Structuurvisie buitengebied

De Structuurvisie Buitengebied geeft aan welke doelen en welke aanpak het gemeentebestuur nastreeft voor ons buitengebied. Deze visie bestaat naast de Structuurvisie Kernen Barneveld, waarbij geldt dat de twee structuurvisies elkaar inhoudelijk aanvullen. Beide structuurvisies sluiten aan op de Strategische Visie waarin het gemeentebestuur aangeeft wat de doelen zijn voor de periode tot 2030. De strategische visie geeft aan wat de overkoepelende doelen zijn.

De Structuurvisie Buitengebied gaat specifiek in op onderwerpen als landbouw, recreatie en landschap. De structuurvisie heeft twee doelen:

  1. het is een belangrijk fundament voor het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied;
  2. het is een afwegingskader voor het beoordelen van ontwikkelingen die nog niet in dat bestemmingsplan buitengebied zijn voorzien.

Inspelen op kansen

Om de doelen in het landelijk gebied te bereiken is er behoefte aan een ontwikkelingsgericht plan dat kan inspelen op kansen die in het veld ontstaan. Niet alleen aangeven waar bepaalde ontwikkelingen niet of juist wel toegestaan zijn, maar ook (planologische) instrumenten inzetten om gewenste ontwikkelingen te sturen of op gang te brengen. In het bestemmingsplan buitengebied kunnen de bestaande rechten en de voorzienbare veranderingen goed worden geregeld.

De structuurvisie is daarmee ook een afwegingskader voor het beoordelen van ontwikkelingen die nog niet in dat bestemmingsplan buitengebied zijn voorzien. Met deze visie bieden we ruimte voor economische ontwikkeling in samenhang met behoud en ontwikkeling van de omgevingskwaliteiten landschap, natuur, woon – en leefmilieu. Dat gaan we doen door initiatieven mede te beoordelen op de mate waarin ze bijdragen aan behoud en  ontwikkeling van de omgevingskwaliteit, bijvoorbeeld effecten op landschap (beeldkwaliteit), woon  en leefmilieu, verkeer en natuur.

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld