Ontwikkelingsfonds platteland

De Structuurvisie Buitengebied  beschrijft de ruimtelijke kwaliteitsverbetering die wij voor ogen hebben, uitgesplitst naar verschillende ruimtelijk/maatschappelijke doelstellingen. Het realiseren van de doelen voor ruimtelijke kwaliteit vindt plaats door de samenhangende ruimtelijke ontwikkelingen. Via onder meer het functieveranderingsbeleid en het beleid voor nieuwe landgoederen wordt de sloop van overtollige gebouwen en het opheffen van agrarische gebruik, gecombineerd met het realiseren van diverse vormen van nieuwe ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor ontstaat ruimtelijke en maatschappelijke winst. Dit gebeurt op de betreffende locatie en door aanvullende investeringen in de kwaliteit van het buitengebied. Die investeringen lopen via het Ontwikkelingsfonds Platteland en hebben betrekking op de doelen van de structuurvisie: landbouw, natuur, landschap, cultuurhistorie en archeologie, milieu en water, recreatie en sociaal economische revitalisering. 

Het fonds wordt gevuld door bijdragen uit ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente: uit de exploitaties van dorpsuitbreiding voor woon en werklocaties, uit de bijdragen van de ontwikkeling van nieuwe landgoederen en uit de bijdragen uit functieveranderingen, zoals genoemd in de Regionale Beleidsinvulling Functieverandering en nevenactiviteiten.

De vulling van het fonds is vastgelegd in de Regeling Ontwikkelingsfonds Platteland. De Regeling gaat, mede op basis van de Regionale beleidsinvulling, uit van een financiële bijdrage per kubieke meter nieuwe woning in het buitengebied en per vierkante meter nieuwe niet agrarische bedrijfsbebouwing.

In de Regeling is ook vastgelegd dat middelen uit het Ontwikkelingsfonds Platteland kunnen worden toegekend aan projecten die:

  • leiden tot kwalitatieve verbeteringen van het buitengebied (platteland) van de gemeente Barneveld inclusief de kleine kernen;
  • vallen binnen de thema’s landbouw, landschap, cultuurhistorie en archeologie, natuur, milieu en water, recreatie, leefbaarheid en plattelandseconomie;
  • projecten moeten passen binnen de uitgangspunten van de structuurvisie, het Reconstructieplan en het overige gemeentelijke beleid.

De middelen uit het Ontwikkelingsfonds Platteland moeten aan meerdere doelen en thema’s worden besteed zodat een evenwichtig plattelandsontwikkelingsprogramma wordt opgebouwd en uitgevoerd.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft in opdracht van de gemeente Barneveld diverse projecten uitgevoerd. Informatie over deze projecten vindt u ook op de site van SLG.

Informatiefilm

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld