Subsidie innovatie sociaal domein

 • Een subsidie voor het verbeteren van welzijn, zorg of participatie in de gemeente Barneveld.
 • Aanvragen is mogelijk tot 10 oktober 2022.
 • Er is een budget van € 667.000,- voor projecten van de gemeente en van andere organisaties.
 • Er gelden voorwaarden om in aanmerking te komen.
 • Advies: neem contact op met de gemeente voordat u een aanvraag indient. Mail hiervoor naar uw contactpersoon of naar info@barneveld.nl
Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Subsidie innovatie aanvragen

 • Wilt u de aanvraag vlot invullen? Zorg dan dat u alle gegevens klaar heeft staan. Geef korte antwoorden op de vragen. In het aanvraagformulier staat uit hoeveel tekens uw antwoord mag bestaan.
 • U kunt inloggen, en dan alle vragen van alle onderdelen bekijken. Ook kunt u de vragen hieronder lezen.

Projectgrootte en projectbegroting

U dient een projectbegroting in die past bij de hoogte van het aangevraagde budget. Download het format, sla het op, vul het in en stuur het mee met de aanvraag.

De hoogte van het aangevraagde budget bepaalt hoe het project financieel verantwoord moet worden. U leest hierover meer in de subsidieverordening.

Vragen over project en plan van aanpak

 • Welk probleem in het sociaal domein wordt met dit project aangepakt?
 • Wat is het doel van het project?
 • Wat is de doelgroep van het project?
 • Welke blijvende vernieuwing of verbetering in welzijn, zorg of participatie in de gemeente Barneveld levert dit project?
 • Geef een korte samenvatting van uw project in duidelijke taal voor inwoners van Barneveld.
 • Welke methode of strategie zet u in om de doelen van dit project te behalen?
 • Geef een beschrijving van de activiteiten binnen het project.
 • Wat is de planning? Beschrijf welke activiteiten wanneer worden uitgevoerd.
 • Op welke locaties vindt het project plaats?
 • Wat is het vervolg van het project na afloop van de projectperiode?

Aanvullende vragen

Een positief antwoord op deze vragen is niet verplicht, wel gewenst. Het zijn geen harde voorwaarden om een subsidie te krijgen. 

 • Is er financiering nodig na afloop van de projectperiode? Zo ja, beschrijf hoe het vervolg na afloop van de projectperiode wordt gefinancierd.
 • Waarom is het budget nodig en kan het project niet op een andere manier gefinancierd worden?
 • Stimuleert het project samenwerking tussen verschillende partijen in de gemeente Barneveld?
 • Is er aantoonbaar draagvlak voor het project in de gemeente?
 • Is het bewezen effectief of zijn onderdelen van het project eerder succesvol gebleken, bijvoorbeeld in een vergelijkbaar project of andere gemeente?
 • Draagt het project bij aan preventie in het sociaal domein?
 • Draagt het project bij aan kostenbesparing in het sociaal domein?

Voor aanvragen van kleine projecten (tot €5.000,-) is een aantal vragen niet van toepassing.

 • De projectaanvraag is volledig en onderbouwd.
 • Het project start vanaf januari 2023 en stopt uiterlijk december 2024.
 • Er is een duidelijke en sluitende begroting bijgevoegd.
 • Het aangevraagde bedrag is maximaal € 200.000,-.
 • Het project kan niet logischerwijs op een andere manier gefinancierd worden.
 • De projectaanvraag is ingediend door een rechtspersoon zonder winstoogmerk.
 • De hoofdaanvrager heeft niet meer dan twee projecten ingediend (als hoofdaanvrager).
 • Het initiatief vindt plaats of komt tot uiting in de gemeente Barneveld.
 • Het initiatief leidt tot een blijvende verandering in welzijn, zorg of participatie in de gemeente Barneveld.
 • Het initiatief draagt bij aan de doelstellingen uit het beleidsplan Sociaal Domein van de gemeente Barneveld (Groeien naar zelfstandigheid, Meedoen naar vermogen en/of Samen oud worden).

Jurering

Een jury beoordeelt alle ingediende projecten die aan de voorwaarden voldoen. Hierbij gebruikt de jury een juryformulier. Hierop staan de punten waar de jury op let naast de verplichte voorwaarden. De jury brengt een advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt het uiteindelijke besluit over de toekenning.

Jury

De jury bestaat uit 5 personen:

 • 2 wethouders Sociaal Domein
 • Concerndirecteur samenleving
 • Lid van de Adviesraad Sociaal Domein
 • Lid van de Jongerenraad

De jury beoordeelt elke aanvraag die voldoet aan de voorwaarden (zie hierboven). Dit doet ze op basis van de ingediende aanvraag én de mondelinge toelichting aan de jury. Naast de voorwaarden let de jury ook op niet verplichte onderdelen en kent scores toe. Hieronder de onderwerpen die naast de voorwaarden ook op het beoordelingsformulier van de jury staan.

Overige (niet verplichte) onderdelen 

(Mogelijke score: onvoldoende/matig/voldoende/goed/uitmuntend)

 • Er worden diverse doelgroepen op een laagdrempelige manier bereikt
 • Het initiatief is (op termijn) kostenbesparend.
 • Indien het project wordt voortgezet na afloop van de projectperiode, kan dit onafhankelijk van gemeentelijke financiering
 • Het project is een initiatief van diverse samenwerkende partijen
 • Er worden met het project (nieuwe) samenwerkingen tussen verschillende partijen gestimuleerd
 • Er is aantoonbaar draagvlak in de maatschappij voor de innovatie
 • Het initiatief is bewezen effectief of bevat bewezen effectieve elementen
 • De financiering komt vanuit meerdere bronnen tot stand
 • Het initiatief draagt bij aan preventie en vroegsignalering
 • Overige elementen (In te vullen door de jury)

Eindscore

(Mogelijke score: onvoldoende/matig/voldoende/goed/uitmuntend)

Advies

(Mogelijke score: Toekennen/Deels toekennen/Afwijzen)

1 september tot 10 oktober

Van 1 september tot 10 oktober 2022 kunt u een aanvraag indienen. Projectvoorstellen die later of onvolledig worden aangeleverd, doen helaas niet mee.  

5 september

Op maandagavond 5 september organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst.

7 en 10 november

Voldoet uw project aan de voorwaarden, dan mag u uw project aan de jury toelichten op maandagavond 7 of donderdagavond 10 november. Zet deze data alvast in uw agenda. U hoort eind oktober wanneer u bent ingedeeld.

10 tot 20 november

Het kan zijn dat de jury u nog vraagt om extra informatie aan te leveren. Dit kunt u dan tussen 10 en 20 november doen.

15 december

U hoort uiterlijk 15 december of uw project is gehonoreerd of niet.

Als uw project wordt gehonoreerd, ontvangt u subsidie van de gemeente. Hierop is de Algemene Subsidieverordening Gemeente Barneveld van toepassing. U vindt hier bijvoorbeeld meer informatie over de verantwoordingsplicht (in artikel 13 t/m 16).

Zie: Algemene Subsidieverordening Gemeente Barneveld