Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

Samenwerken aan een nieuw GVVP

Barneveld ontwikkelt een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). Waarom eigenlijk? Aan de ene kant moet elke gemeente zo’n plan hebben en moet de Gemeenteraad kunnen beslissen over de hoofdlijnen van het plan. Aan de andere kant maken we dit plan graag voor u en samen met u. Aan wie kunnen we nu beter vragen wat er nodig is op het gebied van Verkeer en Vervoer dan de inwoners van Barneveld zelf? Zij zijn immers de ervaringsdeskundigen over wat er in hun omgeving gebeurt en nemen deel aan het verkeer het verkeer, met de auto, fiets of als voetganger. Daarom horen we graag wat u belangrijk vindt en willen we graag samen met u het plan bedenken.

Co-creatie

‘Netwerksamenleving’, ‘burgerparticipatie’, ‘klankbordgroepen’ en ‘overheidsparticipatie’ zijn tegenwoordig veelgehoorde termen. Eigenlijk wordt er mee bedoeld dat de gemeente graag samen wil werken met u, de inwoner van Barneveld. Voor het goed laten werken en ontwikkelen van samenleving is het belangrijk dat we samen een actieve bijdrage leveren. De gemeente heeft natuurlijk een officiële taak, maar u als inwoner heeft de belangrijke mogelijkheid invloed uit te oefenen op de wereld om u heen. Inbreng van inwoners zorgen er voor dat de gemeente het beleid beter kunnen laten aansluiten op uw wensen, dus laat die wens vooral horen en denk mee over het GVVP. We nodigen u van harte uit, oud en jong, ook zelf met creatieve ideeën komen.

Van Koers met Kaders naar Kernopgaven

In de Strategische Visie Barneveld 2030 (te vinden op barneveld2030.nl) zijn ambitieuze ontwikkelingen opgenomen op het gebied van wonen en werken. Die ambities vragen op veel beleidsterreinen om uitwerking. Verkeer en vervoer is één van die beleidsvelden. In de Strategische Visie zijn op hoofdlijnen de koers en de uitwerkingsrichting (de kaders) opgenomen voor verkeer en vervoer.

Mede op basis van die uitgangspunten wordt het nieuwe GVVP opgesteld. Het GVVP betreft de hoofdlijnen van het verkeers- en vervoerbeleid en geeft de netwerken aan voor de auto, het langzaam verkeer en het openbaar vervoer. Het GVVP gaat ook in op recente ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer, economie, ruimtelijke ordening en milieu waarbij alle zinvolle schaalniveaus, van landelijk tot lokaal, aan de orde komen.

Het eindresultaat is een Beleidsnota waarin de visie en het beleid is verwoord. Het omvat een Meerjarenprogramma met projecten en nieuw beleid, prioritering, globale kosten en een fasering. In een later stadium worden de projecten en het beleid concreet gemaakt in ontwerpen.

Waar staan we nu?

Medio 2016 is gestart met de voorbereidingen voor een actueel GVVP voor de planperiode 2017-2021. Het geeft een doorkijk naar het jaar 2030. Een ambtelijke werkgroep met medewerkers van de afdeling Vastgoed & Infrastructuur, team verkeer en water, verzorgt het project.

Het maken van een GVVP gebeurt in drie fasen. Die fasen worden Informatie, Ontwikkelen en Verbeelden genoemd.

De eerste fase waarin informatie gehaald wordt  bij alle belangrijke spelers is nu grotendeels afgerond.

Gestart is met inventarisaties van belangrijke gegevensbronnen en relevante beleidsstukken. Dit is aangevuld met onderwerpen die bij de gemeentelijke gesprekspartners leven.

Vervolgens is in de raadscommissie Grondgebied van 1 december 2016 een workshop gehouden. Aan de hand van actuele thema’s, ontwikkelingen en dilemma’s is afgetast wat de algemene mening is over verkeer en vervoer in Barneveld.

Het resultaat van de fase Informatie wordt in een Kadernotitie vastgelegd. De gemeenteraad heeft aangegeven dat het plan binnen bepaalde grenzen moet worden uitgewerkt. In de Kadernotitie wordt aangegeven welk grenzen dat zijn

De volgende stap is het Ontwikkelen. Tot maart 2017 zal de input worden geanalyseerd om tot een complete visie te komen waar we achter kunnen staan. Verbeelden is de laatste stap, waarin het plan op papier komt. Vanaf maart 2017 wordt het concept-GVVP ter inzage gelegd. Vaststelling van het nieuwe GVVP is naar verwachting medio 2017.

Onderwerpen

Er is gezocht naar de belangrijkste onderwerpen waar het GVVP antwoord op moet geven. Het gaat daarbij om drie soorten onderwerpen:

  1. Onderwerpen waar iedereen het over eens is. We noemen deze onderwerpen de ‘(kern)opgaven’;
  2. Onderwerpen die belangrijk zijn, maar waarover nog niet iedereen het eens is. We noemen deze onderwerpen ‘keuzen’;
  3. Onderwerpen die niet leidend zijn bij het vervolgtraject maar waar wel rekening mee moet worden gehouden. Deze noemen we ‘aandachtspunten’.

Flexibel ‘spoorboekje’

Al met al  wordt een dappere poging gedaan om een ‘Barnevelds spoorboekje’ voor de komende jaren samen te stellen. Dit plan moet beschrijven hoe de gemeente tussen nu en 2022 -met een horizon naar 2030- beleidsmatig wil inspelen op alle ontwikkelingen met haar verkeers- en vervoersbeleid.

En waar gaan wij naar toe? Barneveld groeit gestaag naar zo’n 70.000 inwoners in 2040. Meer inwoners, meer woningen, meer werk en bedrijven en dus meer verkeer. Meer inwoners en bezoekers is meer verkeer, wegwerkzaamheden, evenementen, wegen, fietspaden, parkeerplaatsen en vernieuwd / efficiënter openbaar vervoer.

Het zal nodig zijn om flexibel te zijn en ons niet vast te bijten in één toekomstscenario. De resultaat moet flexibel genoeg zijn om in te kunnen spelen op ontwikkelingen die we nu misschien wel vermoeden, maar nog erg onzeker zijn.

GVVP als leidraad

Wat kunnen we uiteindelijk terug zien in onze buitenwereld van wat we hebben opgeschreven in het GVVP? Alles wat er de komende jaren wordt uitgevoerd in Barneveld op het gebied van Verkeer & Vervoer wordt gelinkt aan het GVVP. Dit plan geeft richting (op hoofdlijnen) aan de te uitvoeren plannen. Stel dat er in het GVVP wordt vastgesteld dat er alleen nog maar fietspaden worden aangelegd met zonnepanelen er boven, zoals dit in Zuid Korea gedaan wordt om energie op te wekken voor de straatverlichting en de digitale verkeersborden, dan zullen deze ook zo worden uitgevoerd als in het GVVP staat.

Speurtocht

In het GVVP staat ook vermeld dat de gemeente het verkeer veiliger wil maken, door in te zetten op Verkeersveiligheid op de middelbare scholen in Barneveld. Het project ‘Speurtocht’ zal worden ingezet voor jonge weggebruikers, om kennis en inzichten in verkeerssituaties en verbetering van risico-inschatting te bevorderen.

De leerlingen zullen hierbij de fietsroute van huis naar school inspecteren en met verbetervoorstellen komen. Indien mogelijk zal ook een aantal van deze voorstellen gerealiseerd worden en dit wordt natuurlijk zichtbaar op de schoolroutes van de leerlingen.  Daarnaast kunnen jongeren zich ‘verenigen’  in een jongerenpanel dat invloed uitoefent in het verkeersveiligheidsbeleid.

Hoe informeren wij u het beste?

Wat gebeurt er als er werkzaamheden worden uitgevoerd, hoe wordt u, als inwoner van Barneveld, op de hoogte gehouden van plannen in uw buurt? Hoe wilt u op de hoogte gehouden worden? We horen graag ook van u zelf hoe wij u het beste kunnen bereiken. Heeft u, net als inhoudelijke ideeën over het GVVP, nog een idee dat wij moeten horen? Geef het dan aan ons door op gvvp@barneveld.nl.

Klimaatverandering

Overstroomde straten, ondergelopen kelders lijken de laatste jaren bijna een vertrouwd beeld. Tegelijkertijd zien we lange periodes van droogte en hitte. Het klimaat verandert en het extreme weer is daarvan het gevolg.

Het landelijke beleidsdoel dat onze woonomgeving in 2050 ‘klimaatrobuust ‘ moet zijn, zal zwaar moeten steunen op het eigen initiatief van bewoners en bedrijven. Op dit moment is gestart om gemeentelijk beleid te maken hoe bewoners en bedrijven kunnen worden gestimuleerd en gefaciliteerd om daar aan te werken. Gemeenten en waterschappen zorgen voor de ‘buitenruimte’. De gemeenten zorgen voor riolering en opvang van hemelwater en waterschappen voor het systeem voor sloten en vaarten. Het antwoord van gemeenten is een andere kijk op het ontwerpproces voor de inrichting van de buitenruimte.

Het vervoer van de toekomst

Heeft u een idee hoe het vervoer van de toekomst er uit ziet? Laat het ons weten, stuur voor 28 februari 2017 een (zelfgemaakte) tekening, schets of idee op naar gvvp@barneveld.nl. Uw idee gebruiken we voor het nieuwe Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). De meest originele inzendingen krijgen een ereplek in de volgende Barneveld Uitgelicht bijlage van de Barneveldse Krant.

Huidig GVVP

Bekijk het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) uit 2010.

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld