Recreatiewoning bewonen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Recreatieverblijven zijn, zoals het woord al zegt, bedoeld om te recreëren. Bewoning van vakantiehuisjes, chalets, stacaravans en dergelijke is in de gemeente Barneveld sinds de jaren '80 niet toegestaan. De gemeente Barneveld hanteert hieromtrent een actief handhavingsbeleid.

Wat is bewoning van een recreatieverblijf?

Een gebruiker van een recreatieverblijf moet ook beschikken over een voor bewoning bestemde woonruimte die de gebruiker gebruikt als hoofdverblijf. Het hoofdverblijf is de plek waarvandaan iemand zijn sociale en maatschappelijk activiteiten ontplooit, iemand vertrekt naar zijn werk en/of vakantie, waar iemand zijn administratie heeft, etc. Van bewoning van een recreatieverblijf is ook sprake wanneer iemand in de zomer in een recreatieverblijf woont en 's winters in het buitenland overwintert en verder nergens in Nederland over zelfstandige woonruimte beschikt. Een briefadres of ingeschreven staan bij familie of kennissen geldt niet als zelfstandige woonruimte. 

Wat gebeurt er als u in een recreatieverblijf gaat wonen?

Als u ondanks het verbod toch in een recreatieverblijf woont, dan start de gemeente een procedure om de bewoning te beëindigen. U ontvangt een brief waarin u geïnformeerd wordt over de maatregelen die de gemeente treft om de bewoning te beëindigen. Ook de eigenaar/exploitant van het recreatieterrein (en de eigenaar van het recreatieverblijf als het verblijf niet van u is) ontvangt een brief over het toelaten van de onrechtmatige bewoning. Wanneer de bewoning na een bepaalde datum niet beëindigd is, kan de gemeente overgaan tot het opleggen van een (hoge) last onder dwangsom of zelfs tot het ontruimen van het recreatieverblijf.

Inschrijving in de Basisregistratie personen (BRP)

In de Wet Basisregistratie personen (BRP) staat dat een inwoner verplicht is om zich in te schrijven op het adres waar hij/zij woont. Als iemand in de BRP op het adres van een recreatieverblijf door de gemeente wordt opgenomen, betekent dit niet dat de gemeente toestemming geeft om het recreatieverblijf te bewonen. De gemeente is wettelijk verplicht een inwoner op het aangegeven adres in te schrijven, maar de bewoning van het recreatieverblijf is op grond van het bestemmingsplan verboden.

Voorkom problemen

Wij raden eigenaren, bemiddelaars, huurders en gebruikers van recreatieverblijven dringend aan om eventuele belangstellenden te attenderen op het verbod in een recreatieverblijf te wonen en hen te vertellen dat alleen recreatief gebruik is toegestaan. Dat is niet alleen in het belang van eventuele toekomstige bewoners, maar ook in het belang van de eigenaren, bemiddelaars, huurders en gebruikers zelf. Financiële schade kan namelijk verhaald worden op degene(n) die onvoldoende of onjuiste informatie verstrekt heeft/hebben over het gebruik maken of gebruik laten maken van recreatieverblijven.

U vindt hier informatie over: "Aanvragen"

Aanvragen

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat bewoning van een recreatieverblijf voor korte tijd gedoogd wordt. Om in aanmerking te komen voor een gedoogbeschikking moet aan alle van de volgende vereisten worden voldaan:

 • de aanvrager moet een economische en/of maatschappelijke binding met de gemeente Barneveld hebben;
 • de aanvrager dient te kunnen aantonen dat hij/zij binnen één jaar in aanmerking komt voor een woning in de gemeente Barneveld. Dit kan bijvoorbeeld door het overleggen van een urgentieverklaring van de afdeling Werk, Zorg en Inkomen van de gemeente Barneveld of door het overleggen van een koopovereenkomst van een recent aangekochte woning;
 • de aanvrager beschikt op het moment van de aanvraag niet over een redelijke vorm van huisvesting;
 • de aanvrager moet kunnen aantonen dat er dringende omstandigheden zijn die er toe noodzaken om tijdelijk in een recreatieverblijf te gaan wonen;
 • het recreatieverblijf, waarop de aanvraag om een gedoogverklaring betrekking heeft, moet naar het oordeel van het gemeentebestuur voldoen aan redelijke eisen van bewoonbaarheid;
 • ingeval de aanvraag geen betrekking heeft op een eigen recreatieverblijf op eigen grond, dient de aanvrager van de eigenaar en/of de exploitant van het recreatieterrein én de eigenaar van het recreatieverblijf toestemming te hebben voor het bewonen van het recreatieverblijf.

U vraagt een gedoogbeschikking aan door het invullen en opsturen van het formulier onderaan de pagina.

Wanneer een gedoogbeschikking verleend is, zijn hieraan de volgende voorwaarden verbonden:

 • de gedoogbeschikking is persoonsgebonden en kan zodoende niet worden overgedragen aan anderen;
 • de gedoogbeschikking is maximaal één jaar geldig. Daarna dient er reguliere woonruimte in de gemeente Barneveld te zijn gevonden of de nieuwe woning te zijn betrokken;
 • de bewoner dient zich op het recreatieadres in de Basisregistratie personen (BRP) te laten inschrijven;
 • de gedoogbeschikking is alleen geldig voor het recreatieverblijf waarvoor de aanvraag is gedaan. Bij verhuizing naar een ander recreatieverblijf vervalt de gedoogbeschikking;
 • aangeboden passende woonruimte dient geaccepteerd te worden. Bij niet accepteren van passende woonruimte zal de gedoogbeschikking worden ingetrokken;
 • de bewoning vindt geheel voor eigen risico plaats;
 • eventuele klachten over de bewoonbare staat van het bouwsel worden niet in behandeling genomen;
 • door het kiezen voor deze vorm van huisvestiging ontstaat geen enkel recht op het verkrijgen van een (nog) hogere urgentie.

Overbruggingshuisvesting

Wanneer u in geval van een calamiteit (brand, acute relatieproblemen, etc.) tijdelijk niet op uw oorspronkelijke woonadres kunt verblijven, kunt u toestemming vragen voor overbruggingshuisvesting. Wanneer de toestemming verleend wordt, mag u maximaal drie maanden in een recreatieverblijf wonen. U vraagt toestemming door een brief, met uitleg over uw situatie, te sturen aan het college van burgemeester en wethouder.

U vindt hier informatie over: "Achtergrond"

Achtergrond

Waarom is het wonen in een recreatieverblijf niet toegestaan in de gemeente Barneveld?
Onder meer om de volgende redenen kiest de gemeent Barneveld ervoor om bewoning niet toe te staan en handhavend op te treden tegen eventuele bewoning:

 • Bewoners van recreatieverblijven maken ook gebruik van lokale (sociale)voorzieningen zoals thuiszorg, scholen en zorginstellingen, zonder dat daar inkomsten (uit het Gemeentefonds) tegenover staan. De capaciteit van dergelijke voorzieningen is hier niet op berekend.
 • Bewoning leidt tot verstedelijking van het buitengebied. Door bewoning van recreatieverblijven neemt het verkeer op en rondom de recreatieterreinen toe. Concentraties van bewoonde delen van recreatieterreinen gaan vaak gepaard met de plaatsing van extra schuren, verharde terrassen, siertuinen, hekken etc. Dit leidt tot visuele verloedering van de natuurlijke ogende terreinen.
 • Indien er op een recreatieterrein wordt gewoond, bestaat er ook een reële kans dat er ter plaatse ook (niet binnen de bestemming passende) bedrijvigheid wordt opgestart (kantoor aan huis, postorderbedrijf, ect.).
 • Er kunnen op een recreatieterrein spanningen ontstaan tussen recreanten en bewoners, doordat zij veelal verschillende leefpatronen hebben. De aanwezigheid van bewoners op een recreatieterrein maakt het onaantrekkelijker voor recreanten om op een recreatieterrein te verblijven.
 • Daarnaast kan een ander uitgavenpatroon van recreanten en bewoners, zorgen voor een vermindering van de voorzieningen die op een park beschikbaar zijn (recreanten besteden over het algemeen meer dan bewoners).
 • Er kunnen (brand)veiligheidsproblemen ontstaan, omdat er andere bouwtechnische eisen gelden voor een recreatieverblijf dan voor verblijven die bedoeld zijn voor wonen. 

Grondslag aanpak onrechtmatige bewoning recreatieverblijven
Volgens het geldende bestemmingsplan Buitengebied zijn de gronden met de bestemming "Verblijfsrecreatie" bedoeld voor recreatie door personen, of groepen van personen, die hun vaste woon- of verblijfplaats elders hebben. Het voor een ander doel gebruiken van gronden dan waarvoor ze bestemd zijn, is volgens de voorschriften van het geldende bestemmingsplan Buitengebied niet toegestaan. Volgens het bestemmingsplan is bovendien het voor een ander doel laten gebruiken van de gronden, niet toelaatbaar. Met ander woorden, het gebruiken en het laten gebruiken van een recreatieverblijf voor bewoning is verboden.

Uitzonderingen
In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat bewoning op een recreatieterrein voor korte periode wordt gedoogd. U vindt informatie over de voorwaarden onder de tab 'Aanvragen'.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Meer informatie over verblijfsrecreatie in de gemeente Barneveld kunt u hier vinden.

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld