Landschappelijke inpassing

Het buitengebied is continu in ontwikkeling door schaalvergroting en functieverandering van agrarische bedrijven, nieuwbouw in de dorpsranden, aanleg van infrastructuur, het verbeteren van de waterhuishouding en nieuwe natuuraanleg. Deze ontwikkelingen hebben hun impact op het landschap: vervlakking dreigt, landschappelijke variatie verdwijnt en de verstening neemt toe. Kortom, de eigenheid en herkenbaarheid van het landschap neemt af. Dat raakt de kwaliteit van de leefomgeving en daarmee de vitaliteit van onze mooie gemeente.

De koers: bewust bouwen aan het landschap 'vanuit de kracht van het nieuwe'

De noodzaak om de herkenbaarheid en de (streek)eigenheid van het landschap van de Gelderse Vallei te versterken wordt steeds groter. Daarom verleggen we de koers naar het bewust bouwen aan het landschap 'vanuit de kracht van het nieuwe'. Bouwinitiatieven vormen de katalysator voor landschapsverbetering: minder planmatig, maar meer op organische wijze en met een wervend toekomstperspectief (een ‘koers’) als leidraad. De individuele initiatiefnemer realiseert eigen plannen, maar verbetert ook het landschap. Dit leidt tot verbetering van de eigen leefomgeving.

Om richting te kunnen geven hoe bij verschillende ontwikkelingen in een bepaald landschapstype aan het landschap kan worden gebouwd, zijn de Bouwstenen ruimtelijke kwaliteit opgesteld. Deze zijn opgesteld op basis van landschaptypen met de grootste dynamiek en de (daarin) vaker voorkomende ontwikkelingen. Wellicht worden in de toekomst nieuwe bouwstenen gedefinieerd. Aan de hand van de bouwstenen, bepalen gemeente en initiatiefnemer samen welke ingrepen bijdragen aan de  beoogde landschapsverbetering. Het is van belang dat deze samenwerking in een vroeg stadium begint. U kunt hiervoor een afspraak maken voor het spreekuur Planontwikkeling Buitengebied. Telefonisch via nummer 14 0342 of per email via spreekuurbuitengebied@barneveld.nl

U kunt op de landschapstypenkaart de locatie van uw project opzoeken. U ziet vervolgens de juiste brochure over de koers voor het daar aanwezige landschapstype met verwijzingen naar de bouwstenen die passen bij uw type ontwikkeling en specifiek van het landschapstype waarin uw project ligt. Deze verwijzingen bevatten een letter en een nummer, die overeenkomen met onderstaande bouwstenen. Hieronder treft u ook de vier deelbrochures aan met de koersen voor de vier landschapstypen.

Te downloaden:

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld