Home

Home

De gemeente Barneveld is, samen met andere instanties, verantwoordelijk voor het waterbeheer. Op deze en andere pagina’s informeert de gemeente Barneveld over het waterbeheer, zoals dat op dit moment wordt uitgevoerd. Door middel van hyperlinks kunt u doorklikken naar achtergrondinformatie.

Inleiding

Water is overal. Het valt als neerslag uit de lucht, het vult de vijvers, beken en rivieren en het zit in de grond. Water is essentieel voor het bestaan van mens en natuur en is bouwstof voor veel producten.

Meestal is er voldoende water om in de behoeften te voorzien. Bij teveel water kan er echter overlast ontstaan, zoals schade aan gebouwen en ondergelopen gebieden. En ook bij te weinig water komen er problemen in de vorm van droge landbouwgebieden en verdroging van de natuur.
De aanwezigheid van water lijkt in Nederland zo gewoon: helder water uit de kraan, afval- en regenwater dat netjes naar het riool wordt afgevoerd en weer schoon terugstroomt naar de rivier en bloeiende waterplanten in vijvers. Dit gaat uiteraard niet vanzelf. Achter ons watergebruik gaat een hele wereld schuil van waterbeheer. Dit waterbeheer zorgt er onder andere voor dat we schoon drinkwater hebben, dat we droge voeten houden, dat er riolering wordt aangelegd en beheerd en dat de beken, vijvers en sloten (watergangen) schoon blijven.

Waterbeheer

Alle activiteiten van waterbeheer zijn te verdelen in twee kringlopen van water: het watersysteem en de waterketen.

Het watersysteem is de natuurlijke weg van het water. Regenwater valt op de grond en zakt in de bodem (grondwater) of stroomt naar het oppervlaktewater (rivieren, beken, sloten, etc.). Het grootste deel komt uiteindelijk in zee terecht. Daar verdampt het, vormt het wolken die naar land drijven en opnieuw neerslag geven.

Alle activiteiten van waterbeheer zijn te verdelen in twee kringlopen van water, het watersysteem en de waterketen. Hier een afbeelding van het watersysteem

De waterketen wordt gevormd door de keten van ingrepen van de mens op het watersysteem: het oppompen van grondwater om er drinkwater van te maken. Na gebruik wordt dit afvalwater, dat na transport in de riolering behandeld wordt in een rioolwaterzuiveringsinstallatie en tenslotte wordt geloosd op het oppervlaktewater.

Alle activiteiten van waterbeheer zijn te verdelen in twee kringlopen van water: het watersysteem en de waterketen. Zie hier de waterketen

Actuele thema’s

Waterbeheer is volop in beweging. Zowel natuurlijke als technische ontwikkelingen geven hiertoe aanleiding. De opwarming van de aarde zet door, zegt het KNMI. Hierdoor krijgen we meer zachte winters en warme zomers. De winters worden natter en ook de extreme neerslaghoeveelheden nemen toe. Extreme regenbuien in de zomer worden heviger, maar het aantal zomerse regendagen wordt juist minder. Dit heeft gevolgen voor de bestaande riolering en waterberging in watergangen. Deze zijn immers niet afgestemd op de hevige regenbuien van de toekomst. Het is wel duidelijk dat klimaatontwikkeling aandacht behoeft! Bij klimaatscenario’s vindt u meer informatie.

In het laatste decennium zijn hemelwatersystemen ontwikkeld die bijdragen aan het zo natuurlijk mogelijk functioneren van watersystemen in de stad. Het hemelwater wordt eerst lokaal vastgehouden en ‘geborgen’ en tenslotte afgevoerd via watergangen. Het zorgt voor een geleidelijke afvoer van hemelwater, overeenkomstig de natuurlijke situatie zonder bebouwing en wegen. Bij dit systeem wordt het afstromend hemelwater opgevangen in wadi’s. Daar kan het water infiltreren in de bodem. Ook kan het hemelwater direct naar vijvers of groenvoorzieningen worden afgevoerd. In dit systeem wordt het hemelwater dus niet via de riolering afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Bij afkoppelen hemelwater wordt hier dieper op ingegaan.

Leeswijzer

We hebben de informatie over water verdeeld over zeven onderwerpen. Wie is waar verantwoordelijk voor? Algemene informatie over hemelwater, oppervlaktewater, grondwater, drinkwater en riolering. Wat kunt u doen als er toch problemen ontstaan? Onder Vergunningen leest u voor welke activiteiten u een watervergunning nodig heeft. Bij Projecten vindt u een kort overzicht van de huidige en komende waterprojecten van de gemeente Barneveld. Een overzicht van het beleid is apart weergegeven. Tenslotte vindt u een overzicht van interessante websites over water.