samenleving woensdag 14 september 2022 19:30 - 22:30 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

 • Het kruispunt krijgt een nieuwe veilige inrichting met middengeleiders. Middengeleiders zijn een soort betonnen middenbermen. De verkeerslichten worden verwijderd.
 • Tussen de rijbanen komt een middenberm.
 • Het kruispunt van de Apeldoornsestraat met de nieuwe wijk ’t Poortje wordt verhoogd aangelegd. We noemen zo’n lange drempel een verkeersplateau.
 • De fietspaden worden vervangen.
 • De plek waarin (regen)water wordt opgevangen wordt verbeterd (de waterberging). Dit om te zorgen dat het regenwater beter kan wegstromen in de Ganzenbeek.
 • De groeiplaatsen van de bomen worden verbeterd.
 • De verlichting aan de Apeldoornsestraat wordt vervangen door duurzame LED verlichting.

De werkzaamheden duren waarschijnlijk tot eind januari 2023. Dit is afhankelijk van het weer.