Home \ Nieuws

College van B&W presenteert Masterplan Barneveld-Noord(17-02-2017)

Dit item is verlopen op 17-03-2017.

Duurzame wijk – Gefaseerde ontwikkeling – 1500 woningen

De gemeente Barneveld ontwikkelt in de periode 2020-2030 de nieuwe woonwijk Barneveld-Noord. De wijk bestaat straks uit zo’n 1500 woningen. Bij het ontwerp van de wijk wordt rekening gehouden met de aansluiting op de bestaande wijken (De Vaarst en Vliegersveld) én de landschappelijke kenmerken die nu aanwezig zijn. Barneveld-Noord wordt – daarnaast – een duurzame wijk: de woningen worden gasloos gebouwd, er is sprake van verantwoord materiaalgebruik en belanghebbenden (toekomstige bewoners en omwonenden) worden nadrukkelijk betrokken bij de opzet en de inrichting van de wijk.

Dat staat in het Masterplan Barneveld-Noord waarmee het college van burgemeester en wethouders eerder deze week instemde. Het Masterplan Barneveld-Noord vormt de eerste stap op weg naar het bestemmingsplan dat de realisering van de wijk mogelijk maakt.

De ontwikkeling van Barneveld-Noord is nodig omdat ook de komende jaren grote behoefte blijft aan nieuwbouwwoningen. In 2019 is de wijk Veller afgerond. Dat geldt ook voor verschillende ‘inbreidingslocaties’ in de bebouwde kom van Barneveld. De gemeenteraad had al eerder besloten dat de verdere bebouwing van De Burgt en de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Barneveld-Noord tegelijkertijd kunnen plaatsvinden. De bouwproductie in Barneveld-Noord ligt straks op zo’n 150 woningen per jaar.

Ligging

De toekomstige woonwijk ligt ten noorden van het Oosterbos en de bestaande wijk De Vaarst, ten zuiden van de Esvelderbeekzone, ten oosten van de Nijkerkerweg en ten westen van de Stationsweg. De gemeente Barneveld besteedt nadrukkelijk aandacht aan de manier waarop de nieuwe wijk – bijvoorbeeld met groenbuffers – wordt aangesloten op de bestaande wijken.

Duurzaam

De woonwijk Barneveld-Noord wordt een duurzame wijk waarbij rekening wordt gehouden met de volgende elementen:
- Ruimtelijk: Barneveld-Noord wordt een ‘streekeigen’ wijk waarbij rekening wordt gehouden met de landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken en kwaliteiten van dit gebied;
- Sociaal: Barneveld-Noord wordt een diverse, aantrekkelijke en duurzame wijk voor alle Barnevelders;
- Techniek: Barneveld-Noord wordt een gasloze, energieneutrale wijk met verantwoord materiaalgebruik.

Communicatie

De gemeente Barneveld vindt het belangrijk dat omwonenden (en andere belanghebbenden) van de woonwijk Barneveld-Noord de komende jaren op een zorgvuldige manier worden geïnformeerd over en betrokken bij de ontwikkeling van Barneveld-Noord. De gemeente informeert via nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten en een speciale website.

Proces

Voordat de eerste woningen in Barneveld-Noord kunnen worden gebouwd, moet er nog veel gebeuren. Het Masterplan Barneveld-Noord – dat nu is gemaakt – is een uitwerking van de Structuurvisie Barneveld 2022. Hierin staan de ruimtelijke kaders en de stedenbouwkundige hoofdstructuur. Het masterplan vormt de basis voor verschillende uitwerkingsplannen die weer belangrijk zijn voor het uiteindelijke bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en het exploitatieplan.

Het Masterplan Barneveld-Noord wordt besproken in de raadscommissie Grondgebied van 9 maart 2017 en naar verwachting vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 22 maart 2017.

Raadhuisplein 2, 3771 ER Barneveld, T 14 0342 (netnummer niet nodig), E info@barneveld.nl  -  Privacystatement - Proclaimer - Cookies

Website daarom Barneveld